Endeksler
                                        
          ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ         
           HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN           
           DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)         
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3234                       
  Kabul Tarihi      : 31/10/1985                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 8/11/1985 Sayı: 18922           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 3            
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
            Amaç, Görev ve Teşkilat                 
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, kat-
ma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşki- 
lat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.          
                                        
  Görev                                    

  Madde 2 - Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:               
  a) Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii   
afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrol-
leri sağlamak,                                 
  b) Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara 
göre idare etmek ve işletmek, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma,  
depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dı- 
şında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri  
temin ve tedarik etmek,                             
  c) Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilme- 
sini sağlamak,                                 
  d - e) Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/ 
36 md.)                                     
                                        
                                        
                                        
----------------------------------------                    
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 236 sayılı Kanun Hük- 
  münde Kararname, 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.          
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/   
36 md.)                                     
  g) Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, inti-
fa ve irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek,            
  h) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye İşletmeleri
kurmak,                                     
  i) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yap- 
tırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe 
meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak,                 
  j) Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayım ve   
tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak, 
  k) Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için 
her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak;
hizmetleriyle ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak,
yaptırmak,                                   
  l) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını, 
bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını  
yapmak, yaptırmak,                               
  m) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/   
36 md.)                                     
  n) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve or- 
man yolları ağını tespit etmek ve etüd proje çalışmalarını yapmak; Bakanlık Ma- 
kamı'nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yan- 
gın sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak,  
aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak, 
(Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasında orman ve orman
yolları konusunda diğer işbirliği esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığın-
ca tespit edilir.)                               
  o) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.      
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
           Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı              
                                        
  Merkez teşkilatı                              

  Madde 3 - Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma 
ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden teşekkül eder.           
  Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.   
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Genel Müdürlük                   
                                        
  Genel Müdür                                 

  Madde 4 - Genel Müdür; Genel Müdürlüğün hukuki, idari ve mali en üst amiri 
ve temsilcisi olup, Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, Bakanlığın amaç ve  
politikasına ve milli güvenlik siyasetine,kalkınma planına ve yıllık programlara
uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görev-
lidir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Müdür; emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup,  
merkez ve taşra teşkilatının faliyetlerini işlemlerini ve hesaplarını denetle- 
mekle görevli ve yetkilidir.                          
                                        
  Genel Müdür yardımcıları                          

  Madde 5 - Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yardımcısı 
olup Genel Müdürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve
yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak
düzenler ve yürütürler. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç, Genel Müdürlü-
ğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanması-
nı temin, takip ve kontrol ederler.                       
  Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı görevlen-
dirilebilir.                                  
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
             Anahizmet Birimleri                  
                                        
  Anahizmet birimleri                             

 

 
  Madde 6 - Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri şunlardır:          
  a) Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı,          
  b) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı,                 
  c) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı,              
  d) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı,                 
  e) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36  
md.)                                      
  f) (...)(1) Silvikültür Dairesi Başkanlığı                 
  g) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36  
md.)                                      
  h) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı.                   
                                        
  Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı            

  Madde 7 - Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri 
şunlardır:                                   
  a) Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak,                
  b) Ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarını 
önlemek ve bunlarla mücadele etmek,                       
  c) Ormanlarda ve orman içindeki otlak, yaylak ve kışlaklardaki otlatmayı  
düzenlemek,                                   
  d) Orman yangınlarını önlemek ve mücadele amacıyla plan ve programlar hazır-
lamak, araç, gereç temin etmek, tesislerin kurulmasını sağlamak ve gerekli diğer
tedbirleri almak,                                
  e) Orman yangınları ile mücadele için kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla 
işbirliğini, halkın uyarılmasını ve aydınlatılmasını sağlamak,         
  f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 8 - Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarılacak 
sahaların tespit ve değerlendirilmesine ait iş ve işlemlerini yürütmek.     
-----------------------                             
(1) Bu aradaki, "Ağaçlandırma ve" ibaresi 7/8/1991 tarih ve 442 sayılı KHK'nin 
  34 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır.  
  Daha sonra bu hüküm, 21/5/1992 tarih ve 3800 Sayılı Kanunun 36 ıncı madde- 
  siyle aynen kabul edilmiştir.                        
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
  b) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki   
kesim işlerini, devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontroluna ait  
iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,                     
  c) Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlem- 
lerini yapmak,                                 
  d) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini, ormanlarla il-
gili izin, intifa ve irtifak işlerini yürütmek,                 
  e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı                

  Madde 9 - Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar- 
dır:                                      
  a) Ormanların amenajman planlarını yapmak, yaptırmak, bu planların uygulanma
durumlarını, yenilenmelerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol et- 
mek,                                      
  b) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verilerini değerlendirmek,
harita ve fotogrametri iş ve işlemlerini düzenlemek,              
  c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 10 - İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
  a) Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazar- 
lamasına ait iş ve işlemleri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek,       
  b) Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin  
tayin ve tesbit edilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek,            
  c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı