Endeksler
            KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE            
             KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK              
              KABULÜNE DAİR KANUN (1)               
  Kanun Numarası    : 3186                        
  Kabul Tarihi     : 30/4/1985                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 8/5/1985 Sayı: 18748            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 365           
  Kuruluş ve amaç                               

  Madde 1 - Üreticiler; karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle mes-
leki faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını sağlamak, ürünlerini daha iyi şart- 
larla değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla, aralarında sı- 
nırlı sorumlu, değişir sayıda ortaklı ve değişir sermayeli, tüzelkişiliği haiz 
tarım satış kooperatifleri kurabilirler.                    
  Bir tarım satış kooperatifinin kurulabilmesi için en az on üreticinin, bir 
tarım satış kooperatifleri birliğinin kurulabilmesi için en az üç tarım satış  
kooperatifinin bir araya gelmesi şarttır.                    
  Kooperatif ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ekonomik ihtiyaç ve 
verimlilik bakımından yapacağı inceleme sonucunda ve bu Bakanlığın yazılı izni 
ile kurulur.                                  
  Üretici olmayan veya kooperatiflerin çalıştığı ortak ürünleri üzerinde tica-
ret ve komisyonculuk yapanlar ile faizle para veya mal olarak kredi verenler,  
kooperatiflere ortak olamazlar.                         
  Kuruluş, ortaklığa girme ve çıkma ile ortaklarla hesaplaşma şekil ve şartla-
rı anasözleşmelerde gösterilir.                         
  Tarifler                                  

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen;                         
  a) Ortak deyimi, bu Kanuna göre kurulan tarım satış kooperatifleri ortakla- 
rını,                                      
  b) Kooperatif deyimi, bu Kanun kapsamına giren tarım satış kooperatiflerini,
  c) Birlik deyimi, bu Kanun kapsamına giren tarım satış kooperatifleri bir- 
liklerini,                                   
  d) Üst kuruluş deyimi, tarım satış kooperatiflerinin bağlı bulundukları ta- 
rım satış kooperatifleri birliklerini,                     
  İfade eder.                                 
---------------                                 
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 238 sayılı Kanun Hük- 
  münde Kararname 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz.: V Tertip  
  Düstur, Cilt: 23, Sahife: 812).                       
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek - 19)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tüzelkişiliğin kazanılması                         

  Madde 3 - Kooperatifler ve birlikler, noterce tasdikli anasözleşmelerin Sa- 
nayi ve Ticaret Bakanlığınca onayını müteakip, Ticaret Sicilinde tescil ve ilan 
ile tüzelkişilik kazanırlar.                          
  Örnek anasözleşmelerin hazırlanması                     

  Madde 4 - Kooperatif ve birliklerin örnek anasözleşmeleri T.C. Ziraat Banka-
sı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşü de alınarak Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca kabul edilir.       
  Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.       
  Çalışma konuları                              

  Madde 5 - Kooperatif ve birlikler esas itibariyle;             
  a) Ortakların ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesine çalışmak, 
bu konuda gerekli her türlü tedbiri almak,                   
  b) Ortakların ve ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile  
ilgili ihtiyaçlarını karşılamak,                        
  c) Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği Bakanlık ya da kurullarca görevlendi-
rildiğinde, üreticilerden Devlet adına destekleme alımında bulunmak,      
  Konularında çalışırlar.                           
  Kooperatif ve birlikler, ancak iştigal konularına giren ürünlerin nitelikle-
ri gereği olarak ve bu ürünlerin daha iyi muhafaza edilmesine, toptan veya pera-
kende satış için piyasa alışkanlıklarına uygun hale getirilmesine yönelik depo 
ve ilk işleme hüviyetindeki işletmeler ile ambalajlama gibi tesisleri, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığından önceden izin almak kaydıyla kurabilirler.         
  Bu kuruluşların diğer yatırımları ile ilgili projeleri, iştirakleri ve gay- 
rimenkul iktisaplarında, anasözleşmelerinde gösterilen değerlerin üzerindekiler 
için, Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği kurul Bakanlık veya teşkilatın kararı 
gereklidir.                                   
  Kooperatif ve birliklerin diğer çalışma konuları anasözleşmelerinde gösteri-
lir.                                      
  Sermaye                                   

  Madde 6 - Kooperatiflerin sermayeleri, ortak üreticilerin, birliklerin ser- 
mayeleri de ortak kooperatiflerin ödeyecekleri sermaye paylarından oluşur.   
  (İkinci fıkra mülga: 26/12/1993-3947/1 md.)                 
  Ortak üreticilerin kooperatiflerine, kooperatiflerin de bağlı bulundukları 
birliğe taahhüt edecekleri sermaye oran ve miktarları ile tahsiline ait usul ve 
esaslar anasözleşmelerde gösterilir.                      
  Organlar                                  

  Madde 7 - Kooperatif ve birliklerin organları aşağıda gösterilmiştir.    
  a) Genel Kurul,                               
  b) Yönetim Kurulu,                             
  c) Denetim Kurulu.                             
  Genel Kurul                                 

  Madde 8 -Kooperatif ve birliklerin en yetkili organları, genel kurullarıdır.
  Genel kurullarda alınan kararlar, anasözleşmelerde gösterilen süre içerisin-
de yetkili makamın onayı ile kesinleşir. Süresi içerisinde onaylanmayan veya  
reddedildiği bildirilmeyen kararlar tasdik edilmiş sayılır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel kurullarda, kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı  
olarak alınan kararlar uygulanmaz.                       
  Yönetim Kurulu                               

  Madde 9 - Yönetim Kurulları;                        
  a) (Değişik:26/12/1993 - 3947/2 md.) Kooperatiflerde, genel kurula katılma 
hakkını haiz ortaklar arasından genel kurulca üç sene için seçilecek dört üye  
ile kooperatif müdür veya vekilinden teşekkül eder.               
  b) (Değişik:26/12/1993-3947/2 md.) Birliklerde, genel kurulca temsilciler  
arasından üç sene için seçilecek dört üye ile, genel müdür veya vekilinden te- 
şekkül eder.                                  
  Devlet adına destekleme alımları ile görevlendirilecek birliklerde, destek- 
leme alım görevinin verildiği tarihten desteklenen ürünün satışının tamamen ya- 
pıldığı tarihe kadar görev yapmak ve destekleme alımları ile ilgili işleri yü- 
rütmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı  
ile T.C. Ziraat Bankası da yönetim kurullarında kendi mensupları arasından birer
temsilci görevlendirirler.                           
  (Değişik:26/12/1993-3947/2 md.) Kooperatif ve birliklerde yönetim kurulu  
başkanı, yönetim kuruluna seçimle gelen üyeler arasından seçilir. Yönetim    
kurulunun seçimle gelen üyeleri ayrıca aralarında bir de başkanvekili seçerler. 
  Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin okur yazar, birliklerin yönetim kurul- 
larında seçimle işbaşında bulunan üyelerin en az ilkokul, atama yoluyla gelen  
temsilcilerin ise yüksek tahsilli olmaları şarttır.               
  (Değişik: 26/12/1993-3947/2 md.) Kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyele- 
rine verilecek ücret veya huzur hakkının miktarı, ayda en yüksek Devlet memuru 
aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarını geçmemek üzere, Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif ve birliklerin yönetim kurulu üyeleri,  
ücret veya huzur hakkından başka herhangi bir ücretten yararlanamayacakları   
gibi, bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar.         
  Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerin 
seçim esasları, temsilcilerin adedi, yönetim kurulları üyeleri ve kooperatifler 
tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler ile yönetim kurul- 
larının görev ve çalışma esasları anasözleşmelerde belli edilir.        
  Denetim Kurulu                               

  Madde 10 - Denetim Kurulları;                        
  a) (Değişik: 26/12/1993-3947/3 md.)                     
  Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya 
dışarıdan seçilecek iki üye,                          
  b) (Değişik: 26/12/1993-3947/3 md.)                     
  Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından veya dışardan seçilecek,  
iki üye ile bir adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinden teşekkül eder. 
  Kooperatif denetim kurulu üyelerinin en az ilkokul, birlik denetim kurulunda
seçimle iş başında bulunan üyelerin en az ortaokul veya muadili okul, atama yo- 
luyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli olmaları şarttır.         
  Kooperatif ve birlik denetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı  
huzurun miktarı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif ve bir-
lik denetim kurulu üyeleri, ücret ve hakkı huzurdan başka herhangi bir ücretten 
yararlanamayacakları gibi bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamaz- 
lar,                                      
  Denetim kurulu üyelerinin seçim esasları ile bunlarda aranılacak diğer nite-
likler anasözleşmelerde gösterilir.                       
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek-19)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müdürlük - Genel Müdürlük                          

