Endeksler
                                        
                                        
                                        
       HAKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ           
            VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası     :3221                        
  Kabul Tarihi      :6/6/1985                      
  Yayımlandığı R.Gazete  :Tarih: 15/6/1985 Sayı: 18785            
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 476           
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Kuruluş ve Görev                  
                                        
  Kuruluş                                   

  Madde 1 - Adli ve idari yargı hakim ve savcı adaylarının yetiştirilmelerini 
sağlamak üzere, Ankara'da Adalet Bakanlığına bağlı Hakim ve Savcı Adayları   
Eğitim Merkezi kurulmuştur.                           
                                        
  Görev                                    

  Madde 2 - Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin görevleri şunlardır:  
  a) Adli ve idari yargıda hakim ve savcı adaylarını, mesleğin gerektirdiği  
onur, tarafsızlık ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetiştirmek, hakim- 
lik ve savcılığa hazırlamak,                          
  b) Yükseköğrenimde edinilen bilgilerin uygulamaya yansıtılmasını, yargı   
ile ilgili görevlerin yerine getirilmesinde adayların mesleki öğretim ve eği-  
timlerinin yapılmasını sağlamak,                        
  c) Adaylara, hukuk uygulamasının genel ve temel kavramlarını vermek, ada-  
let hizmetleri ve yargı ile ilgili metinleri yazma usul ve kurallarını öğret-  
mek,                                      
  d) Konferanslar, seminerler ve benzerlerini düzenlemek,           
  e) Adayların yetiştirilmeleri için verilecek diğer görevleri yerine getir- 
mek.                                      
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
            Eğitim Merkezinin Teşkilatı               
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
           Eğitim Merkezi Başkanlığı                 
                                        
  Eğitim Merkezi Başkanlığı                          

  Madde 3 - 1. (Değişik birinci fıkra: 12/5/1988 - 3446/3. md.) Hakim ve Sav- 
cı Adayları Eğitim Merkezi Başkanlığı bir Başkan ve iki başkan yardımcısı ile  
bir bürodan oluşur.                               
  2. Başkanın görevleri şunlardır:                      
  a) Eğitim merkezini temsil etmek,                      
  b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda  
uygun göreceği tedbirleri almak,                        
  c) Eğitim kurulunda ve öğretim kadrosunda çeşitli sebeplerle boşalma veya  
görevlilerin mazereti hallerinde, boş kadrolar dolduruluncaya kadar ve maze-  
retlerin devamı süresince, Eğitim Merkezi öğretim görevlilerini uzmanlıklarına 
uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak,                    
                                        
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.                
  3. (Değişik: 12/5/1988 - 3446/3. md.) Başkan yardımcıları başkanın verdiği 
görevleri yaparlar.                               
  4. Büronun teşekkülü ve görevleri yönetmelikte gösterilir.         
                                        
  Eğitim Merkezi Başkanı ile Başkan Yardımcılarının atanması         

  Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 12/5/1988 - 3446/4. md.) Eğitim Merkezi  
Başkanı, birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasın- 
dan; başkan yardımcıları, en az ikinci dereceye yükselmiş olmak şartıyla adli  
ve idari yargı hakim ve savcıları arasından muvafakatları alınmak suretiyle   
Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar.                    
  Süresini dolduranlar yeniden atanabilirler.                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
         Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri             
                                        
  Eğitim Kurulu                                

  Madde 5 - 1. Eğitim Kurulu, Adalet Bakanının başkanlığında aşağıdaki üye-  
lerden oluşur.                                 
  a) Adalet Bakanlığı müsteşarı,                       
  b) Yargıtayın, kendi üyeleri arasından seçeceği iki üye,          
  c) Danıştayın, kendi üyeleri arasından seçeceği iki üye,          
  d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara'daki üniversitelerin hukuk alanıyla   
ilgili öğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye,               
  e) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ile Eğitim Dairasi Başkanı,    
  f) Eğitim Merkezi Başkanı.                         
  2. Seçimle gelen üyelerin görev süresi beş yıldır. Süresi dolan üyeler   
tekrar seçilebilir.                               
  3. Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi, Eğitim Merkezi Başkanlığınca yerine 
getirilir.                                   
  Eğitim Kurulu her ay en az bir defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hal- 
lerde Kurulu toplantıya çağırabilir.                      
  Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı  
Müsteşarı Başkanlık eder.                            
  Eğitim Kurulunun görevleri, toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer  
hususlar yönetmelikte gösterilir.                        
                                        
