Endeksler
               BANKALAR KANUNU (1)                
     (7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin           
     Değiştirilmesine İlişkin 31/8/1979 Tarihli ve 28 Sayılı        
     Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında             
     22/7/1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde             
     Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun)           
                                        
  Kanun Numarası       :3182                      
  Kabul Tarihi        :25/4/1985                    
  Yayımlandığı R. Gazete   :Tarih:2/5/1985 Sayı:18742            
  Yayımlandığı Düstur    :Tertip:5 Cilt:24 Sayfa:335           
                  *                      
                 * *                      
      Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.        
     " Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Kulliyatı"       
           Cilt: 2    Sayfa: 1289                 
                  *                      
                 * *                      
     Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe    
      giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                  *                      
                 * *                      
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tasarrufları korumak ve ekonomik kalkınmanın  
gereklerine göre kullanılmalarını sağlamak üzere bankaların kuruluşunu, yöneti- 
mini, çalışma esaslarını, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetlenmelerini  
düzenlemektir.                                 
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - 1. Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı ülkeler- 
de kurulmuş olup da Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan veya   
bundan sonra Türkiye'de şube açarak faaliyete geçecek olan bankalar bu Kanun  
hükümlerine tabidir.                              
  2. Özel kanunlarla kurulan bankalar da kanunlarında yer alan hükümler dı-  
şında bu Kanun hükümlerine tabidir.                       
  3. Bu Kanunda açıklık olmayan hallerde genel hükümler uygulanır.      
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - (Değişik:23/8/1993 - KHK - 512/1 md.;İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 
tarih ve E.1993/46.K.1993/48 Sayılı Kararı ile Yeniden Düzenleme: 16/6/1994-  
KHK 538/1 md.)                                 
  Bu Kanunun uygulanmasında;                         
  1-Bakan ve Bakanlık;Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu 
bakanı ve bakanlığı,                              
  2- Müsteşarlık; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını,            
  3- Banka;Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de açı- 
lan şubelerini,                                 
-----------                                   
  (1) Bu Kanundaki para cezalarının miktarı için,765 Sayılı Türk Ceza Kanunu- 

na 7/12/1988 Tarih ve 3506 Sayılı Kanun ile eklenen Ek Madde 1 ve devamına ba- 
kınız.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4- Banka şubesi; Bankaların elektronik işlem cihazlarından ibaret birimleri 
hariç şube ajans ve mevduat kubulü veya diğer bankacılık işlemleri ile uğraşan 
sabit ya da seyyar büroları gibi her türlü yerel teşkilatını,          
  5- Ödenmiş sermaye bankaların üç aylık hesap özellerindeki fiilen ödenmiş  
veya Türkiye'ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararın 
yedek akçelerle karşılanmayan kısmı düşüldükten sonra kalan tutarı,       
  6- Yedek akçeler; 32 nci maddenin birinci fıkrası, Türk Ticaret Kanunu ve  
ilgili kanunlar ile bankaların anasözleşmelerine göre ayrılan ve bankanın üç  
aylık hesap özetlerinde görülen yedek akçeler toplamından, varsa bilanço    
zararının düşülmesi sonucunda elde edilen tutarı,                
  7- Özkaynak; bankaların ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış sermayeleri ile   
yedek akçelerinin toplamını,                          
  İfade eder.                                 
               İKİNCİ BÖLÜM                    
              Bankaların Kuruluşu                 
  Kuruluş veya Türkiye'de şube açma izni : (1)                

  Madde 4 - (Değişik:23/8/1993 - KHK - 512/2 md.; İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993
tarih ve E.1993/46. K.1993/48 Sayılı Kararı ile Yeniden Düzenleme: 16/6/1994-  
KHK 538/2 md.)                                 
                                        
  Türkiye'de bir bankanın kurulması veya yabancı ülkelerde kurulmuş bir ban- 
kanın Türkiye'de açacağı ilk şubesi için Bankalar Kurulu'ndan izin alınması   
şarttır.                                    
                                        
  Kuruluş şartları:                              

 

 
  Madde 5 - (Değişik:23/8/1993 - KHK - 512/3 md.; İptal: Ana.Mah.nin     
25/11/1993 tarih ve E.1993/46.K.1993/48 Sayılı Kararı ile.; Yeniden Düzenleme: 
16/6/1994-538/3 md.)                              
                                        