  Madde 11 - Kooperatif ve birliklerde işler, kanun, anasözleşme,diğer mevzuat
hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve üst kuruluşun talimatları, genel
kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak, kooperatiflerde müdürlük, bir-
liklerde genel müdürlük tarafından yürütülür.                  
  Birliklere bağlı kooperatiflerde müdür ve imzaya yetkili diğer personel ge- 
nel müdürün teklifi ve birlik yönetim kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret   
Bakanlığının onayı ile atanır.                         
  (Değişik:26/12/1993-3947/4 md.) Birliklerde; genel müdürlerin Sanayi ve   
Ticaret Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel Müdür Yardımcılarının  
ise, birlik yönetim kurulunun teklifi ve Sanayi ve Ticaret Bakanının onayı ile 
imzaya yetkili personel, genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ile  
atanır.                                     
  Görevden alınmalarda, atamalardaki usul ve esaslar uygulanır.        
  Genel müdür ve yardımcılarının, yükseköğrenimli, ekonomi ve kooperatifçilik 
konularında yeterli tecrübeye sahip bulunmaları şarttır.            
  Genel müdürün özlük hakları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kararlaştırılır.
  Kooperatif ve birliklerin genel müdür dışındaki personeli için tayin, nakil 
ve görevden çıkarılma gibi esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte ayrıca gösterilir.             
  Mali sorumluluk                               

  Madde 12 - Kooperatif ve birliklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile 
her kademe ve görevdeki personeli kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan  
sorumludurlar. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumlulukları hakkında, il-
gili kooperatif veya birliğin genel kurulunda alınacak kararlara göre işlem ya- 
pılır.                                     
  Ancak Devlet zararının söz konusu olduğu hallerde, ayrıca genel kurul kararı
aranılmadan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kararı ile ilgililerin mali sorumlu-
luklarına gidilir ve buna göre açılacak davalarda Türk Ticaret Kanununun 341 in-
ci maddesi uygulanmaz.                             
  Kooperatif ve birlik işlemlerinden dolayı zarara uğradıklarını ifade eden  
üçüncü şahısların açacakları davalar, ancak bu kuruluşların tüzelkişilikleri  
aleyhine açılır ve üçüncü şahıslarla kooperatif veya birlikler arasında çıkacak 
uyuşmazlıklar ilgili kooperatif veya birliğin yönetim merkezinin bulunduğu   
yerdeki mahkemelerde görülerek hükme bağlanır.                 
  Temsil                                   

  Madde 13 - Resmi dairelerle mahkemelere ve üçüncü şahıslara karşı koopera- 
tifleri yönetim kurulu, birlikleri genel müdürleri temsil eder. Kooperatif yöne-
tim kurulu bu yetkisini müdüre verebilir.                    
  Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için; kooperatiflerde müdür, bir- 
liklerde genel müdür veya vekilleri ile yönetim kurulu üyelerinden birinin veya 
müdür, genel müdür ya da vekilleri ile kuruluş adına imzaya yetkili olanlardan 
birinin müşterek imzaları şarttır.                       
  Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personelin görevlerine son verilmesi 

  Madde 14 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bu Bakanlık tarafından görevlen- 
dirilmesi halinde T.C. Ziraat Bankasının yaptıracağı soruşturma sonucuna göre, 
görevleri ile ilgili suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca görevden alınmaları uygun görülen kooperatif ve birlik- 
lerin yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile personelinin görevine 
son verilir.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Göreve son verme işlemi, ortaklar arasından seçilen kooperatif yönetim ve  
denetim kurulları başkan ve üyeleri için birlik, birlik veya birliği olmayan  
kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri için Sanayi ve  
Ticaret Bakanlığı tarafından yerine getirilir.                 
  Personelin görevden alınmasında atanmalarındaki usul ve esaslara uyulur.  
                                        
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, birliklerin yönetim ve denetim kurullarına 
atanan temsilcilerin görevlerine bu Bakanlık tarafından, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankasının temsilcilerinin görevlerine de Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının birinci fıkradaki hallere dayalı gerekçeli talebi üzerine 
ilgili idarece son verilir.                           
  Seçimle iş başına gelen ve göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi 
bir sebeple yönetim ve denetim kurulları üyelikleri sona erenlerin yerlerine,  
yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak üzere, Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığınca geçici yönetim ve denetim kurulları üyeleri atanır.        
                                        
