Endeksler
                                        
            EMNİYET TEŞKiLATI UÇUŞ HiZMETLERİ            
                TAZMİNAT KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    :3160                         
  Kabul Tarihi     :28/2/1985                      
  Yayımlandığı R. Gazete:Tarih:5/3/1985 Sayı: 18685              
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 285           
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlügünde kadrolu ve sözleşme- 
li olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin hizmet müddet- 
lerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine    
dair esas ve usullerin düzenlenmesidir.                     
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu ve sözleşmeli olarak 
görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli hakkında uygulanır.     
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen tabirler aşağıda açıklanmıştır.         
  a) Pilot ve pilot adayı: Türk Silahlı Kuvvetleri uçuş eğitimi teşkillerin- 
den veya yabancı bir devlet uçuş okulu veya kurslarından pilotluk diploması   
alan ve diploması usulüne göre onaylanan emniyet personeline pilot; pilot olmak 
için sayılan yerlerde fiilen uçuşa başlayan emniyet personeline de pilot adayı 
denir.                                     
  b) Uçuş ekibi: Uçmakta olan bir hava vasıtasının içinde pilot ile beraber  
bulunarak hava vasıtasının uçurulmasında görev almasının gerekli olduğu,    
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca onaylanan uçucu emniyet  
personelidir.                                  
  c) Uçuş hizmet müddeti: Uçucuların, okul veya uçuş kurslarında ilk uçuşa  
başlama tarihinden itibaren uçuculuktan ayrılmalarına kadar geçen uçuculuk müd- 
detleridir.                                   
  d) (Değişik:30/7/1988 - KHK - 338/7 md. Aynen kabul: 8/6/1989 - 3570/9 md.) 
Kıstas aylık: En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tuta- 
rıdır.                                     
  e) Hizmet yılı: Uçuş hizmet yılı veya yıl deyimi, 1 Ocak tarihinde başla-  
yıp, 31 Aralık tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar.             
  Uçuculara ödenecek tazminat:                        

  Madde 4 - Emniyet hizmetleri sınıfına dahil pilot ve pilot adaylarına    
kıstas aylığının % 70'i, uçuş ekibi personeline kıstas aylığının % 65'i üzerin- 
den bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı)   
karşılığında gösterilen nispette aylık uçuş tazminatı ödenir.          
  Diğer görevlilere ödenecek tazminat:                    

  Madde 5 - Bir görevin ifası veya hava vasıtasının kontrol ve tecrübesi   
maksadıyla, hava vasıtası içinde fiilen uçan pilot, pilot adayları ve uçuş   
ekibi dışında olup aylık uçuş tazminatı almayan, Emniyet Genel Müdürlüğünce   
görevlendirilmiş personele her uçuş saati başına kıstas aylığının % 1'i oranın- 
da tazminat ödenir. Ancak bu şekilde görev yapanlara bir ay içinde ödenecek   
tazminat miktarı kıstas aylığının % 10 'unu geçemez.              
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tazminatın ödenme şartları ve kesilmesi:                  

