Endeksler
                                        
                                        
        TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11/7/1939 TARİHLİ VE 3670       
         SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN          
           4 ÜNCÜ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ            
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası     : 3230                       
  Kabul Tarihi      : 10/6/1985                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 28/6/1985 Sayı: 18795           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 517          
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, memleketimizi yurt içinde ve dışında çeşitli  
yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür  
varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getir- 
mek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlen- 
dirmeye çalışmaktır.                              
                                        
  Tanıtma Fonu kurulması:                           

  Madde 2 - Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası nezdinde Başbakanın emrinde bir "Tanıtma Fonu" kurulmuştur. 
                                        
  Tanıtma Fonunun kaynakları:                         

  Madde 3 - Tanıtma Fonunun kaynakları şunlardır:               
  a) Milli Piyango gayri safi hasılatının % 10'u,               
  b) Her nevi müşterek bahis tertibi sonucu sağlanacak hasılattan ikramiye  
olarak ayrılacak kısmın dağıtımından önceki toplamı üzerinden kesilecek % 5 pay-
lar,                                      
  c) Başbakanlık bütçesine bu maksatla konulacak ödenek,           
  d) Kanunla kurulan fonlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek mik-  
tarda yapılacak aktarmalar,                           
  e) Bağış, yardım ve diğer gelirler.                     
  Tanıtma Fonundan yapılacak harcamalar:                   

  Madde 4 - Tanıtma fonundan harcamalar, kanunun amacına uygun olarak kulla- 
nılmak üzere, Başbakanın onayı ile yapılır.                   
  Fonda toplanacak paradan % 20'si bir yandan bütçeye gelir öte yandan da Baş-
bakanlık bütçesinin ilgili tertibine (1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesine tabi 
hizmetler) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tanıtma Fonunun denetimi:                          

  Madde 5 - (İptal: An. Mah. 24/2/1987 tarih ve E. 1985/24, K. 1987/6 sayılı 
Kararı ile)                                   
                                        
  Değiştirilen hükümler:                           

  Madde 6 - 5/7/1939 tarihli ve 3670 sayılı kanunun 4 üncü maddesine (F) bendi
eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.                   
                                        

  Madde 7 - Müşterek bahisleri ihdas ve tertip edecek kamu kurum ve kuruluşla-
rını tespite Başbakanlık yetkilidir.                      
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.