Endeksler
                                        
           TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU             
                                        
  Kanun Numarası      :3224                       
  Kabul Tarihi       :7/6/1985                     
  Yayımlandığı R. Gazete  :Tarih: 25/6/1985 Sayı: 18792           
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 491           
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                   
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Diş Hekimleri Odaları ile Türk Diş Hekimleri  
Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının    
seçimlerine dair esas ve usulleri düzenlemektir.                
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Kanunda sözü geçen deyimlerden;                
  a) "Oda" Diş Hekimleri Odalarını,                      
  b) " Birlik" Türk Diş Hekimleri Birliğini,                 
  c) " Bakanlık" Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını,             
  İfade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
                Odalar                     
  Odaların kuruluş amaçları, nitelikleri ve faaliyet sınırı          

  Madde 3 - Odalar, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca diş hekimliği mesleği- 
ne mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini  
kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağla-  
mak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dü-  
rüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak mak- 
sadı ile kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlar- 
dır.                                      
  (Değişik: 18/6/1997 - 4276/14 md.) Odalar, kuruluş amaçları dışında faali- 
yette bulunamazlar.                               
  Odaların kuruluşu                              

  Madde 4 - Sınırları içinde Odalara kayıtlı en az yüz diş hekimi bulunan her 
ilde bir oda kurulur.                              
  Yeter sayıda diş hekimi bulunmayan illerdeki diş hekimlerinin hangi iller- 
deki diş hekimleri ile birleştirilerek yeni bir Oda kurulacağı ve merkezinin  
hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki diş hekimlerinin hangi ildeki Odaya   
bağlanacağı ülkenin coğrafi ve ulaşım durumu ile diş hekimlerinin toplu olarak 
bulundukları iller gözönüne alınarak Birlik Merkez Yönetim Kurulunun önerisi  
üzerine Birlik Genel Kurulunca kararlaştırılır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Odalar, merkezlerinin bulunduğu ilin adını taşır.              
  Yeni kurulacak odaların kurucu üyeleri Birlik Merkez Yönetim Kurulunca   
atanır. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini yapar-  
lar. Bu seçim, Odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır 
ve kanuni süreler buna göre hesaplanır.                     
  Odalar, kuruluşlarını Birlik Merkez Yönetim Kurulu aracılığıyla Bakanlığa  
bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar.                      
                                        
  Odaların organları                             

  Madde 5 - Odaların organları şunlardır:                   
  a) Oda Genel Kurulu,                            
  b) Oda Yönetim Kurulu,                           
  c) Oda Disiplin Kurulu,                           
  d) Oda Denetleme Kurulu,                          
  Odalar, ihtiyaca göre faaliyet alanları içindeki il ve ilçelerde temsilci- 
likler kurabilirler. Oda temsilcilerinin atanma usulleri ile görev, yetki ve  
sorumlulukları bir yönetmelikle düzenlenir.                   
                                        
  Oda Genel Kurulunun oluşumu                         

 

 
  Madde 6 - Oda Genel Kurulu, Odanın en yüksek karar organı olup Odaya kayıt- 
lı diş hekimlerinden oluşur.                          
                                        
  Oda Genel Kurulunun görevleri                        

  Madde 7 - Oda Genel Kurulunun görevleri şunlardar:             
  a) Oda Yönetim Kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ve bilançosunu gösteren 
raporu ile Oda Denetleme Kurulunun raporunu görüşmek ve bu Kurulların ibra   
edilip edilmemesine karar vermek,                        
  b) Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek dönem tahmini bütçesi- 
ni görüşüp karara bağlamak,                           
  c) Oda Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyeleri  
ile Birlik Genel Kurulu delegelerini seçmek,                  
  d) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların 
satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,               
  e) Gündemindeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak,           
  f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.           
  Odalar, iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurul toplantılarına katıl- 
mak üzere, gizli oyla, üye sayısı ikiyüze kadar olanlar beş, beşyüze kadar   
olanlar yedi, beşyüzden fazla olanlar onar asıl ve yedek delege seçerler.    
                                        
  Oda Genel Kurulunun toplantıları                      

  Madde 8 - Genel Kurul iki yılda bir defa Nisan ayında olağan; Yönetim Kuru- 
lu veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak Oda   
merkezinde toplanır.                              
  Oda Genel Kurulu toplantıya Oda Yönetim Kurulu tarafından çağırılır.    
  Oda Yönetim Kurulu, üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel   
Kurulu toplantıya çağırmazsa olağanüstü toplantı isteyen üyelerden birinin   
yazılı başvurusu üzerine Oda Genel Kurulu toplantıya Birlik Merkez Yönetim   
Kurulunca çağrılır.                               
  Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi 
gün önce mahalli bir gazeteyle ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla   
üyelere                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
bildirilir. Bu ilan ve mektupta çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapı- 
lamazsa yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirti-  
lir.                                      
  Oda Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplan- 
tıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,  
ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları 
asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz.              
  Oda Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. 
Üyeler Oda Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak 
toplantı yerine girerler. Toplantı Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendi- 
receği bir Kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere  
bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili ve iki katip üye seçilir.          
  Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşü-  
lür. Ancak, üye tamsayısının beşte birinin imzası ile teklif edilen konular   
görüşmesiz olarak gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan üyelerin    
beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.    
  Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu   
ile alınır.                                   
  Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, katipler toplantı tutanağını düzenler ve 
Başkanla birlikte imzalar.                           
                                        
  Oda Yönetim Kurulunun oluşumu                        

  Madde 9 - Oda Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için Genel Kurulca    
üyeleri arasından seçilen üçyüz üyeye kadar beş; üçyüzden fazla üyesi olan   
Odalar için dokuz üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir. Oylar- 
da eşitlik halinde kuraya başvurulur.                      
  Oda Yönetim Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine  
sahip olmak şarttır.                              
                                        
  Oda Yönetim Kurulunun görev bölümü ve Odanın temsili            

  Madde 10 - Oda Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi arala- 
rında gizli oyla bir Başkan, bir Başkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir de   
Sayman seçerler.                                
  Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odayı temsil ve Yönetim Kuruluna Başkanlık   
eder; Odanın mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların     
tutulmasından Saymanla birlikte; diğer defterler ve yazışmalarla ilgili olarak 
da Genel Sekreterle birlikte sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine Başkan- 
vekili vekillik eder.                              
                                        
  Oda Yönetim Kurulunun görevleri