  1. Türkiye'de kurulacak bankaların;                     
  a) Anonim ortaklık olması,                         
  b) Kurucuların müflis veya konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç 
olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut
zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye 
kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçak- 
çılığı dışında kalan kaçakçılık suçları,resmi ihale ve alım satımlara fesat ka- 
rıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma,vergi kaçakçılığı veya vergi kaçak- 
çılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmaması,         
  c) Hisse senetlerinin tamamının ada yazılı olması, nakit karşılığı çıkarıl- 
ması, itibari değerlerinin 100 milyon (Birmilyar) Lirayı geçmemesi ve menkul  
kıymetler borsasına kote edilmesi, (2)                     
  d) Ödenmiş sermayelerininin 1 trilyon (Altıtrilyon) liradan az olmaması,(2) 
  e) Anasözleşmelerinin bu Kanun Hükümlerine uygun olması,          
  şarttır.                                  
  2.Sermayesinin yarısından fazlası genel ve katma bütçeli dairelere,yerel yö-
netimlere veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait bankalar birinci fıkranın (c)  
bendi hükmüne tabi değildir.                          
  3. Bir kişinin banka sermayesinin yüzde 5'i ve daha fazlasını temsil eden  
payları edinmesi veya bir ortağa ait payların banka sermayesinin yüzde 5 yüzde 
20,yüzde                                    
------------                                  
(1) Madde başlığı, 16/6/1994 tarih ve 538 Sayılı KHK'nin 2 nci maddesi ile   
  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.                  
(2) Bu bentlere Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış,27/1/1998  
  tarih ve 23243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18 sayılı Tebliğ ile de-  
  ğiştirilen miktarlar ise metne, siyah puntolarla işlenmiştir. Bu maddede  
  daha önce yapılan değişiklikler için Kanunun sonundaki "ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE 
  YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
33 veya yüzde 50 sini aşması sonucunu veren hisse edinimleri ile bir      
ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse  
devirleri Müsteşarlığın iznine tabidir.                     
  Ortak sayısının 5'ten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile bu fıkraya   
göre izin alınmadan yapılan devirler pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı 
olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.               
  Bu fıkra uygulamasında 38 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde   
belirtilen gerçek ve tüzel kişilere ait paylar bir kişiye ait pay addolunur.  
  İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. 
  4.Sermayenin yüzde 5 ve daha fazlasına sahip olacak ortakların kurucularda 
aranan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar temettü  
dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.              
  Yabancı bankaların Türkiye'de şube açma şartları:              

  Madde 6- 1- (Değişik: 23/8/1993-KHK-512/4 md.; İptal:Ana.Mah.nin      
25/11/1993 tarih ve E.1993/46, K.1993/48 sayılı Kararı ile. Yeniden düzenleme: 
16/6/1994-KHK-538/4 md.) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek  
yabancı bankaların;                               
  a) Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin 5 inci maddede belirtilen mik- 
tardan az olmaması,                               
  b) Kuruldukları veya faaliyette bulundukları ülkelerde mevduat kabul etmele-
rinin veya bankacılık işlemleri yapmalarının yasaklanmamış olması,       
  şarttır.                                  
                                        
  2. Türkiye'de şube açan veya açacak olan yabancı bankaların kuruldukları  
ülkelerde, milli bankaların şube açarak faaliyet göstermek istemeleri halinde, 
o ülkeler mevzuatına göre tabi olacakları şartlar, bu Kanunun yabancı bankalar 
için koyduğu şartlardan daha ağır olduğu veya sonradan ağırlaştığı takdirde,  
Bakanlar Kurulu karşılık olarak ilgili yabancı bankalardan aynı şartları yeri- 
ne getirmelerini isteyebilir ve bu talebe uymayanların izinlerini iptal edebi- 
lir.                                      
                                        
  Başvuru ve izin (1)                             

  Madde 7 - (Değişik:23/8/1993 -KHK- 512/5 md.; İptal: Ana.Mah.nin      
25/11/1993 tarih ve E.1993/46, K.1993/48 sayılı Kararı ile.Yeniden düzenleme:  
16/6/1994-KHK-538/5 md.)                            
  5 inci ve 6 ncı maddelere göre yapılacak başvurular ile kuruluş veya Tür-  
kiye'de şube açma izninin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça çı- 
karılacak yönetmelikle tespit edilir.                      

  Madde 8 - (Mülga:23/8/1993 -KHK- 512/43 md.)                
  Kuruluş veya Türkiye'de şube açma izninin iptali (1)            

  Madde 9 - (Değişik:23/8/1993 -KHK- 512/6 md.; İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 
tarih ve E.1993/46. K.1993/48 Sayılı Kararı ile.; Yeniden Düzenleme:16/6/1994- 
538/6 md.)                                   
  Kuruluşa veya Türkiye'de şube açılmasına izin verilmesine ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararının yayımından itibaren 1 yıl içinde faaliyete geçilmemesi halinde 
bu izinler geçersiz olur.                            
             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                     
          Bankaların Faaliyete Geçmesi                 
  Kuruluştan sonra verilecek beyannameler: