Endeksler
                                        
          KAN GÜTME SEBEBiYLE İŞLENEN ADAM ÖLDÜRME VE         
          BUNA TEŞEBBÜS CÜRÜMLERİ FAİLLERİ HISIMLARI         
           HAKKINDA TATBİK OLUNACAK MUAMELEYE            
                DAİR KANUN                   
                                        
   Kanun Numarası     : 3236                       
   Kabul Tarihi      : 11/6/1937                     
   Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :23/6/1937 Sayı:3638            
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 473          
                                        

   Madde 1,2 - (İptal: Anayasa Mahkemesinin, 11/2/1964 tarihli ve E.: 1963/330
,K:1964/15 sayılı kararı ile)                          
                                        

   Madde 3-Kan gütme saikına vakıf olduğu kimselerin azim veya tahrikine vası-
ta olarak adam öldüren veya öldürmeğe teşebbüs edenlerin birinci ve ikinci mad- 
delerde yazılı derecelerdeki hısımlarından cürüm işlendiği zaman failin ikamet- 
gahının bulunduğu köy veya kasaba veya şehir içinde ikamet edenlerin de takdir 
edilecek lüzuma göre nakillerine karar verilebilir.               
                                        

   Madde 4 - Kan gütme saiki ile adam öldüren veya öldürmeğe teşebbüs edenler 
ve kan gütme saikına vakıf olduğu kimselerin azim veya tahrikine vasıta olarak 
bu cürümleri işliyenler ve bu saikı bilerek cürme iştirak etmiş olanlar hakla- 
rında da mahküm oldukları cezanın çektirilmesinden veya bu cezanın bir suretle 
düşmesinden sonra birinci madde hükmü tatbik olunur.              
                                        

   Madde 5 - Kasten öldürülen bir şahsın yukarıdaki maddelerde yazılı derece- 
lerdeki hısımlarından birini, öldürdüğünü veya öldürttüğünü zannettiği kimseyi 
veya onun yakınlarından birini kan gütme saiki ile öldüreceğine veya öldürtece- 
ğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu takdirde Cumhuriyet Müddeiumumisinin 
talebi ile ağır ceza işlerini gören mahkemece nakline karar verilebilir. Salahi-
yetli mahkemenin tayininde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri caridir. 
                                        

   Madde 6 - Haklarında nakil kararı verilenler ikametgahlarının bulunduğu  
yerden beş yüz kilometreden daha az bir mesafe dahilinde ikamet edemezler. Bu  
mesafe dışında olmak üzere istedikleri yeri kendileri tayin edebilirler.    
                                        

   Madde 7 - Kan gütme saikı ile işlenen adam öldürme veya öldürmeğe teşebbüs 
cürümleri hakkında verilen hüküm katileştikten sonra bu kanuna göre nakilleri  
lazım gelenler hakkındaki karar Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebile duruşma  
yapılmaksızın hükmü veren mahkemece verilir.                  
                                        
   Bu karar aleyhine,tebliğ tarihinden itibaren bir hafta zarfında haklarında 
nakil kararı verilenler tarafından itiraz olunabilir. İtiraz yazı ile veya bu  
hususta bir zabıt varakası yapılmak üzere mahkeme katibine yapılacak beyanla  
olur. İtiraz üzerine mahkeme duruşma yaparak karar verir. Bu kararlar Cumhuriyet
Müddeiumumisile haklarında karar verilenler tarafından temyiz olunabilir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Duruşma ile temyize dair olan muameleleler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
hükümleri dairesinde yapılır.                          
                                        

   Madde 8 - Bu kanun hükümlerinin tatbik olunacağı yerleri İcra Vekilleri  
Heyeti tayin eder.                               
                                        

   Madde 9 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

   Madde 10 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.