Endeksler
                                        
                                        
             FİNANSAL KİRALAMA KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası     : 3226                       
  Kabul Tarihi      : 10/6/1985                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 28/6/1985 Sayı: 18795           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 510           
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
    yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre      
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Genel Hükümler                    
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, finansman sağlamaya yönelik finansal kilamayı  
düzenlemektir.                                 
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, sözleşmenin hukuki yapısını, tarafların karşılıklı hak 
ve yükümlülüklerini düzenleyen hükümleri kapsar.                
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen;                         
  Sözleşme; finansal kiralama sözleşmesini,                  
  Kiralayan; finansal kiralama şirketini,                   
  Kiracı; finansal kiralamayı kabul edeni,                  
  Mal; finansal kiralamaya konu malı,                     
  Kira bedeli; finansal kira bedelini,                    
  İfade eder.                                 
                                        
  Sözleşme                                  

  Madde 4 - Sözleşme; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü 
kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her
türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira be- 
deli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir.        
                                        
  Sözleşmenin konusu                             

  Madde 5 - Sözleşmeye taşınır veya taşınmaz mallar konu olabilir. Patent gibi
fikri ve sınai haklar bu sözleşmeye konu olamazlar.               
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Finansal kiralama bedeli                          

  Madde 6 - Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir.
Bu bedeller sabit veya değişken olabilir. Türk Lirası veya Merkez Bankasınca  
alım satımı yapılan döviz cinsinden belirlenebilir.               
  Yurt dışından yapılacak finansal kiralamalarda kiralama bedeli yıllık 25 000
Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından az olamaz.              
  Bu miktarı artırmaya ve eski değerine indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
                                        
  Sözleşmenin feshinin mümkün olmadığı süre                  

  Madde 7 - Sözleşmeler enaz dört yıl süre ile feshedilemez. Hangi kiralama  
hallerinde bu sürenin kısalacağı, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte  
belirlenir.                                   
                                        
  Sözleşmenin şekli ve tescili                        

  Madde 8 - Sözleşme düzenleme şeklinde noterlikçe yapılır. Taşınır mala dair 
sözleşme, kiracının ikametgahı noterliğinde özel sicile tescil edilir. Taşınmaz 
mala dair sözleşme ise taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine,  
gemilere dair sözleşmeler ise gemi siciline şerh edilir.            
  Tescil veya şerhden sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal  
üzerindeki ayni hak iktisapları kiralayana karşı ileri sürülemez.        
  Yurt dışında yerleşik kiralayan şirketin Türkiye'de şubesi yoksa sözleşmeler
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tescil edilir. 
                                        
  Finansal kiralama konusu malın satın alınması                

  Madde 9 - Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayan şirkete aittir.
Ancak taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini 
satın alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabilirler.             
                                        
  Kiralayan Şirketin hukuki yapısı                      

  Madde 10 - Kiralayan şirketler, yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabi- 
lir.                                      
  Kiralayan şirketlerin kuruluşu ve şube açmaları ile yabancı şirketlerin   
Türkiye de şube açması Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu  
Bakanlığın ön iznine bağlıdır. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hü- 
kümleri saklıdır.                                
  Kiralayan şirketler ile yabancı kiralayan şirketlerin Türkiye'deki şubeleri 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın denetimine ta- 
bidir.                                     
  Ön iznin verilme şekil ve şartları ile kiralayan şirketlerin denetimine dair
hükümler çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.                  
  Bu Kanun hükümlerine göre izin almadan kiralama faaliyetinde bulunanlar beş-
yüzbin liradan beşmilyon liraya kadar para ve 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. Bu eylemi ika edenler tüzelkişi ise ceza bizzat faaliyet-
te bulunanlar ve kararı vermiş olanlar hakkında uygulanır.           
  Bu Kanunda yazılı yükümlülük ve zorunluluklara uymayan kiralama şirketleri- 
nin ilgili görevlileri hakkında fiile katılma derecelerine göre ikiyüzbin lira- 
dan bir milyon liraya kadar para cezasına hükmolunur.              
                                        
  En az sermaye                                

  Madde 11 - Kiralayan şirketlerin ödenmiş sermayeleri bir milyar Türk Lira- 
sından az olamaz. Yabancı kiralayan şirketlerin Türkiye'de şube açmalarında ise 
ödenmiş sermayeleri asgari iki milyon Amerika Birleşik Devletleri Doları karşı- 
lığı Türk Lirasıdır.                              
  Bakanlar Kurulu bu miktarları beş katına kadar artırmaya yetkilidir.    
                                       * 
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kiralama işlemlerinde sınır                         