  Madde 6 - a) Pilotların ve uçuş ekibi personelinin uçuş tazminatı alabilme- 
leri için bir yılda en az;                           
  1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1500 saatin altında olanların  
60 saat;                                    
  2. Uçuş hizmeti 10 - 20 yıl veya tüm uçuşu 1500 - 2500 saat arasında olan- 
ların 30 saat;                                 
  3, Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2500 saatten fazla olanların 15  
saat;                                      
  Uçuş yapmaları şarttır.                           
  b) Yıllık mecburi uçuş saatini tamamlamayanların uçuş tazminatının % 50'si 
müteakip hizmet yılı başlangıcından itibaren kesilir. Normal tazminat önceki  
yıldan noksan kalan müddet veya miktarın tamamlanmasını takibeden aybaşından  
itibaren ödenmeye başlanır.                           
  c) Pilot veya uçuş ekibi personelinin aylık tazminat alabilmeleri için,   
görev ve hizmete dair istekleri gereği gibi yerine getirmedikleri yolunda bir  
yıl içinde emrinde çalıştığı en yakın iki üst derece sicil amirlerinin imzasını 
taşıyan yazılı iki ihtar veya aylık bir fena faaliyet raporu almamış olmaları  
şarttır. Bu şartı taşımayanların tazminatının % 50'si, tebliğ tarihini izleyen 
aybaşından itibaren kesilir. Bu kesilme, ilgilinin durumunu düzelttiğine dair  
en yakın iki üst derece sicil amirlerinden müsbet kanaat raporu alıncaya kadar 
devam eder. Normal tazminat, müspet kanaat raporunun alındığı tarihi takibeden 
aybaşından itibaren ödenir.                           
  d) Uçuş hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık se- 
bepleri sonucunda istirahati gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan  
başka hizmetlere nakledilen pilotlara, uçuş ekibi personeli bir yıl müddet ile 
son aldıkları aylık tazminat ödenir. Bu müddetler uçuş hizmetlerinden sayılır  
ve bu müddet zarfında uçuş mecburiyeti aranmaz. Bir yıldan fazlası için aylık  
uçuş tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları   
taşıyorlarsa aylık tazminat, göreve başladıkları tarihi takibeden aybaşından  
itibaren ödenir.                                
  e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga resmi hariç   
vergiye tabi değildir.                             
  f) (Ek:30/7/1988 - KHK - 338/8 md. Aynen kabul:8/6/1989 - 3570/10 md.) (a) 
bendi kapsamına giren personele; aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden 
fazla uçtukları her uçuş saati için, uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş   
tazminatının % 2'si oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin  
yapılmasında 120 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen    
tazminat Damga Vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz.           
  g) (Ek:8/6/1989 - 3570/10 md.) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan  
pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeline, sözleşmeli olarak çalışanlar   
dahil, 28.2.1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde 
durumlarına uyan tazminatlar verilir.                      
  Yıpranma tazminatı:                             

  Madde 7- Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartları aşağıda gösteril-  
miştir.                                     
  a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile;   
  1.Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine  
nakledilen pilotlara,                              
  2.Oniki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine  
nakledilen uçuş ekibi personeline,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Uçuş hizmetiyle ilgili görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer 
sağlık sebepleriyle yetkili sağlık kurulları raporlarına dayanılarak daimi ola- 
rak yer hizmetlerine nakledilen uçuculara,                   
  Emniyet hizmetleri sınıfında görevli oldukları müddetçe, uçuş görevlerinden 
ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödenme tarihindeki karşılığının 
(Ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı ödenir. Ancak bu 
tazminat on yıldan sonra ödenmez.                        
  Yer hizmetine sevk edilen bu personel bulunduğu görevle ilgili diğer tazmi- 
natlardan da yararlandırılır.                          
  c) Disiplinsizlik sebebiyle, bu madde kapsamına girenlere ve kendi istekle- 
riyle ayrılanlara yıpranma tazminatı ödenmez.                  
  Öğretmenlere verilecek yetiştirme ikramiyesi:                

  Madde 8 - Uçuş okulu ve kursu öğrencilerini, aynı hava vasıtasında fiilen  
uçurmak suretiyle yetiştiren kadrolu ve sözleşmeli uçuş öğretmenleri ile Emni- 
yet Genel Müdürlüğü havacılık birimlerinde çift kumandalı hava vasıtalarında,  
atış, alet, intibak ve standardizasyon uçuş öğretmenliği yapanlara, öğretmenlik 
uçuş saati başına, kıstas aylığının binde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak öde- 
nir. Bu ikramiye öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir.         
  Hizmet müddetinin hesabı:                          

