Endeksler
                                        
             KARA AVCILIĞI KANUNU                  
                                        
  Kanun Numarası    :3167                         
  Kabul Tarihi     :5/5/1937                       
  Yayımlandığı R.Gazete:Tarih :13/5/1937 Sayı:3603              
  Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 245            
                                        
             UMUMİ HÜKÜMLER                     
              FASIL : 1                      
          Av hayvanları ve sınıfları                 
                                        

  Madde 1 - Türkiye'de yabani olarak yaşayan faydalı ve zararlı hayvanların  
(Memeliler,kuşlar,yerde sürünenler) her türlü vasıta ile avlanması bu kanun   
hükümlerine bağlıdır.                              
                                        

  Madde 2 - Av hayvanları üç gruba ayrılmıştır:                
  I - Her vakit avlanabilenler:                       
  A)  Memelilerden (Vaşak,kurt,çakal,yaban domuzu,pars,sırtlan,kaplan)    
  B)  Kuşlardan (Kargalar);                         
  C)  Yerde sürünenlerden (Yılanlar,kaplumbağalar).(1)            
  II - Belli edilen zamanlarda avlanabilenler:                
  A)  Memelilerden (Yaban kedisi,zerdeva,kokarca,sincap,sansar,susamuru,cey- 
lan,gelincik,porsuk,kunduz,tavşan,tilki,karaca,dağkeçisi,ayı);         
  B)  Kuşlardan (Keklik,yabani horoz,erkek sülün,tavus familyası,çil familya-
sı,bıldırcın familyası,yaban ördeği,sarıasma,yabankazı,kuğu kuşu,çulluk,turna, 
toy,kuzgun,bataklık kuşları).                          
  III - Avlanması yasak olanlar:                       
  A)  Memelilerden (Geyik,dağkoyunu,dağkeçisi yavrusu,karaca yavrusu,yarasa, 
 kirpi);                                    
  B)  Kuşlardan (Turaç,ehli kumrular,kerkenez,çalıkuşu,guguk,ağaçkakan,çoban-
aldatan,dişi sülün,yaban tavuğu,bülbül familyası,çekirge kuşu,kırlangıç,leylek, 
puhu,baykuş,sığırcık).                             

  Madde 3 - 16 ncı maddede yazılı av komisyonları yukarıki maddede adı geçmi- 
yen hayvanların avlanıp avlanılmamasına karar vermek salahiyetini haizdir.   
                                        
              FASIL : 2                      
     Av zamanı,avlanma yerleri ve avlanma vasıtaları            
                                        

  Madde 4 - Belli edilmiş zamanlarda avlanılan hayvanların bütün Türkiye için-
de Nisan,Mayıs,Haziran ve Temmuz aylarında avlanılması yasaktır.        
-------------------------------                         
(1) Bu bent hükmünün uygulanmasında 19/10/1989 tarih ve 383 sayılı KHK'nin   
25 inci maddesine bakınız.                           
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  16 ncı maddede yazılı av komisyonları bu müddet haricinde dahi avlanılmağı 
menedebilir ve memnu saydığı zamanları belli ederek gününden evvel ilan eder.  

  Madde 5 - Belli edilen zamanlarda avlanılan hayvanlardan soyu azalanların  
avlanılması,av komisyonlarının teklifi üzerine,veya re'sen Ziraat Bakanlığı ma- 
halli olarak yasak edebilir.                          

  Madde 6 - Avcılığın yasak edildiği yerlerde ve zamanlarda ilmi ve fenni   
araştırmalar için her hangi bir usul ile avlanmak Ziraat Bakanlığının iznine  
bağlıdır.Aynı maksat için,avlanılması yasak edilen av hayvanlarının avlanmasına 
da Ziraat Bakanlığı izin verebilir.                       
  Ancak av hayvanlarının islahı,koruma ve üretilme yerleri için,izin verile- 
mez.                                      

  Madde 7 - Her vakit avlanılabilenlerden başka hayvanların yavru ve yumurta- 
larını ve bunların her nevi mebani,bağ ve bahçeler haricindeki yuvalarını bozmak
yasaktır.                                    

