Endeksler
                                        
          MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE          
           HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI           
           KURUMLARDA DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE            
             İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN              
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3225                       
  Kabul Tarihi      : 10/6/1985                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 25/6/1985 Sayı: 18792           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 507           
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları bünye-
sindeki kurumların atıl kapasitelerinin ülke ekonomisi yararına değerlendirilme-
si amacıyla gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurulması, görevle- 
ri, idari ve mali işlemlerine dair esas ve usulleri düzenler.          
                                        
  Tanım                                    

  Madde 2 - (Değişik: 11/6/1997-4273/1 md.)                  
  Bu Kanunda geçen kurum deyimi; Harita Genel Komutanlığı ve Seyir ve Hidrog- 
rafi Dairesi Başkanlığı ile hastane, fabrika, tersane, atölye, dikimevi, ikmal 
ve bakım merkezi, matbaa, laboratuvar ve okul gibi askeri kuruluşları ifade   
eder.                                      
  Döner sermaye teşkili ve tutarı                       

  Madde 3 -                                  
  (Değişik birinci fıkra: 11/6/1997-4273/2 md.) Bu Kanun kapsamına giren döner
  sermaye kuruluşlarına toplam yüz milyar lira sermaye tahsis olunmuştur.   
  Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile beş katına kadar artırılabilir.    
  Döner sermayenin işletmelere tahsisi, tahsis edilen miktarların azaltılıp  
veya çoğaltılması Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı kurumlar
için ilgili Kuvvet Komutanlığının teklifi, Genel Kurmay Başkanlığının uygun gör-
mesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca yapılır. Milli Savunma Bakanlığına bağlı
kuruluşlar için bu işlem doğrudan anılan Bakanlıkça yapılır.          
                                        
  Sipariş alma ve yetkiler                          

  Madde 4 - Döner sermaye verilen kurumların müdürlük veya komutanlıkları;  
Milli Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet- 
lerine öncelik vermek ve aksatmamak şartıyla, kamu yararının gerektirdiği veya 
teknik olarak bu kurumlarda yapılması zorunlu bulunan hallerde; Genel Bütçeye  
dahil dairelerle katma bütçeli idarelerden, özel idare ve belediyelerden, kamu 
kuruluşlarından ve sermayesinin yarısından çoğuna Devletin katıldığı kuruluşlar-
dan sipariş almaya, bu siparişler sebebiyle her türlü ticari işlemlere girişmeye
ve gerektiğinde müşterek imalatta bulunmaya yetkilidir.             
  Döner sermaye kuruluşlarının 1 inci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar 
dışındaki yerli gerçek ve tüzelkişilerle olan ticari ilişkilerine; sipariş kabul
edecek döner sermaye kuruluşunun iş kapasitesi esas alınarak, Yönetmelikte be- 
lirlenecek                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
mali sınırlar içerisinde kurumun müdürü veya komutan veya bağlı bulunduğu Kuv- 
vet Komutanlığı veya Milli Savunma Bakanlığınca izin verilir.          
  Döner sermaye kuruluşlarının yabancı gerçek ve tüzelkişilerden sipariş alma-
sı, siparişler sebebiyle bunlarla işbirliği yapması, her türlü ticari işlemlere 
girmesi ve gerektiğinde müşterek imalatta bulunması Milli Savunma Bakanlığının 
iznine bağlıdır.                                
                                        
  Öncelikli hizmetler                             

  Madde 5 - Kuvvet Komutanlıklarına (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güven- 
lik Komutanlığı dahil) ait her türlü hizmetler kuvvet ve kurum farkı gözetmeksi-
zin döner sermaye kapsamı dışında yürütülür.                  
  Döner sermaye dahil olmak üzere kurumların imkan ve kabiliyetlerinin kulla- 
nılmasında öncelik Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetlerine ait olup, döner sermaye 
 kapsamında kabul edilebilecek diğer siparişlerin asli hizmetleri aksatmaması  
için gerekli tedbirler ilgili Kuvvet Komutanlığı ve Kurum Amirliklerince zama- 
nında alınır.                                  
                                        