  Madde 9 - Uçuş hizmet müddetlerinin hesabında başlangıç tarihi, okul veya  
kurslarda ilk uçuşa başlanılan tarihtir.                    
  Uçuştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre;                
  a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifinin İçişleri Bakanınca onay tarihi;  
  b) Sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi;                  
  c) Uçuculardan istekleri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilekçe ta- 
rihidir.                                    
  Uçuş hizmet müddetleri hizmet yılı başlangıcına göre tespit edilir. Yıl   
hesabında altı ay ve daha fazla müddetler tam yıl sayılır. Altı aydan az müd-  
detler dikkate alınmaz.                             
  Şehitlik ve sakatlık tazminatı:                       

  Madde 10 - a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti  
faaliyetlerinden,                                
  b) Hangi meslek ve sınıfta olursa olsun; vazifeli olarak hava vasıtasında  
bulunan emniyet personeli ile, bir emniyet hizmetinin ifası için bu vasıtalarda 
bulunanlar araçta bulundukları sırada;                     
  Şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya 
kanuni mirasçılarına, bu Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenir.       
  Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı olarak görev   
alan sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personeli bu Kanunun sakatlık ve şehitlik  
tazminatı ile ilgili hükmünden aynen istifade eder.               
  Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanundan istifade edemez.                  
  Tazminat miktarı:                              

  Madde 11 - a) (Değişik:30/7/1988- KHK - 338/9 md. Aynen kabul: 8/6/1989-  
3570/11 md.) Şehit olanların kanuni mirasçılarına kıstas aylığının 50 katı;   
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Sakatlananlara, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu  
uyarınca vazife malülü olanlar hakkında esas alınan 13/7/1953 gün ve 1053 sayı- 
lı "Vazife Malüllüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname" de   
gösterilen 6 derece üzerinde ve sakatlık derecelerine göre (a) bendinde belir- 
tilen miktarın;                                 
  1 inci dereceye           % 75'i,                 
  2 nci dereceye           % 65'i,                 
  3 üncü dereceye           % 55'i,                 
  4 üncü dereceye           % 45'i,                 
  5 inci dereceye           % 35'i,                 
  6 ncı dereceye           % 25'i,                 
  c) Yaralanma ve sakatlık durumları (b) bendinde gösterilen derecelerde ol- 
mamakla birlikte görevlerinden ayrılmalarına sebep olmuş ise, (a) bendinde be- 
lirtilen miktarın % 20 si,                           
  Tutarında maddi ve manevi tazminat ödenir.                 
  Bu tazminatın tespitine esas tutulacak kıstas aylık, sakatlanma veya şehit- 
liğe sebep olan olayın meydana geldiği tarihteki kıstas aylıktır.        
  d) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanuni mirasçılarına 
intikalinde; şehidin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm  
tarihinde sağ olan ana ve babanın her birine ayrı ayrı olmak üzere % 10     
tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara öde-  
nir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak, ana ve babaya verilen   
tazminat çocukların herbirine ödenen tazminattan fazla olamaz.         
  Statünün kaybı:                               

  Madde 12 - Uçuculardan görevlerinin gerektirdiği vasıfları kaybettikleri  
veya görev isteklerini yerine getirmedikleri anlaşılanların; Emniyet Genel   
Müdürlüğünce uçucu personelden teşkil olunacak Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Ka-  
rarı ve İçişleri Bakanının tasdiki ile bu statülerine son verilir.       
  Kaza - kırımdan sorumlu personele uygulanacak işlemler:           

  Madde 13 - Meydana gelen kaza - kırım olaylarında hava aracı içinde bulunan 
pilotlar ve diğer uçucu personel, pilotaj ve diğer idari hatalar nedeniyle mey- 
dana gelen zararı tazminle sorumlu olmazlar. Ancak bu personel hakkında Emniyet 
Genel Müdürlüğü Kaza - Kırım Yönergesi hükümleri uygulanır.           
  Sözleşmeli personel:                            