  Madde 8 - Aşağıda yazılı yerlerde avlanmak yasaktır:            
  A) Şehir,kasaba ve köyler içinde;                      
  B) Sahibinin rızası olmaksızın belediye ve köy sınırları içinde veya dışında
içine girilmemesi için etrafı hendek veya sair her hangi bir suretle çevrilmiş 
veya ekilmiş yerlerle hususi avlanma yerleri ve av hayvanı üretme yerleri,yonca-
lık veya bunun gibi yetiştirilen çayırlarda muhafaza işareti konmuş çayırlar,  
bağ, bahçeler ve fidanlıklarda;                         
  C) Orman İdaresinden izin almaksızın alelümum ormanlarda,          

  Madde 9 - Belli edilen zamanlarda avlanılabilen hayvanları zehirle avlamak 
yasaktır.                                    
  Her vakit avlanılabilen hayvanların zehirle avlanması muzır hayvanların   
itlafı hakkındaki 393 sayılı kanun hükümlerine göre olur.            
                                        
               FASIL : 3                     
              Avcılık izni                    
                                        

  Madde 10 - Avcılık izni av tezkeresile alınır.Bu tezkere vilayetlerde vali- 
ler,kazalarda kaymakamlar ve nahiyelerde müdürler tarafından verilir.Her hangi 
bir yerden alınmış av tezkeresi Türkiye'nin her yerinde avlanmak için muteber- 
dir.                                      
  Sürek avı gibi toplu olarak yapılan avcılıkta avcılara yardım için bulunacak
kimselerden tezkere aranmaz.                          
                                        

  Madde 11 - (Mülga:25/2/1952 - 5887/126 md.)                 

  Madde 12 - (Değişik:3O/6/1988-KHK-334/1 md;Aynen kabul:12/1/1989-3519/1 md.)
  Av tezkeresi beş yıl için verilir.Bu tezkereler ne vakit verilirse verilsin 
hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen altıncı mali yılın başlangıcına kadar
sürer.                                     

  Madde 13 - Av tezkereleri şahsa mahsustur.Bunlarda sahibinin adı,soyadı,  
yaşı,tabiiyeti,işi,ikametgahı ve tezkerenin verildiği tarih gösterilir.Bu kanu- 
nun cezaya ait hükümleri tezkerenin arkasına yazılır.Tezkerelerde verildiği ma- 
kamın resmi mühür ve imzası ile avcının fotoğrafı bulunur.Her avcı tezkeresini 
yanında taşımağa ve istenildiği zaman alakalı memurlara göstermeğe mecburdur.  

  Madde 14 - Kanunen silah taşımak salahiyetini haiz olmıyanlara avcılık tez- 
keresi verilemez.                                

  Madde 15 - Karşılıklı olarak yabancı siyasal memurlara parasız av tezkeresi 
verilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                FASIL : 4                    
             Av işlerinin bakımı                  

  Madde 16 - Av işlerine orman idareleri bakar.Ziraat Vekilinin Başkanlığı al-
tında orman,baytar,ziraat işleri umum müdürlerile her hangi bir avcı cemiyetine 
mensup olanlardan her yıl için Ziraat Vekilinin seçeceği iki zattan mürekkep  
olmak üzere merkezde (Merkez Av Komisyonu) namile bir komisyon kurulur.     
  Vilayetlerde valinin başkanlığı altında orman,baytar,ziraat müdür veya me- 
murlarile eğer o vilayet dahilinde avcılar cemiyeti varsa bunlara mensup olan  
avcılardan her yıl için valinin seçeceği iki zattan mürekkep olmak üzere (Vila- 
yet Av Komisyonu) namile birer komisyon kurulur.                
  Ziraat Vekili lüzum göreceği kazalarda bunlara mümasil (Kaza Av Komisyon)  
ları teşkiline salahiyetlidir.                         
  Bu Komisyonlar senede en az bir defa toplanmağa ve bu kanunda yazılı işler 
hakkında karar vermeğe ve verecekleri kararları derhal yukarı komisyona bildir- 
meğe mecburdurlar.Bu kararlar yukarı komisyonlarca değiştirilinciye kadar mute- 
ber kalır.                                   

  Madde 17 - Komisyonlar yukarıki maddelerle kendilerine verilen vazifelerden 
başka şu işleri de görürler:                          
  A) Soyu azalmış vaya tükenmiş faydalı av hayvanlarının çoğalması veya yeni- 
den türemesi için icap eden tedbirleri almak;                  
  B) Zararlı hayvanların öldürülmesine çalışmak ve bunun için sürek avları  
yaptırmak;                                   
  C) Av hayvanlarını üretmek için tedbir almak ve her yerde avcılığı ve av  
cemiyetleri şeklini teşvik etmek.                        

