Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
          KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE SÖZLEŞMELİ          
         HAZİNE AVUKATI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA KANUN         
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3191                        
  Kabul Tarihi     : 1/5/1985                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 8/5/1985 Sayı: 18748            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 375           
                                        

  Madde 1 - Bakanlar Kurulunca tespit olunan Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, 
ücretleri sözleşmeli personel genel ücret tavanı içinde kalmak ve adedi 100'ü  
aşmamak üzere, 1990 yılı sonuna kadar, Hazine Avukatı sıfatı ile 8/1/1943 tarih-
li ve 4353 sayılı Kanunla belirtilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde sözleşmeli
avukat çalıştırmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.             
                                        
  Sözleşmeli Hazine Avukatları, sözleşmeleri süresince meslekleriyle ilgili  
olarak başka bir görev ve iş alamazlar.                     
                                        
  Bu suretle çalıştırılacak sözleşmeli personel, sözleşmelerinde belirtilmesi 
şartıyla, işe başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren T.C. Emekli  
Sandığı ile ilgilendirilir ve bunların kesenek karşılıkları kurumunca ödenir.  
                                        
  Sözleşmeli Hazine Avukatı olarak çalışanlar 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı 
Kanun hükümlerinden ayrıca yararlandırılırlar.                 
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.