  Talimatlara uyma mecburiyeti                        

  Madde 15 - Kooperatif ve birlikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, koopera- 
tifler ayrıca bağlı bulundukları birliklerin verecekleri talimatlara uygun hare-
ket etmeye mecbur olup, aksine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk  
derecesi anasözleşmelerde belli edilir.                     
                                        
  Teftiş ve denetim                              

  Madde 16 - Kooperatif ve birlikler ile bunların en az % 51 hissesine sahip 
oldukları kuruluşlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetimine tabi- 
dir. Bu bakanlık T.C. Ziraat Bankasını teftiş ve denetimle görevlendirebilir.  
  Birlikler de bağlı kooperatiflerinin teftiş ve denetim görev ve yetkisini  
taşırlar.                                    
  Kooperatif ve birlikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yapacağı veya T.C.  
Ziraat Bankasına yaptıracağı teftiş ve denetimler sonucu vereceği talimatlara  
uymak zorundadırlar.                              
                                        
  Finansman                                  

  Madde 17 - Kooperatiflerle birliklerin kredi ihtiyaçları esas itibariyle  
T.C. Ziraat Bankası tarafından karşılanır. Lüzum ve ihtiyaç halinde diğer banka-
larla da çalışabilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.      
                                        
  Muhasebe usulü ve kanuni defterler                     

  Madde 18 - Kooperatif ve birlikler ile bunlara bağlı işyerlerinde uygulana- 
cak muhasebe sistemi ve tutulacak defterler, birlikler tarafından hazırlanarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikte gösterilir.     
  Yönetmelikte belirtilen defterler Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesinde 
yazılı defterlerin yerine geçer.                        
                                        
  Gelir - gider farkları                           

  Madde 19 - Kooperatif ve birliklerin ortak içi ve ortak dışı faaliyetlerin- 
den elde olunacak gelir - gider farklarının hesaplanması ve dağıtımı, karşılık 
ve fonların tesisi, kullanılma şekli ile ilgili hususlar anasözleşmelerde göste-
rilir.                                     
  Ortak içi ve ortak dışı faaliyetlerden dolayı doğan gelir - gider menfi   
farkları, bilançonun genel kurulda görüşülmesi ve tutanakların onaylanmasını mü-
teakip, yedek akçe ile ortak ve bağlı kooperatiflerden istenecek ödemelerle   
kapatılır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu şekilde kapatılmayan zararlar ilk ürün teslimatı döneminde başlanılarak 
en geç üç ürün teslimatı döneminde tasfiye edilmek üzere, kooperatiflere ver-  
dikleri ürün miktarları dikkate alınarak ortak üreticilerden yapılacak tahsilat 
ile kapatılır.                                 
  Zararların kapatılması için bağış ve yardımlar ile ortak üreticilere açıla- 
cak kredilerden veya ürün bedellerinden yapılacak kesintilerden oluşmuş fonlar- 
dan yararlanılması mümkündür.                          
                                        
  Mutlak rehin hakkı                             

  Madde 20 - Ortakların, kendilerine açılacak kredi ve verilecek avanslara  
mesnet olarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve üretimleri ile ilgili her  
türlü makine ve araçları üzerinde ortağı bulundukları kooperatiflerin mutlak  
rehin hakkı vardır.                               
  Bunlar, borçlu ortaklara yediemin sıfatıyla teslim edilmiş sayılırlar ve  
üçüncü şahıslar tarafından hiçbir surette haczedilemezler.           
                                        
  Senetler                                  

  Madde 21 - Kooperatiflerin kredi ile ilgili senetleri, kağıtları ve her tür-
lü taahhütname ve sözleşmeleri, ortağın oturduğu veya kooperatifin bulunduğu köy
veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından parasız olarak tasdik olunur. Bu su- 
retle tasdik olunan senet ve belgeler, İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesin-
de yazılı belgeler hükmündedir. Müracaat vukuunda, bu tasdik muameleleri, noter-
ler tarafından da yapılır.                           
  Kooperatiflerin ortaklarından alacakları senetler, vadelerinde protestoya  
tabi tutulmaz.                                 
                                        
  İpotek tesisi ve kaldırılması                        

  Madde 22 - Kooperatifler lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihtiyar
heyetleri veya noterler tarafından tasdik edilen taahhütnameye istinaden ve koo-
peratiflerin yazılı isteği üzerine gösterilecek değere göre tapu dairelerince  
takrir alınmadan yapılır. İpoteğin kaldırılmasında da aynı usul uygulanır.   
                                        