  Öğretim görevlileri                             

  Madde 6 - 1. Eğitim Merkezinde görevlendirilecek öğretim görevlileri; Ada- 
let Bakanının talebi üzerine, yetkili kurul ve organlarınca ek görevle     
görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi,   
üniversite öğretim üyeleri, meslekte fiilen on yılını tamamlamış; avukat, adli 
ve idari yargı hakim ve savcısı ile diğer uzmanlardan oluşur.          
  2. Eğitim görevlileri, bu Kanun ile ilgili yönetmeliklerde belirlenen,   
hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimlerine dair görevleri yerine   
getirirler.                                   
  3. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelik- 
le belirlenir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                ÜÇÜNCÜ KISIM                   
        Eğitim Merkezine Kabul ve Meslek Öncesi Eğitim          
  Eğitim Merkezine kabul                           

  Madde 7 - Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre adli ve idari yargı- 
da hakim ve savcı adaylığına atananlar, Eğitim Merkezine kabul edilirler.    
  Adaylar, Eğitim Merkezinde yatılı olarak kalabilirler.           
                                        
  Eğitim süresi ve dönemleri                         

  Madde 8 - Meslek öncesi eğitim süresi iki yıldır. Bu süre üç dönemi kapsar. 
  1. Hazırlık eğitimi dönemi; 3 ay sürelidir. Bu dönemde, adaylara hukuk uy- 
gulamasının genel ve temel kavramları verilir. Adalet hizmetleri ve yargı ile  
ilgili metinleri yazma usul ve kuralları öğretilir. Belli konularda konferans- 
lar düzenlenir. Adayların, meslek ahlakı açısından yetiştirilmeleri sağlanır ve 
uygulamada görülen problemler anlatılır.                    
  2. Staj dönemi onsekiz ay sürelidir.                    
  a) Adli yargı hakim ve savcı adaylarına; bu dönemin bir yılı adliye mahke- 
melerinde, üç ayı Cumhuriyet savcılıklarında, üç ay diğer adalet dairelerinde; 
  b) (Değişik: 11/9/1987 - KHK 276/.1 md; Aynen kabül: 24/2/1988 - 3409/1.  
md.) İdari yargı hakim adaylarına bu dönemin altı ayı Danıştayda, altı ayı il  
valiliklerinde, altı ayı bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde tamamlatı- 
lır.                                      
  Adli yargı hakim ve savcı adaylarından stajlarını Ankara'da yapanlar mahke- 
medeki stajlarının son üç ayını Yargıtayda yaparlar.              
  3. Son eğitim dönemi, üç ay sürelidir. Bu dönemde adaylara toplu olarak,  
ilk iki dönemde kazandıkları bilgilerin tartışma ve uygulaması yaptırılır;   
kamu hukuku, özel hukuk ve idare hukuku alanlarından seçilecek problemler çöz- 
dürülür ve kararlar yazdırılır.                         
  Hazırlık eğitimi ve son eğitim, eğitim merkezinde yapılır.         
  4. (Değişik: 11/9/1987 - KHK 276/1 md; Aynen kabül: 24/2/1988-3409/1. md.) 
Stajın; Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli ile bu maddenin uygulanmasına   
dair diğer hususlar Yargıtay ve Danıştayın görüşleri alınmak suretiyle çıkarı- 
lacak yönetmelikte, il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılaca- 
ğı ise Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte  
gösterilir.                                   
  (Ek fıkra: 3/8/1993 - KHK - 493/2 md.; İptal Ana.Mah.'nın 6/10/1993 tarih ve
E.1993/38, K.1993/36 sayılı kararı ile.)                    
  Yıllık izin ve eğitimden sayılacak günler                  

  Madde 9 - Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylara yirmi gün yıllık   
izin verilir.                                  
  İki yıllık eğitim süresinde yirmi günlük yıllık izin ile her yıl için onbeş 
güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.    
  Eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere ayrılan- 
lar, geri kalan sürelerini terhislerini takip eden bir ay içinde başvurmak kay- 
dıyla tamamlarlar.                               
  Eğitimden sayılmayan sürelerin ne suretle tamamlatılacağına dair hususlar  
yönetmelikte gösterilir.                            
  Eğitim sonu sınavı                             

  Madde 10 - Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğreti- 
len konularla ilgili olarak, (...) alınırlar.                  
  (...) dair hususlar yönetmelikte düzenlenir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ve atanmaları        

  Madde 11 - Eğitim sonunda (...) başarı gösterenlerin mesleğe kabul-     
leri ile atanmaları, Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır. (1) 
                                        
               DÖRDÜNCÜ KISIM                   
              Çeşitli Hükümler                  
  Atamalar                                  

  Madde 12 - (Değişik: 12/5/1988-3446/5. md.) Eğitim merkezinde, başkan ve  
başkan yardımcıları dışındaki personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
2451 sayılı Kanun hükümlerine göre atanır.                   
                                        
  Yatılı tesisler                               

  Madde 13 - Adayların kalmalarını sağlamak için Adalet Bakanlığınca Anka-  
ra'da yatılı tesisler kurulur. Adaylara ayrıca yemek çıkarılır (Ek cümle:    
12/5/1988-3446/6. md.) Eğitim Merkezinde çalışan personel de adaylara çıkarı-  
lan yemek tabelasına dahil edilir.                       
                                        