  Madde 12 - Kiralayan şirketin finansal kiralama işlemlerinin tutarının sını-
rı ile, ortaklarına veya şirketler grubu ile yapacağı kiralama işlemleri esas ve
usulleri ile tutarlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
          Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları               
                                        
  Kiracının hak ve borçları                          

  Madde 13 - Kiracı, sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi
olup, sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etmek hakkına   
sahiptir.                                    
  Kiracı, finansal kiralama konusu malı sözleşmede öngorülen şart ve hükümlere
göre itinayla kullanmak zorundadır.                       
  Sözleşmede aksine hüküm yok ise kiracı, malın her türlü bakımından ve korun-
masından sorumlu olup, bakım ve onarım masrafları kiracıya aittir.       
                                        
  Malın hasar ve ziyaı                            

  Madde 14 - Malın sözleşme süresi içinde hasar ve ziyaı sorumluluğu kiracıya 
aittir. Bu sorumluluk ödenen sigorta miktarının karşılanmayan kısmı ile sınırlı-
dır.                                      
  Ancak bu farkı, kiracı finansal kiralama bedelleri ile ödemek zorundadır.  
                                        
  Devir yasağı                                

  Madde 15 - Kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyedliğini bir başka- 
sına devredemez.                                
                                        
  Malın kiracıya teslim edilmemesi                      

  Madde 16 - Finansal kiralama konusu malın, kiralayanın malın imalatcısı veya
satıcısı ile zamanında sözleşme yapmaması veya gerekli ödemeyi zamanında yerine 
getirmemesi veya diğer sebepler ile kiracıya teslim edilmemesi halinde Borçlar 
Kanununun 106 ncı maddesi hükmü uygulanır.                   
                                        
  Kiralayan şirketin hak ve borçları                     

  Madde 17 - Finansal kiralama konusu mal kiralayan şirketin mülkiyetindedir. 
  Kiralayan şirket, mülkiyeti kendisine ait olan finansal kiralama konusu malı
sözleşme süresince sigorta ettirmek zorundadır. Sigorta primlerinin ödenmesi ki-
racıya aittir.                                 
                                        
  Mülkiyetin üçüncü kişiye devri                       

  Madde 18 - Sözleşmede aksi öngörülmemişse kiralayan, malın mülkiyetini bir 
üçüncü kişiye devredemez.                            
  Sözleşmede bu yetkinin tanınması halinde, devir, ancak başka bir kiralayana 
yapılabilir. Devralan, sözleşme hükümlerine uymak zorundadır.          
  Devrin kiracıya karşı geçerli olması onun haberdar edilmesine bağlıdır.   
                                        
  Kiracının iflası veya icra takibine uğraması                

  Madde 19 - Kiracının iflası halinde, iflas memuru, İcra ve İflas Kanununun 
221 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre büro teşkilinden önce, finansal
kiralama konusu malların tefrikine karar verir. İflas memurunun bu kararına   
karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir.                    
  Kiracı aleyhine icra yoluyla takip yapılması halinde, icra memuru, finansal 
kiralama konusu malların takibin dışında tutulmasına karar verir. İcra memurunun
kararına karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir.                
  Bu itirazlar, tetkik merciince en geç bir ay içinde karara bağlanır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kiralayanın iflası veya icra takibine uğraması               

  Madde 20 - Kiralayanın iflası halinde, sözleşme, kararlaştırılan sürenin  
sonuna kadar iflas masasına karşı geçerliliğini sürdürür.            
  Kiralayan aleyihine icra yoluyla takip yapılması halinde, finansal kiralama 
konusu mallar, sözleşme süresi içinde haczedilemez.               
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
            Sözleşmenin Sona Ermesi                 
                                        
  Sözleşmenin süresinin dolması sebebiyle sona ermesi             

  Madde 21 - Sözleşme kararlaştırılan sürenin dolmasıyla son bulur. Ancak,  
taraflardan her biri sürenin bitiminden en az üç ay önce bildirmek kaydıyla,  
mevcut veya yeni şartlarla sözleşmenin uzatılmasını talep edebilir. Sözleşmenin 
uzatılması tarafların anlaşmasına bağlıdır.                   
                                        
  Sözleşmenin diğer sebeplerle sona ermesi                  

  Madde 22 - Sözleşme; şirketin sona ermesi, tüzelkişiliğinin hitamı, kiracı- 
nın iflası veya aleyhine yapılan bir icra takibinin semeresiz kalması, kiracının
ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi veya işletmesini tasfiye etmesi hallerin- 
de, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, sona erer.                
                                        