  Alacak sebebiyle mülk edinme                        

  Madde 23 - Kooperatifler alacaklarının tahsili için kendi talepleri üzerine 
satışa çıkarılan ortaklara ait taşınmaz malları üzerlerine alabilirler. Bu şe- 
kilde edindikleri taşınmaz malları üç yıl içinde başkalarına satamazlar, bunları
ya bizzat veya icar yoluyla değerlendirebilirler. Bu işlemden elde edilen gelir-
lerden, masraf düşüldükten sonra % 10'u kooperatif hizmet karşılığı olarak ayrı-
lır. Geriye kalan, borçlunun borcuna mahsup edilir. Kooperatiflerin alacağı, bu 
süre içinde faiz ve masrafları ile birlikte ödenir veya yukarıdaki yolla karşı- 
lanırsa, taşınmaz mallar sahiplerine geri verilir.               
                                        
  İhtilaflar                                 

  Madde 24 - Bu Kanunun ve anasözleşmelerin uygulanması sırasında,      
  a) Ortaklar ile kooperatifleri,                       
  b) Kooperatifler ile bağlı oldukları birlikler,               
  c) Yönetim kurulları ile müdürlük ve genel müdürlük,            
                                        
  Arasında ortaya çıkacak ihtilaflar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hakemliği
ve talimatına göre çözülür. Bu durum, ortak kooperatif, birlik ve üçüncü şahıs 
ile kuruluşların, hukuki yollara başvurma haklarını ortadan kaldırmaz.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Birleşme ve ayrılma                             

  Madde 25 - Kooperatif ve birliklerin zarar edenlerinden uygun görülenlerin, 
idari zaruretler ile hizmetin gerekliliği esas alınarak birleştirilmeleri, ay- 
rılmaları, çalışma alanlarının genişletilmesi veya daraltılması ve merkezlerinin
başka yere nakli hususlarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatına göre  
işlem yapılır.                                 
                                        
  Dağılma                                   

  Madde 26 - Kooperatif ve birlikler.                     
  a) Genel Kurul kararı ile,                         
  b) İflasın açılması ile,                          
  c) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca mahke-
meden fesih kararı alınması ile,                        
  d) Bu Kanunun 25 inci maddesinde yazılı sebeplerle,             
  Dağılırlar.                                 
  Dağılmanın esasları ile dağılma sırasında yapılacak işlemler anasözleşmeler-
de gösterilir.                                 
                                        
  Destekleme alımları                             

  Madde 27 - Kooperatif ve birliklere, Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği  
bakanlık ya da kurul tarafından, ortak ve ortak olmayan üreticilerden devlet  
adına ürün satın alınması görevi verilebilir.                  
  Alımla görevlendirilen kuruluşlara, bu hizmetlerine karşılık olmak üzere,  
miktarı ve ödeme şekli Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği bakanlık ya da kurul 
tarafından belirlenecek "Hizmet Komisyonu" ödenir.               
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu Kanuna göre çıkarılacak örnek anasözleşmele- 
rin yürürlüğe girmesini takibeden 6 ay içerisinde, devlet destekleme alımları  
ile ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlere bağlı işlemleri düzenleyen bir yönet-
melik hazırlar ve yürürlüğe koyar.                       
                                        
  Uygulanacak hükümler                            

  Madde 28 - Bu Kanun ve anasözleşmelerde açıklık bulunmayan hususlar için  
sırasıyla, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu- 
nun anonim şirketlerle ilgili hükümleri uygulanır.               
                                        
  Uygulanmayacak hükümler                           

  Madde 29 - Kooperatif ve birliklerde;                    
  a) Yönetim ve denetim kurulları üyeleri için 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka- 
rarnamenin 49 uncu maddesi ile, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişti- 
rilen 87 ve 175 inci maddeleri,                         
  b) Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 30/9/1983 tarih ve 90 sayılı Kanun Hük- 
münde Kararname hükümleri,                           
  c) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile
45 inci maddesinin üçüncü fıkrası,                       
  Uygulanmaz.                                 
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 30 - 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun  
8, 11, 13 ve 21 inci maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1991 (Ek - 8)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 4/4/1991 - 3710/1 md.) Üreticilerin tarım satış koopera- 
tiflerine ödedikleri sermaye paylarının çıkma ve çıkarılma hallerine bağlı ola- 
rak iadesi sırasında, sermaye payının ürüne endekslenerek hesaplanması sonucu  
üreticiler açısından ortaya çıkan kazançlar Gelir Vergisinden istisna edilir.  

