Endeksler
                                        
                                        
       EREĞLİ ŞİRKETİNDEN ALINAN LİMAN,DEMİRYOLU VE            
       MADENLERLE KOZLU VE KİLİMLİ DEMİRYOLLARININ            
        İŞLETİLMESİ VE HAVZADAKİ DENİZ İŞLERİNİN             
        İNHİSAR ALTINA ALINMASI HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası    :3241                         
                                        
  Kabul Tarihi     :11/6/1937                      
                                        
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih:24/6/1937 Sayı:3639              
                                        
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip:3 Cilt:18 Sayfa:478             
                                        

  Madde 1-Hükümetle Ereğli Şirketi arasında aktedilip 3146 numaralı kanunla  
tasdik edilen mukavele mucibince Hükümete intikal eden madenlerle liman ve   
demiryollarına ait bilcümle hukuk, menafi, emlak, arazi, tesisat ve mevcudat  
mübayaa, kıymeti üzerinden; ve Hükümet tarafından işletilmekte olan Kozlu ve  
Kilimli Demiryolları bütün müştemilatile beraber 2805 numaralı kanunun 9 uncu  
maddesinde yazılı heyetçe takdir edilecek kıymet üzerinden Etibanka devredilmiş-
tir.                                      
  Etibank bunları aynı kıymetler üzerinden 2805 numaralı kanunun 7 nci madde- 
sinin birinci fıkrası mucibince kuracağı müesseseye devreder.          
  Banka İdare Meclisince verilecek devir kararında bu müessesenin:      
  1 - İdare merkezile ticaret unvanı,                     
  2 - Mahdut mesuliyetli olduğu,                       
  3 - Meşgul olacağı işler,                          
  4 - İtibari sermayesinin miktarı,                      
tasrih edilir.                                 
  Bu kararın İktisat Vekaletince tasdikından sonra usulen ticaret siciline  
kayıt ve ilanı ile müessesenin hükmi şahsiyeti vücut bulur.           
  Her iki devir muamelesi tapu harcı ve diğer nevi vergi ve resimlerden muaf- 
tır.                                      

  Madde 2 - Müessesenin İktisat Vekaletince tesbit edilecek formüle uygun   
olarak tanzim edeceği senelik bilanço ve kar ve zarar hesapları Banka Umumi He- 
yetince kabul ve tasdik edildikten sonra neşir ve ilan olunur.         
                                        

  Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 24/10/1962-119/1md.) Zonguldak Limanı   
Tüzüğü ile hududu tayin edilmiş olan Zonguldak Limanındaki bütün nakil,tahmil  
ve tahliye işleri, Gülüç Çayı ile Filyos Çayı arasındaki mıntakada yapılacak  
bütün kömür nakil, tahmil ve tahliye işleri inhisar altına alınmıştır.     
  Bu inhisar, birinci maddede yazılı müessese tarafından işletilir.      
                                        

  Madde 4 - Birinci maddede bahsedilen müessese kömür havzasındaki tahmilat  
teşkilatında çalıştırılan ve Amele Birliğinde mukayyet bulunan kayıkları satın 
alır.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1 - Kayıklarını satmak isteyenler bu kanunun mer'iyetinden itibaren 30 gün 
içinde arzuhal ile Zonguldak Vilayetine müracaat ederek bu isteklererini bildi- 
rirler. Müteaddit şahıslar tarafından tasarruf edilen kayık için verilecek arzu-
halin bütün hisse sahipleri veya vekilleri tarafından imzalanması yahut her his-
sedarın ayrıca arzuhal vermesi lazımdır.                    
  2 - Zonguldak Vilayetinde valinin reisliği altında kömür havzası fen heyeti-
ne dahil mühendisler arasından havza müdürlüğü tarafından seçilecek bir mühendis
ve Zonguldak Belediyesi azasından olmak üzere Belediye Encümeni tarafından seçi-
lecek iki zat ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının idare heyeti tarafından  
odada mukayyet olanlardan seçilecek iki zat ile Zonguldak Liman Reisinden murek-
kep olmak üzere bir komisyon teşkil edilir ve kayıkların kıymeti bu komisyon ta-
rafından takdir olunur.                             
  3 - Komisyon kararlarını ekseriyetle ittihaz eder. Tesavi vukuunda reisin  
bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. Bu kararlar bir Deftere yazılarak komisyon
reisi ile azaları tarafından imzalanır. Kararların birer sureti vilayetçe    
taraflara tebliğ edilir.                            
  4- Komisyonca verilen karara razı olmayan taraf tebliğ tarihinden itiba-  
ren on beş gün içinde Zonguldak Asliye Mahkemesine müracaat edebilir. Mahkeme, 
kararı kıymet bakımından tetkik eder ve icabında yeniden kıymet takdir eder.Mah-
keme üç ay zarfında kararını verir.Mahkemenin vereceği kararın temyizi kabil  
değildir.                                    
  5 - Bu suretle takdir edilecek kıymete razı olmıyanlar kayıklarını satmak- 
tan vazgeçebilirler.                              
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun mer'iyet mevkiine girdiği tarihten kıymet takdiri   
muamelesinin katileşeceği tarihe kadar, nakledilecek her ton kömür için mer'i  
tarifedeki ücret miktarını ödemek şartile, birinci maddede yazılı müessese bu  
kayıkları kullanmak mecburiyetindedir.                     
  Müessesenin kayıkları kullanabilmesi kayık sahibinin rızasına bağlıdır.   

  Madde 6 - Amele Bİrliğince vücuda getirilmiş olan halen mevcut nakil, tahmil
ve tahliye işlerile alakalı tesisat ve vesaiti birinci maddede yazılı müessese 
satın alır. Bunların kıymeti dördüncü madde mucibince takdir olunur. Müessese, 
kıymeti bu suretle takdir olunan tesisat ve vesaitin bedelini Amele Birliğine  
öder. Amele Birliği bu bedeli, deniz işçilerinden işletme masarfi karşılığı   
olarak kesilmiş mebaliğden sarfedilmemiş bakiye ile birlikte irat kaydeder.   
                                        

  Madde 7 - Liman, kayık, demiryolu ücretleri ve gemilere verilecek su bedeli 
birinci maddede yazılı müessese tarafından tanzim ve İktisat Vekaletince tasdik 
edilecek tarifelere göre istifa olunur.                     
  Yeni tarifelerin tasdikına kadar bu kanunun neşri tarihinde tatbik edilmekte
olan tarifelerin mer'iyeti devam eder.                     

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve İktisat Vekilleri memur- 
dur.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3241 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
-------------- --------------------------------------------- ---------------- 
   119               ---              5/11/1962