  Sözleşmenin ihlali                             

  Madde 23 - Kiralayan, finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşen ki-
racıya verdiği otuz günlük süre içinde de ödenmemesi halinde, sözleşmeyi feshe- 
debilir. Ancak, sözleşmede, süre sonunda mülkiyetin kiracıya geçeceği kararlaş- 
tırılmış ise, bu süre altmış günden az olamaz.                 
  Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı harekette bulunduğu hallerde, bu aykı-
rılık nedeniyle diğer tarafın sözleşmeyi devam ettirmesinin beklenemeyeceği du- 
rumlarda, sözleşme feshedilebilir.                       
                                        
  Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları                    

  Madde 24 - Sözleşme sona erdiğinde, sözleşmeden doğan satın alma hakkını  
kullanmayan veya bu hakkı bulunmayan kiracı, finansal kiralama konusu malı der- 
hal geri vermekle mükelleftir.                         
                                        
  Sözleşmenin feshinin sonuçları                       

  Madde 25 - Sözleşmenin kiralayan tarafından feshi halinde kiracı malı iade 
ile birlikte vadesi gelmemiş finansal kiralama bedellerini ödemek yükümlülüğü  
altında olduğu gibi kiralayanın bunu aşan zararından da sorumludur.       
  Sözleşme kiracı tarafından feshedilirse kiracı malı geri vermekle beraber  
uğradığı zararın tazminini kiralayandan talep edebilir.             
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
          Sözleşmenin Tabi Olduğu Hükümler              
                                        
  Uygulanacak hükümler                            

  Madde 26 - Sözleşmeye, bu Kanunda hüküm olmayan hallerde Borçlar Kanununun 
genel hükümleri, sözleşmenin niteliğine uygun düştükleri oranda ise özel hüküm- 
leri uygulanır.                                 
                                        
  Uygulanmayacak hükümler                           

  Madde 27 - Sözleşme hakkında, Medeni Kanunun 688, 689, 690 ıncı maddeleri ve
Borçlar Kanununun 222, 223, 224, 254 üncü maddeleri ile 6570 sayılı Gayrimenkul 
Kiraları Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
             Teşvik ve Vergiye Dair Hükümler            
                                        
                                        
  Teşvik                                   

  Madde 28 - Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya  
bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayan,  
kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde onun tarafından  
kullanılmasına hak kazanılan teşviklerden Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik  
mevzuatına göre belirlenecek esaslar çerçevesinde yararlanır.          
  Sözleşme süresi içinde teşvik mevzuatı uyarınca kazanılmış haklar saklıdır. 
                                        
  Gümrüğe dair hükümler                            

  Madde 29 - Yabancı şirket ile kiracı arasında akdedilen sözleşmeye göre ge- 
tirilen mallara, gümrük vergileri bakımından aşağıdaki hükümler uygulanır.   
  a) Satın alma hakkı bulunmayan bir sözleşmeye dayanarak veya bu hak bulunsa 
dahi teşvik belgesinde gümrük muafiyetinden yararlanması öngörülmemiş malların 
Türkiye'ye girişinde, gümrük mevzuatının süre kısıtlaması hariç, sözleşme süre- 
sine bağlı olarak, geçici muafiyet rejimine dair hükümler uygulanır.      
  Bu şekilde Türkiye'ye getirilen mallar için ileride doğabilecek vergileri  
karşılayacak miktarda teminat alınır. Şu kadar ki, sözleşme süresi sonunda kesin
ithalatın yapılmaması ve finansal kiralama konusu malların kiralayana iade edil-
mek üzere yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde daha önce yapılan teminata  
bağlama işlemi genel hükümlere göre çözülür.                  
  Teminata bağlama usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir.       
  b) Sözleşme süresi sonunda finansal kiralama konusu malların kesin ithalatı-
nın yapılması halinde, vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki cari kur
ve normal fiyat üzerinden hesaplanacak gümrük vergileri tahsil olunur.     
                                        
  İstisnalar ve vergi nisbetinin tesbiti                   

  Madde 30 - Sözleşme her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.      
  Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurumların bu Kanunun uygulamasından
doğacak kazanç ve ücretlerinden yapılacak vergi tevkifat nisbetlerini sıfıra ka-
dar indirmeye veya kurumlar vergisindeki nisbete kadar yükseltmeye yetkilidir. 
                                        
  Davanın niteliği                              

  Madde 31 - Sözleşmelerden doğan davalar ticari dava niteliğindedir.     
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 32 - Bu Kanunun;                           
  a) 7 nci maddesinde belirtilen yönetmelik Bakanlar Kurulunca,        
  b) 10 uncu maddesinde belirtilen yönetmelik, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar-
lığının bağlı olduğu Bakanlıkça,                        
  c) 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmelik Maliye ve Gümrük Bakanlığınca,  
  Yayımından itibaren üç ay içinde çıkarılır.                 
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 33 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 34 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.