  Madde 14 - Sözleşmeli olarak çalıştırılan pilot ve uçuş ekibi personelinden 
isteyenlerin sözleşmeli hizmet süresi terfilerine sayılır ve emeklilik hakları 
devam eder.                                   
  Uçuş hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebep- 
leri sonucunda hastalık izni alan sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personeline de 
bir yıl müddet ile sözleşmelerinde belirtilen aylık ücret ödenir, bu müddetler 
uçuş hizmetlerinden sayılır ve bu müddet zarfında uçuş mecburiyeti aranmaz.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İtibari hizmet müddeti:                           

  Madde 15 - (Değişik - 8/6/1989 - 3570/12 Md.)                
  Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleş- 
meli olarak çalışan pilot ve uçuş ekibi personelinin uçucu olarak geçirdikleri 
fiili hizmet müddetlerinin her yılı için 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu- 
nun 32 nci maddesinin (b) fıkrası ile 36 ncı maddesinin (a), (b) fıkralarında  
gösterilen fiili hizmet müddetleri zamları dışında ayrıca 6 ay itibari hizmet  
müddeti eklenir.                                
  Kamu kurum ve kuruluşlarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri- 
ne tabi olarak çalışan sözleşmeli personele yukarıdaki fıkrada belirtilen iti- 
bari hizmet müddeti 90 gün olarak eklenir.                   
  Sözleşmeli ve emniyet hizmetli personele verilecek haklar:         

  EK MADDE 1 - Sözleşmeli uçucu personele, bu Kanunda uygun görülenler ile  
Personel Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, sözleşme ile belirlenen ücretin  
dışında kurumun gerekli gördüğü ayni menfaat, hizmetin özelliğine uygun, gerek- 
li uçuş ve bakım melbusatı ile uçuş ve bakım melbusatı ile uçuş teçhizatı veri- 
lir.                                      
  Emniyet hizmetli uçucu personele de verilmekte olan hizmet giyeceği dışında 
ayrıca, hizmetin özelliği gereği, kurumun uygun göreceği gerekli uçuş ve bakım 
melsubatı ile uçuş teçhizatı verilir.                      
  Yürürlük:                                  

  Madde 16 - Bu Kanunun 10 uncu maddesi 1 Ocak 1982 tarihinde, diğer madde- 
leri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                     
  Yürütme:                                  

  Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
               EK CETVEL                     
  (Değişik: 16/1/1997 - KHK - 569/2 md.)                   
                                        
      Uçuş            Tazminat Oranları (%)          
     Hizmet Yılı        Pilot            Uçuş Ekibi    
   -------------------   ------------------      ------------------  
       1            290              270     
       2            297              274     
       3            306              280     
       4            315              286     
       5            324              291     
       6            326              295     
       7            337              300     
       8            343              304     
       9            348              310     
      10            355              316     
      11            359              319     
      12            365              324     
      13            373              329     
      14            377              334     
      15            383              340     
      16            390              346     
      17            393              351     
      18            397              357     
      19            405              363     
      20            411              368     
      21            418              372     
      22            425              378     
      23            460              431     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       28/2/1989 TARİHLİ VE 3160 SAYILI ANA KANUNA            
             İŞLENEMİYEN HÜKÜMLER                  
                                        
  1 - 8/6/1989 tarihli ve 3570 sayılı Kanunun Geçici Maddesi         
                                        

  Geçici Madde 1 - 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 
sayılı, 28.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunlar ile Bakanlar Kuruluna veri- 
len Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi bu kanunlarla verilen süre bitimi- 
ne kadar geçerlidir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6616-1                    
                                        
    3160 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
--------- ------------------------------------------------ ------------------- 
KHK/338             -                26/10/1988   
 3570              -                13/6/1989   
                                        
KHK/450             -                15/9/1991   
                                tarihinden   
                                geçerli olmak  
                                üzere 13/9/1991 
KHK/486             -                15/7/1993   
                                        
KHK/547             -                15/4/1995   
                                        
KHK/569             -                25/1/1997   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                6616-2