Endeksler
                                        
         SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE            
         HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN           
         ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT            
         DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE            
          EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL               
              HAKKINDA KANUN (1)                 
                                        
  Kanun Numarası    :3212                         
  Kabul Tarihi     :30/5/1985                       
  Yayımlandığı R.Gazete:Tarih:7/6/1985 Sayı:18777               
  Yayımlandığı Düstur :Tertip:5 Cilt:24 Sayfa:443              
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen   
veya çeşitli yollarla temin edilen ve ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve sı-  
nıf ikmal maddeleri ile bunlardan HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılan mal  
ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve eğitim görecek yabancı askeri personele   
dair esas ve usulleri belirlemektir.                      
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, Türk Silanlı Kuvvetleri tarafından üretilen, yurt için- 
den veya yurt dışından çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal   
maddelerinden HEK ve hurdaya ayrılanlar ile ihtiyaç fazlası bulunan veya çeşit- 
li sebeplerle kadro dışı bırakılanların,                    
  A) Türkiye'deki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak    
devredilmesi, satılması veya bunların ürettikleri veya sahip oldukları malzeme 
ile mübadelesini;                                
  B) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasi tutum ve menfaatlerine aykırı olmamak 
şartıyla dost veya müttefik devletlere;                     
  a) Bağışlanmasını,                             
  b) Değerinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesini,       
  c) Maliyet değerinden veya bunun üzerinde belirli bir karla satılmasını,  
  d) Satılan silah ve malzemenin diğer devlet, kurum ve kuruluşlara satışı  
konusunda alıcı devlete, kurum ve kuruluşlara yetki verilmesini,        
  C) Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile diğer devletlere satılan silah ve mal- 
zemenin bakım, onarım, yenileştirme, teknik hizmet ve eğitiminin sağlanmasını; 
-----------------------------                          
(1) Bu Kanun gereğince yapılacak olan yurt dışı alımları ile ilgili muamelele- 
  rin, ithalde alınan vergi resim ve harçlardan muaf tutulup tutulmayacağı  
  konusu, 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun hükümleri incelenerek değer- 
  lendirilmelidir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ayrıca; her türlü masrafların ilgili devletler tarafından karşılanması şar- 
tı ile, bu devletler adına yurt içi ve yurt dışı alımların yapılmasını;     
  Silahlı Kuvvetler tarafından üretilen malzeme için siparişlerin kabulünu;  
  Dost ve müttefik devletlerin personeline sağlanacak askeri ve teknik eğitim 
karşılığı alınacak döviz, mal veya hizmetleri,                 
  Yurt içindeki özel kuruluşlar ile şahıslara mal ve hizmet satışını;     
  Kapsar.                                   
                                        
  Tarifler:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen tabirlerden                   
  1. İkmal maddesi:                              
  Bir Komutanlığın donanımı, bakım, onarım, idame ve eğitim faaliyetleri   
  için zaruri olan her cins araç, gereç makine, teçhizat, hammadde, silah,  
mühimmat, ana malzeme, kimyevi malzeme, yedek parça, ,giyecek, yiyecek, yaka-  
cak, akaryakıt, ilaç donatım ve eğitim malzemelerini;              
  2. HEK (Onarımı Yapılmayan Ordu Malı):                   
  Hizmette vasfını kaybeden, arızalı hale geldiklerinde, onarılmaları iktisa- 
den mahzurlu olan malları;                           
  3. Hurda:                                  
  A) İmal sırasında tahsisi yapılamayacak şekilde bozulan ve başka maksatla  
kullanma imkanı olmayan iktisadi kıymetleri,                  
  B) İmal sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü gibi esas gayesinde kulla- 
nılması imkanı kalmayan malzeme artık ve parçaları,               
  C) İkmal maddesi kapsamında bulunan her cins malzeme, parça, makine, tez-  
gah, aparat, tesisat, muharrik ve müteharrik araç ve gereçler ile silah ve si- 
lah parçaları, teçhizat mühimmat ve mühimmat aksamından;            
  (a) Tedarik maksadına uygun şekilde kullanılması imkanı kalmayanları,    
  (b) Giderilmesi mümkün veya iktisadi olmayan arızalar dolayısıyla kullanma 
kabiliyetleri kalmayanları,                           
  (c) Normal çalışma müddetini doldurması sebebiyle kullanılması imkanı kal- 
mayan veya kullanılması ekonomik bulunmayan veya kullanılmasında tehlike olan- 
ları,                                      
  (d) Teknik ve teknolojinin gelişmesi karşısında tip, kapasite ve mahiyetle- 
ri itibariyle kullanılışından ekonomik fayda temin edilmesi mümkün olmayanla-  
rı,                                       
  (e) Muhafaza müddetlerinin sona ermesi ve miadını doldurması veya muhafaza 
şartlarının aksaması sebebiyle kullanma imkanı kalmayan veya kullanılışından  
iktisadi fayda elde edilmesi mümkün olmayanları,                
  (f) Kullanılması men olup da imhası cihetine gidilecek olanları,      
  4. Maden hurdası:                              
  Bunlardan bir veya birden ziyade maden veya madeni halitalardan mamul    
olanları veya yapılışları itibariyle madeni aksamı galip bulunanları      
  5. Hizmet:                                 
  Taraflar arasındaki (Kamu, özel kuruluş ve şahıslar ile dost ülkeler)    
anlaşmaya göre; bir işin yapılması için verilecek eğitim, teknik bilgi, bakım  
onarım, kurtarma liman ve müşavirlik desteği ile mülkiyeti elde olmak kaydıyla 
tahsis edilebilecek kara, deniz ve hava araçları, gereç, silah, bina ve arazi- 
yi;                                       
  İfade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kaynağın bütçeye kaydı:                           