  Eğitim Merkezinin yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları ile giderleri  
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.                    
                                        
  Mecburi hizmet                               

  Madde 14 - Adaylar, Eğitim Merkezinde geçirdikleri sürelere göre mecburi  
hizmetle yükümlüdürler. Bu hususta Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygula-  
nır.                                      
                                        
  Uygulanacak hükümler                            

  Madde 15 - Adaylık ve staj dönemi konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan  
hallerde, Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uygulanır.           
  Ders ücreti:                                
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 11/9/1987 - KHK 276/2 md.; Aynen kabul: 24/2/1988-3409/  
2. md.) Eğitim merkezinde görevlendirilen öğretim görevlilerinden;       
  a) Üniversite öğretim üyelerine, Yükseköğretim Personel Kanununa göre,   
  b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için  
profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı dere- 
cede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen ek ders   
ücreti miktarınca ders ücreti ödenir.                      

  Geçici Madde 1- Bu Kanun gereği ihtiyaç duyulan yatılı tesisler, Kanunun  
yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç iki yıl içinde yapım veya satın  
alma yoluyla sağlanır.                             

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce staja başlamış 
olan adaylar hakkında, bu Kanun hükümleri uygulanmaz.              
                                        
-------------------------                            
(1) Bu maddede yer alan "yazılı sınav" ibaresi 24/1/1990 tarih ve 3611 sayılı  
  Kanunun 7 nci maddesi ile "sözlü sınav" olarak değiştirilmiş, daha sonra  
  sözkonusu 7 nci madde Anayasa Mahkemesinin 20/11/1990 tarih ve E.1990/13,  
  K.1990/30 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine "sözlü sınav" ibaresi  
  metinden çıkarılmıştır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 3- Eğitim Medkezinin kadro ihtiyacı,Bakanlığın kadroların-   
dan Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf,unvan ve derece değiştirilmek suretiyle  
karşılanır.                                   

  Geçici Madde 4- Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler,Adalet Bakanlığınca  
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hazırlanarak yürür-  
lüğe konur.                                   

  Geçici Madde 5 - (Ek: 3/8/1993 - KHK - 493/3 md.; İptal: Ana.Mah.'nin    
  6/10/1993 tarih ve E.1993/38, K.1993/36 sayılı kararı ile)         
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 16 - Bu Kanun, yayımı tarihini takibeden mali yılbaşında yürürlüğe  
girer.                                     
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
  6/6/1985 TARİH VE 3221 SAYILl ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER    
                                        
  1. 24/2/1988 tarih ve 3409 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:         
                                        

  Geçici Madde 1 - 2 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunla ilgili oldu-  
ğundan o Kanun sonuna alınmışlardır.)                      
                                        

  Geçici Madde 3 - Hakim ve Savcı adayları eğitim merkezi tesisleri, alınan  
tüm adaylara hizmet verebilecek şekilde ikmal edilinceye kadar, 7 nci maddeye  
göre atanmış olan adayların eğitim merkezine kabulleri, eğitim merkezinin    
kapasitesi gözönünde tutularak Adalet Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar   
dairesinde yapılır.                               
                                        

  Geçici Madde 4 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunla ilgili olduğundan 
o Kanunun sonuna alınmıştır.)                          
                                        

  Geçici Madde 5.- 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu  
Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ve 9.4.1987 
Tarihli ve 3347 Sayılı, 12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunları ile 
Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 6.6.1985   
Tarihli ve 3221 Sayılı, 24.2.1983 Tarihli ve 2802 Sayılı, 14.7.1965 Tarihli ve 
657 Sayılı Kanunlar için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitimine  
kadar geçerlidir.                                
                                        
  2. 24/1/1990 tarih ve 3611 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:         

  Geçici Madde 1 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunla ilgili olduğundan 
mezkür Kanunun sonuna alınmıştır.)                       
                                        

  Geçici Madde 2 - (İptal : Ana.Mah.'nin 20/11/1990 tarih ve E.1990/13,K.   
1990/30 sayılı kararı ile)                           
                                        
  3. 3/8/1993 tarih ve 493 sayılı KHK'nın Geçici Maddesi:           
  Geçici Madde - İptal: Ana.Mah.'nin 6/10/1993 tarih ve E.1993/38,K.1993/36  
  sayılı kararı ile.)                             
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek - 19)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     3221 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
   Kanun                         Yürürlüğe      
   No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi     
---------- ------------------------------------------- ------------------    
KHK/276             -              29/9/1987     
3409               -              2/3/1988     
3446               -              26/5/1988     
                                        
KHK/360             -              16/2/1989     
 3611              -              1/2/1990     
KHK/493             -              24/8/1993