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinde 2834 sayılı Tarım Satış Koope- 
ratifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulu bulunan tarım satış koopera-
tifleri ve birlikleri bu Kanuna göre kurulmuş sayılırlar.            

  Geçici Madde 2 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kooperatif ve birliklere ait 
örnek anasözleşmeleri, bu Kanun hükümlerine göre ve en geç üç ay içerisinde ha- 
zırlayarak Bakanlar Kurulunun onayına sunar.                  
  Yeni anasözleşmeler Bakanlar Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girinceye  
kadar mevcut anasözleşmelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması-
na devam olunur.                                

  Geçici Madde 3 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Satış Kooperatifleri ile
birliklerine ait işletme ve fabrikalardan, ayrı birer ortaklık haline getirilme-
sinde yarar gördüklerini tespit ederek, ortakların hakları her halukarda korun- 
mak kaydıyla birer anonim şirket haline dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeyi 
en geç bir yıl içerisinde yapar.                        
  Bu süre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının lüzum görmesi halinde bir yıl daha 
uzar.                                      

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yayımı tarihinde görevde bulunan Bakanlık mura- 
kıpları ile bu Kanunda öngörülen nitelikleri taşımayan birlik genel müdürleri ve
yardımcılarından durumları ile mütenasip diğer görevlerde çalışmak istemeyenle- 
rin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek çalıştıkları birlik ile ilişkileri   
kesilir.                                    
  Ayrıca, kooperatif ve birliklerden halen görevde bulunup, durumları bu Ka- 
nunda gösterilen niteliklere uymayan yönetim ve denetim kurulları üyelerinin gö-
revleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer.                 
  Bu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine, ilk Genel Kurula kadar görev 
yapmak üzere, gerekli nitelikleri taşıyanlar arasından Sanayi ve Ticaret Bakan- 
lığınca atama yapılır.                             

  Geçici Madde 5 - (Ek: 4/4/1991 - 3710/2 md.)                
  1.1.1991 - 31.12.1995 tarihleri arasında uygulanmak üzere;         
  3186 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan ve 2834 sayılı Kanunun 21 inci  
maddesinde belirtilen muafiyetlerden yararlanan tarım satış kooperatifleri ve  
birliklerinin müştereken ve sermayesinin en az % 51'ine sahip olmak üzere    
kuracakları anonim şirketlere sermaye olarak gösterecekleri ayınların bu şirket-
lere devrinden doğan kazançlar ile bu şirketteki hisselerinin, birbirlerine,  
kooperatif ortağı üreticilere, kooperatif, birlik ve şirket çalışanlarına veya 
borçların tasfiyesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere satışı veya bedelsiz devri
işlemlerinden doğan kazançlar Kurumlar Vergisinden müstesnadır.         
  Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin sermayesinin en az % 51'ine sa- 
hip oldukları şirketlerin kuruluş, tescil, hisse senedi çıkarma işlemleri ile  
adı geçen kooperatif ve birliklerin bu şirketlerdeki hisselerinin yukarıda be- 
lirtilen kişi ve kuruluşlara satışı veya devri işlemleri Sermaye Piyasası Kanu- 
nunun 28 inci maddesindeki kesintiler ile her türlü vergi, resim ve harçtan   
muaftır.                                    
  Bu madde kapsamında yapılan işlemler, katma değer vergisi uygulaması bakı- 
mından, Kurumlar Vergisi Kanununun 37 ve 39 uncu maddelerinde yazılı devir iş- 
lemleri gibi addolunur.                             
                                        

  Madde 31 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 32 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                6676 - 1                     
                                        
    30/4/1985 TARİH VE 3186 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER      
                                        
                                        
  1. 26/12/1993 tarih ve 3947 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi:         
                                        

  Geçici Madde 1 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde bulunan  
birlik genel müdürlerinin görevleri sona erer ve onbeş gün içinde bu Kanun   
hükümlerine göre genel müdürlüklere atama yapılır.               
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek-19)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    6676 - 2                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                6676-3                     
                                        
                                        
     3186 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe     
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
-------------- ----------------------------------------- ----------------   
  3710             ----             13/4/1991    
  3947             ----             30/12/1993    
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek-19)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6676-4                     
                                        
      3186 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                   Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın     
  Yürürlükten Kaldırılan                           
 Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi   Sayısı   Maddesi      
---------------------------------  ----------- ---------- ------------