  Madde 4 - İkmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede belirtilen usuller 
ile yapılan satışlarından, yurt içinden elde edilecek Türk Lirası kaynak,    
Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı,  
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçelerinin sonunda  
açılacak özel tertibe ödenek kaydolunur. Yılı içinde harcanmayan miktarlar   
ertesi yıla devredilir.                             
  İkmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede belirtilen usuller ile dost  
ve müttefik devletlere yapılan satışlarından elde edilecek yabancı paralar,   
T.C. Merkez Bankasında Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve  
Sahil Güvenlik Komutanlığı adına açılacak özel döviz hesabına ABD Doları olarak 
kaydedilir.                                   
  Özel döviz hesabına kaydedilen bu dövizler, Genelkurmay Başkanlığı tarafın- 
dan tespit edilecek öncelikler doğrultusunda, Milli Savunma ve İçişleri Bakan- 
lıklarının vereceği talimata uygun olarak, T. C. Merkez Bankasınca Türk Lirası 
nakti aranmaksızın bekletilmeden transfer edilir.                
  Transfer edilen miktardan kesin harcamaya dönüşen kısmı gider belgelerine  
dayanılarak transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden ilgili bütçeye    
gelir, ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgili 
bütçelerde tertip açmaya yetkilidir.                      
  Sağlanan bu kaynaklardan; Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen ilke,   
öncelik ve ana programlara göre:                        
  1. Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine konan ödeneklerle Bakanlık adına    
T.C. Merkez Bankasında açılacak özel döviz hesabına yatırılan ABD Doları, Sa-  
vunma sanayiinin geliştirilmesi araştırma ve geliştirme hizmetleri ve Silahlı  
Kuvvetlerin ihtiyacı bulunan silah ve malzemenin tedariki için, Milli Savunma  
Bakanının vereceği yetkiye dayanılarak Kuvvet Komutanlıklarınca,        
  2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerine   
konan ödeneklerle bu Komutanlıklar adına T.C. Merkez Bankasında açılacak özel  
döviz hesabına yatırılan ABD Doları, İçişleri Bakanının vereceği yetkiye daya- 
nılarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca,      
  Kullanılır.                                 
  Gelecek yıllara sari taahhütlere girişme yetkisi:              

  Madde 5 - Bu Kanun uyarınca elde edilen kaynaklara dayanılarak, gelecek   
yıllara sari taahhütlere girişmeye Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları yet- 
kilidir.                                    
  Harcamalara katılma:                            

  Madde 6 - Dost veya müttefik devletlerin Silahlı Kuvvetleri personeline,  
Türkiye'de veya o ülkede yaptırılacak askeri eğitimin gerektirdiği malzemenin  
değeri, sevki ve teslimi ile ilgili harcamalara ve eğitim personelinin yolluk, 
aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesi ile ilgili bütün masraflara, tarafla- 
rın hangi nispette ve ne şekilde katılacakları, 31 Mayıs 1963 tarih ve 244   
sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak andlaşmalarla tespit edilir.      
  Uygulanmaya dair esaslar:                          

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına dair her türlü faaliyet    
ve muamelelerin yapılması esasları, Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi   
üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu Kanuna göre yapılması gereken her türlü faaliyet ve muameleler 1050   
sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri- 
ne tabi değildir.                                
                                        
  Muafiyetler:                                

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerine göre sağlanacak ihtiyaçlar ve bunlarla ilgi- 
li muameleler, her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye   
ücretinden muaftır.                               
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler:                      

  Madde 9 - 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sayılı Kanun ve diğer Kanunların bu  
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.               
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.