Endeksler
                                        
           EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU (1) (2)             
                                        
  Kanun Numarası    : 3201                         
  Kabul Tarihi     : 4/6/1937                       
  Yayımlandığı R.Gazede: Tarih: 12/6/1937 Sayı: 3629             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 317           
                   *                     
                   * *                    
                                        
      Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız         
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyati",       
               Cilt: 1 Sayfa: 245                
                   *                     
                   * *                    
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                   *                     
                   * *                    
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
    yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
         düzenlenen nümerik fihristine bakınız.             
                   *                     
                   * *                    

  Madde 1 - Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili me- 
suldür.                                     
  Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet 
Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teş-
kilatı vasıtasile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile ordu kuv- 
vetlerinden istifade eder.                           
------------------------                            
(1) Bu kanunun;                                
   a) Polis Enstitüsünün yüksek öğrenimine ilişkin bütün hükümleri 28/11/1984 
   tarih ve 3087 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış- 
   tır.                                    
   b) Memurların hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmeleri-
   ni ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını ve öz- 
   lük haklarını düzenliyen hükümleri 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun  
   237 inci maddesinin 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı kanunla değişik (b) ben-
   diyle yürürlükten kaldırılmıştır.                     
   c) 10/3/1983 tarih ve 2803 sayılı Kanuna aykırı hükümleri, anılan kanunun 
   25 inci maddesinin b/3. fıkrası gereğince Jandarma Teşkilatı için uygulan- 
   maz.                                    
(2) a) Bu kanunda düzenlenen atama usulüne dair konularda, 23/4/1981 tarih ve 
   2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.            
   b) Bu kanunda geçen Tetkik Başmemuru ve Tetkik memuru ibareleri 24/2/1954 
   tarih ve 6276 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "sivil başmemur (Dedektif)"
   ve "sivil memur (Dedektif) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.   
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989(EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 2 - Dahiliye Vekilinin riyaseti altında Büyük Erkanıharbiyenin bir mü-
messili ile Emniyet Umum Müdürü, Jandarma ve Gümrük ve Orman Umum Komutanları ve
Vekaletçe seçilecek lüzumu kadar umumi müfettiş ve validen mürekkep bir emniyet 
komisyonu teşkil edilir.                            
  Bu Komisyon Ankara'da bulunan azaları ile her ay umumi müfettiş ve valilerin
iştirakile de en az senede bir defa Dahiliye Vekilinin lüzum gördüğü zamanlarda 
toplanır ve memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerini tetkik ile istişari mü- 
talaasını bildirir.                               
  Dahiliye Vekili lüzum gördüğü zamanlarda diğer alakalı vekaletlerden birer 
mümessil göndermesini talep edebilir.                      
  Komisyon raportörü Emniyet Umum Müdürüdür.                 
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 15/6/1938 - 3452/1 md.)                 
  Zabıta teşkilatı: Umumi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrılır.      
  Umumi zabıta  : Silahlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma) dır.    
  Hususi zabıta  : Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre  
teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir.          
  Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı 
bu kanun hükümlerine tabidir. Jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının
merkezde ve vilayetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları ni- 
zamname ile tesbit edilir.                           
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 28/12/1972 - 1649/1 md.)                
  Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere 
iki kısımdır.                                  
  Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, le- 
vazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene,
kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tara- 
fından ifa olunur.                               
  Her hizmet bölümü için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bö- 
lümünden diğerine aktarılmada gözönünde bulundurulacak esaslar ve sağlık şartla-
rı, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.       
                                        

  Madde 5 - Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıta-
lı polis; atlı, bisikletli, motörlü ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz  
edilen kısımdır.                                
                                        

 

 
  Madde 6 - Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan 
kısımdır.                                    
  Emniyet Makamları:                             

  Madde 7 - (Mülga: 26/8/1988 - KHK-341/4 md; Aynen kabul: 12/1/l989 - 3518/4
md.)                                      
  Emniyet Teşkilatı Bölümleri (1)                       

  Madde 8 - (Değişik: 15/6/1938 - 3452/2 md.)                 
  Polis: İdari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır.               
-------------------                               
(1) Ayrıca, Polis Çevik Kuvvetleri Kuruluşu İçin Ek 12. ve Ek l8 inci maddelere 
  bakınız.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idari polis kadrosundan ay-
rılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kı-
sım memurlar dahi işbu kanun hükümlerine tabi tutulurlar.            
  Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat nisbetinde olmak üzere Emniyet 
Umum Müdürlüğü kadrosundaki şube müdürü, emniyet amiri başkomiser, komiser, ko- 
miser muavini ve polis adedi İcra Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir ve
o zamana kadar belediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarına 
göre ilave edilen bu kadrolara tayin edilirler.                 
  Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alınacak 
belediye zabıtası maaş ve masrafları İcra Vekilleri Heyeti kararile Emniyet Umum
Müdürlüğü bütçesinden ödenir.                          
                                        

  Madde 9 - A) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef 
olan kısımdır.                                 
  B) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallük eden işlerle mükellef  
olan kısımdır.                                 
  C) Adli polis; asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde,  
adli işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kı- 
sımdır.                                     
  Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin ta- 
mamı veya bir kısmı adli polis olarak tefrik edilebilir.            
                                        

  Madde 10 - Adli polis toplu olarak veya mıntakalara ihtiyaç nisbetinde tevzi
edilmiş bir halde bulundurulur.                         
  Adli polis, adli tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde, mafevklerinin 
emrindedir.