  İşlemlerin mali denetimi                          

  Madde 6 - Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hü- 
kümleri ile Sayıştay vizesine tabi değildir.                  
  Ancak, döner sermaye ile yapılan işlemlerden doğan gelir ve giderler için  
mali yılın sona ermesinden itibaren en geç iki ay içinde bir bilanço düzenlene- 
rek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte denetim için Sayıştaya bilanço ve ek- 
lerinin birer nüshası da Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.        
                                        
  Sermaye ve kara dair hükümler                        

  Madde 7 - Döner sermaye genel bütçeden sağlanan ödenekler ile işletme faali-
yetlerinden doğan karlardan meydana gelir.                   
  İşletmelerin ödenmiş sermayesi 3 üncü madde uyarınca tahsis edilen sermaye 
tutarına ulaşıncaya kadar karlar sermayeye eklenir.               
  3 üncü maddede belirtilen sermayenin tamamı ödenmiş hale geldikten sonra  
yıllık karlar hesap dönemini takibeden 4 üncü ayın sonuna kadar Genel Bütçeye  
gelir kaydedilmek üzere Hazineye yatırılır.                   
  Geçerli bir mazerete dayanmaksızın zamanında yatırılmayan karlar; işletmeden
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanan 
gecikme zammı, ita amiri ve işletme saymanından yarı yarıya alınmak üzere aynı 
Kanun hükümleri dairesinde tahsil olunur.                    
                                        
  Giderler                                  

  Madde 8 - Döner sermayenin konusunu teşkil eden hizmetlerin yürütülmesi için
gerekli giderler ile yönetmelikte belirlenecek miktarlara kadar kuruluş veya bi-
rimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak
giderler döner sermayeden karşılanır.                      
                                        
  Kredi alınması ve borçlanma                         

  Madde 9 - Döner sermaye verilen kurumların müdürlükleri, döner sermaye iş- 
lerinin yürütülmesi için miktarı Bakanlar Kurulunca saptanacak sınırlar içinde 
milli banka veya kuruluşlardan kredi almaya ve bu bankalar nezdinde borçlu   
hesap açtırmaya yetkilidir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Personel masrafları                             

  Madde 10 - Kurumların esas kadrolarındaki subay ve astsubaylar ile 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanununa tabi personel döner sermaye işlerinde ek görevle  
çalıştırıldıkları takdirde, bu personelin 14 üncü maddeye göre ödenecek ek   
ücretleri ile, kurumların esas kadrolarındaki işçiler döner sermaye işlerinde  
çalıştırıldıkları takdirde, bunların çalışma saatlerine ait ücret ve primleri ve
döner sermaye çalışmaları için esas kadroya ek olarak alınacak memur ve işçiler-
le sözleşmeli personele yapılacak her türlü ödeme ve masraflar döner sermayeden 
karşılanır.                                   
                                        
  Araç, gereç ve malzeme devri                        

  Madde 11 - Milli Savunma hizmetlerinde kullanma yeri kalmadığı anlaşılan  
araç, gereç ve malzemeler, günün piyasa değeri üzerinden döner sermayeye devre- 
dilebilir. Döner sermayeye ait araç, gereç ve malzemeler de Milli Savunma hiz- 
metlerinde kullanılmak üzere aynı esaslar çerçevesinde devredilebilir.     
  Piyasa değerinin ne şekilde tespit edileceği, devir işlemlerine ilişkin   
esaslar ve yetki sınırları yönetmelikte gösterilir.               
                                        
  Amortisman bedeli                              

  Madde 12 - Bağlı olduğu kuruma ait olup münhasıran döner sermaye işletmesin-
de kullanılan bir yıldan fazla ömürlü tesisat, teçhizat, makine, taşıt, alet,  
edevat, mefruşat ve benzeri demirbaş eşya için amortisman ayrılması zorunludur. 
Anılan iktisadi değerler için ayrılan amortisman tutarı hesap dönemini takip  
eden 4 üncü ay içinde gelir kaydolunmak üzere ilgili saymanlığa yatırılır. Aksi 
takdirde 7 nci maddenin 4 üncü fıkrasında öngörülen usul ve esaslar içinde tah- 
sil edilir.                                   
  Birinci fıkra kapsamına giren demirbaşların bağlı olunan kurum ile birlikte 
kullanılması sebebiyle ayrılacak amortismandan işletmece yüklenilecek kısmın  
tespit edilememesi durumunda yıllık gayri safi satış veya iş hasılatının % 2'si,
yukarıda belirtilen usul ve esaslar dairesinde ilgili saymanlığa yatırılır.   
                                        