  Madde 18 - Avcılığın ilerlemesi ve faydalı av hayvanlarından damızlık teda- 
riki ve av hayvanlarının yaşamasının araştırılması için Ziraat Bakanlığı uygun 
göreceği yerlerde av hayvanları araştırma istasyonları ve av hayvanları üretme 
yerleri yapacaktır.                               

  Madde 19 - Av hayvanlarının artırılması ve üretilmesi için diri olarak dışa-
rıdan getirilecek hayvanlarla yumurtalardan gümrük resmi alınmaz.        
                                        
               FASIL : 5                     
              Ceza hükümleri                    
                                        

  Madde 20 - Orman, köy ve kır bekçileri de kendi mıntakalarında bu kanuna ay-
kırı hareket edenleri tüfek,fişek ve av malzemesi ve avlarile birlikte yakalama-
ğa ve bunları en yakın karakola veya muhtar veya köy ihtiyar meclisine teslime 
mecburdurlar.Buralarda,vaka derhal bir zabıt varakasile tesbit olunur.     
  Zabıt varakasının tanziminden sonra suçlu alıkonulamaz.           

  Madde 21 - Tezkeresiz avlananlardan 10 lira,avlandıkları zaman tezkeresini 
yanında bulundurmıyanlardan 1 lira hafif para cezası alınır.Bu gibilerin bu   
hareketlerinden dolayı av tüfekleri ayrıca müsadere edilmez.          

  Madde 22 - Bu kanun hükümlerine göre avlanması yasak olan hayvanları ve bel-
li edilen zamanlarda avlanılabilenleri bu zaman haricinde avlıyanlardan avlanı- 
lan hayvanın cins ve miktarına göre beş liradan yüz liraya kadar hafif para ce- 
zası alınır.                                  

  Madde 23 - Yedinci madde hükmüne aykırı hareket edenlerden 25 liraya kadar 
hafif para cezası alınır.Bu suç hususi surette av hayvanları yetiştirmek üzere 
ayrılan yerlerde işlenirse verilecek ceza iki kat olarak hükmolunur.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 24 - Sekizinci maddeye göre yasak edilen yerlerde avlananlardan beş  
liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır.               

  Madde 25 - Dokuzuncu madde hükmüne aykırı olarak zehirle avlananlardan elli 
liraya kadar hafif para cezası alınmakla beraber ayrıca üç aya kadar hafif hapis
cezasile de cezalandırılırlar.                         

  Madde 26 - Avlanılması yasak olan hayvanlarla mevsimi haricinde avlanılan  
hayvanları,avlıyanlardan başkaları satarsa,onlar da avlıyanlar gibi ceza görür- 
ler.                                      

  Madde 27 - Muzur hayvanların itlafı hakkındaki 393 numaralı kanun hükmü   
mahfuzdur.                                   

  Madde 28 - 26 Kanunusani 1297 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin kara  
avcılığına ait hükümleri ile 16 Nisan 1338 tarih ve 218 sayılı kanunun av tez- 
kereleri resimine ait hükmü ve İstanbul'da av tezkereleri resminin tezyidi   
hakkındaki 2 Şubat 1340 tarih ve 404 sayılı kanun hükmü ile diğer kanunların bu 
kanuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır.                    

  Madde 29 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 30 - Bu kanun hükümlerini Ziraat,Adliye,Maliye,Dahiliye ve Gümrük ve 
İnhisarlar Vekilleri yerine getirir.                      
                                        
                                        
    3167 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN          
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ             
             GÖSTERİR LİSTE                     
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
                       ----------------------------------
  Yürürlükten Kaldırılan                           
  Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi    Sayısı   Maddesi 
-----------------------------------------  ----------  ------------ --------
5/5/1937 tarih ve 3167 sayılı kanunun                      
11 nci maddesi                25/2/1952    5887    126-J 
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1990 (EK - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
     3167 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
                                        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun                               Yürürlüğe  
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi 
---------  ----------------------------------------------   ----------------
5887               -                30/3/1952  
KHK/334              -                21/7/1988  
3519               -                12/1/l989