Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
              SERBEST BÖLGELER KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası      :3218                       
  Kabul Tarihi       :6/6/1985                     
  Yayımlandığı R. Gazete  :Tarih:15/6/1985 Sayı:18785            
  Yayımlandığı Düstur    :Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 469         
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
  Amaç ve kapsam:                               

  Madde 1 - Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak,  
yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını 
ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından   
daha fazla yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının 
tayini, yönetimi faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi, bölgelerdeki  
yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar.             
                                        
  Yetki:                                   

  Madde 2 - Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye   
Bakanlar Kurulu yetkilidir.                           
  Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı ger-  
çek veya tüzelkişilerce kurulmasına, işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin   
verilir.                                    
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanun uygulamasında;                      
  a) İşletici: Serbest bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşunu yerli ve ya- 
bancı gerçek veya tüzelkişileri,                        
  b) Kullanıcı: Faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan   
gerçek veya tüzelkişiyi,                            
  c) Döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan  
paralar veya ödemeyi sağlayan her nevi hesap ve belgeleri,           
  İfade eder.                                 
                                        
  Faaliyet konuları:                             

  Madde 4 - Serbest bölgelerde, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca 
uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapıla- 
bilir.                                     
  Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına  
kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.  
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
         Serbest Bölgenin Düzenlenmesi                 
                                        
  Bölgenin düzenlenme esasları:                        

  Madde 5 - Serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve   
tesisler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre sağlanabilir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişiler Devlet Planlama Teşkilatı    
Müsteşarlığından ruhsat almak kaydıyla serbest bölgede faaliyette bulunabilir. 
  Serbest bölgede arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi,  
kurulması ve kullanılmasıyla ilgili diğer bütün izinler ve ruhsatlar bölge   
müdürlüğünce verilir ve denetlenir.                       
  Serbest bölgelerin asayiş hizmetleri polis tarafından yerine getirilir.   
                                        
  Muafiyet ve teşvikler:                           

  Madde 6 - Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır.          
  Bu bölgelerde vergi, resim, harç gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair   
mevzuat hükümleri uygulanmaz.                          
  İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kuru-  
lunca belirlenecek teşviklerden yararlandırılabilir.              
  Türkiye'deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzelkişilerin serbest bölgedeki 
faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye'nin diğer  
yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsiki halinde de, gelir ve  
kurumlar vergilerinden muaftır.                         
                                        
  Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu:                 

  Madde 7 - Serbest bölgelerin kurulması, bakım ve onarımı, geliştirilmesi,  
ilgili araştırma, eğitim ve sosyal tesislerin yapılması, kullanıcıların ve Tür- 
kiye'den mal alımlarının teşviki maksadıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  
nezdinde "Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu" kurulmuştur.       
  Fonun kaynakları;                              
  a) Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı ödenecek ücretler,      
  b) Bölgeye getirilen malların CIF, çıkarılan malların F0B değerleri üzerin- 
den peşin olmak üzere, binde 5 oranında ödenecek ücretler, (1)         
  c) Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzelkişilerle yapılacak sözleşme-  
lerde yer alacak ödemeler,                           
  d) Diğer gelirlerdir.                            
  Serbest bölgelere Türkiye'den getirilen mallar ile yatırım ve tesis safha- 
sında kullanılan mallar, bakım ve onarım maksadıyla bölgelere getirilen araç,  
gereç ve ekipmanlar, bu maddenin (b) bendi hükmü uyarınca bir ücrete tabi tu-  
tulmaz.                                     
  Fona tahsilat ile fondan yapılacak harcamalara ait usul ve esaslar yönetme- 
likte belirlenir. Bu fon Başbakanlık tarafından yönetilir.           
  Fonun denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır.       
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
              Mal ve Hizmetler                   
                                        
  Bölgedeki mallar:                              

  Madde 8 - Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak  
ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve ser- 
best bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.              
  Bedeli 500 ABD dolarının altında olan Türkiye mahreçli mallar isteğe bağlı 
olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.                  
                                        
  Kambiyo ve hizmetler:                            

  Madde 9 - Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler   
dövizle yapılır. Bakanlar Kurulu ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da  
karar verebilir.                                
----------------                                
(1) 23/12/1994 tarih ve 4061 sayılı "1995 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 72/h madde-
  si ile 1995 Mali yılında bu fıkradaki bölgeden çıkarılan malların FOB değer-
  leri üzerinden alınacak ücretlerle ilgili oranın yurtdışına çıkarılacak   
  mallar için (binde 0) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.     
  (R.G.: 28/12/1994 - 22155 Mük.) Daha sonra bu hükmün, Anayasa Mahkemesinin 
  13.6.1995 tarih ve E.1995/2, K.1995/1 sayılı Kararıyla, iptal kararının   
  Resmi Gazetede yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar  
  verilmiş, Anayasa Mahkemesinin 13/6/1995 tarih ve E.1995/2, K.1995/12    
  sayılı Kararı ile de sözkonusu hüküm iptal edilmiştir. (R.G.:18/4/1996 -  
  22615)                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işletici tarafından yapılır veya  
kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzelkişilere yaptırılır.       
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kaldırılan ve Uygulanmayan Hükümler, Yönetmelik   
                                        
  Çalışma ve sosyal güvenlik esasları:                    

  Madde 10 - Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı   
uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir. Buna ait esaslar yönet- 
melikte belirlenir.                               
  Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri  
uygulanır.                                   
                                        
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 11 - 21 Aralık 1953 tarihli ve 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu    
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
                                        
  Uygulanmayan hükümler:                           

  Madde 12 - Serbest bölgelerde 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci mad-  
desinin 5, 22, 25, 32 ve 47 nci bentleri dışında kalan hükümleri; 5682 sayılı  
Pasaport Kanunu; 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de Seyahat ve İkametleri   
Hakkında Kanun ile 2007 sayılı Türkiye'deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen  
Sanat ve Hizmetler Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri; 6224 sayılı Ya-  
bancı Sermayeyi Teşvik Kanunu; 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve  
Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun; 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu; 832 sayılı Sayıştay Kanunu; 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulan- 
maz.                                      
                                        
  Uygulama yönetmeliği:                            

  Madde 13 - Bu Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan konularla, ser-  
best bölgelerde faaliyette bulunacak işleticilerin teşekkül tarzı, görev, yetki 
ve sorumlulukları, bu işleticilere ve kullanıcılara verilecek, faaliyet ruhsat- 
ları ve iptali, bunların sınai ve ticari sicillerinin tutulması, fona yapacak- 
ları ödemeler, serbest bölge ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esaslar,   
bölgelere giriş için verilecek izin belgesi ile görev kartları, ikamet izni ve 
çalışma esasları ve serbest bölgelerin işletilmesine dair diğer hususlar yönet- 
melikle düzenlenir.                               
                                        

  Geçici Madde 1 - Serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren on yıl   
süreyle 5/5/1983 gün ve 2822 sayılı Kanunun grev ve lokavt ile arabuluculuk   
hükümleri uygulanmaz.                              
  Ancak bu süre içinde toplu iş sözleşmesi üzerinde çıkacak menfaat uyuşmaz- 
lıkları Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanır.                 
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun bir serbest bölge için, o serbest bölgenin faa-  
liyete geçmesinden itibaren uygulanır. Faaliyete geçiş tarihi ise, o serbest  
bölge alanını çevreleyen çit, kule ve kapı inşaatlarının tamamlanması ve bölge 
müdürlüğü, polis ve gümrük birimlerinin göreve başlaması suretiyle bölgenin   
resmen açılış tarihidir.                            
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.