  İşletme masrafları                             

  Madde 13 - Bağlı oldukları kuruma ait veya tahsisli olup, münhasıran döner 
sermaye işletmesinin kullanımına bırakılmış olan binaların bakım, onarım, ısıt- 
ma, aydınlatma ve benzeri giderleri döner sermaye işletmelerince karşılanır.  
Faaliyetlerini bağlı bulundukları kuruma ait veya tahsisli binalarda, bu idare- 
lerle birlikte sürdüren döner sermaye işletmelerince bu binaların bakım, onarım,
ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderlerine iştirak edilmez. Ancak, bina giderle- 
rine katılma payı olarak aylık gayri safi satış veya iş hasılatlarının % 5'i  
gelir kaydedilmek üzere, takip eden ay içinde ilgili saymanlığa yatırılır.   
                                        
  Ek görev                                  

  Madde 14 - Döner sermaye işlerini yürütmek için tertiplenecek kadrolara ait 
hizmetler, Kurum görevlilerine Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkla- 
rındaki subay ve astsubaylarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi perso- 
nele ek görev olarak verildiği takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek  
üzere kendilerine her yıl Bütçe Kanunlarında gösterilen maaşlara ait katsayının,
taban olarak belirlenen 1000,tavan olarak belirlenen 2000 rakamı ile çarpılma- 
sından elde edilecek tutar arasında, Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye   
Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ek görev ücreti ödenebilir. (1)     
------------------                               
(1) Bu maddede yeralan "50" gösterge rakamı 11/6/1997 tarih ve 4273 sayılı   
  Kanunun 3 üncü maddesiyle "1000", "250" gösterge rakamı ise "2000" olarak  
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 15 - Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, mali, bütçe, ida-
ri ve denetim işlemlerinin yürütülme şekli, muhasebe usulleri ile yönetim kuru- 
lunun teşkili ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar Milli Savunma 
Bakanlığınca hazırlanıp Maliye ve Gümrük Bakanlılğı ile Sayıştay Başkanlığının 
da görüşleri alınarak yürürlüğe konulacak Yönetmelikte gösterilir.       

  Ek Madde 1 - (Ek:11/6/1997-4273/4 md.)                   
  4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
değişik 70 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hak sahiplerinin, döner  
sermaye kurulan askeri hastanelerde yapılan muayene ve tedavilerine ait gi-   
derlerin karşılığı, askeri hastanelerce düzenlenen muayene ve tedavi giderleri- 
ne ilişkin belgelere dayanılarak T.C. Emekli Sandığı tarafından askeri hastane 
döner sermayelerine yatırılır.                         

  Geçici Madde 1 - 12 Haziran 1959 tarihli ve 7356 sayılı Kanun ile 2 Ocak  
1961 tarihli ve 203 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve 30 Mayıs 1973 tarihli ve  
1738 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince tahsis edilmiş döner sermayeler, bu 
Kanun uyarınca döner sermaye verilen kurumlara aynen devredilir. Bu Kanun uya- 
rınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliğin bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.         
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 16 - 12 Haziran 1959 tarihli ve 7356 sayılı Kara, Deniz ve Hava Kuv- 
vetlerine Bağlı Fabrikalara Mütedavil Sermaye Tahsisine Dair Kanun ile 22 Nisan 
1341 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 4 ve 6 ncı madde- 
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna iki madde ile bir geçici madde eklenmesine
dair 2 Ocak 1961 tarihli ve 203 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve 30 Mayıs 1973 
tarihli ve 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 7 nci maddesi  
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 17 - Bu Kanun yayımını takip eden mali yıl başında yürürlüğe girer.  
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                6774-1                     
                                        
       3225 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                                        
Kanun                           Yürürlüğe       
 No     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi     
-------   ----------------------------------------  ---------------     
 4273            -----            14.6.1997       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6774-2                     
                                        
                                        
       3225 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
      Yürürlükten Kaldırılan       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
     Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi    Sayısı   Maddesi 
   ------------------------------    -----------  --------- ----------