Endeksler
                                        
         TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE          
             GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN                
                                        
  (Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlügünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında  
   8/6/1984 Tarih ve 224 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek  
               Kabulüne Dair Kanun (1)              
                                        
  Kanun Numarası     :3155                        
  Kabul Tarihi      :26/2/1985                     
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih: 5/3/1985 Sayı: 18685            
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 270           
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara    
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
            Amaç, Görev, Teşkilat                  
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; uygulama alanlarında toprağın verimli olarak  
işletilmesi, verimliliğinin korunması ve geliştirilmesi, toprağın erozyonla   
kaybedilmesini ve tarım arazisinin parçalanmasının önlenmesi, az topraklı ve  
topraksız çiftçilerin topraklandırılması, desteklenmesi ve eğitilmesi, tarımda 
istihdam imkanlarının geliştirilmesi, teknolojik gelişmeyi hızlandıran, ekono- 
mik verimliliği ve değerlendirmeyi ön planda tutan bir yapının kurulması için  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip katma   
bütçeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine  
dair esasları düzenlemektir.                          
                                        
  Görev                                    

  Madde 2 - Tarım Reformu Genel Mudürlüğünün görevleri şunlardır:       
  1. Genel olarak;                              
  Uygulama alanlarının öncelik sıralarının tespit edilmesi ile ilgili ön etüt 
ve araştırmaları yapmak, tarım reformunun uygulanacağı alanı bağlı bulunduğu  
Bakanlık Makamına teklif etmek.                         
  2. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygulama bölgelerinde;       
  a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine adına tescilli olup,   
kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmemiş olan tarım arazisinin,  
topraksız veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere zirai aile işletmeleri kura- 
bilecek şekilde dağıtılmasını veya kiralanmasını, ayrıca bu çiftçilerin teçhiz 
edilmelerini, desteklenmelerini, eğitilmelerini sağlamak ve teşkilatlanmalarını 
teşvik etmek,                                  
  b) Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanmış tarım arazisini  
toplulaştırmak ve çiftçi ailelerinin geçimini sağlamaya ve aile işgücünü değer- 
lendirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasına ve küçülmesine engel olmak,    
------------------------------                         
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden, 8/6/1984 tarih ve 224 sayılı Kanun   
  Hükmünde Kararname, 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz. V. Ter- 
  tip Düstur, Cilt:23, Sayfa:709).                      
KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10)                         
                                        
                                        
  c) Toprak - su kaynaklarının teknolojik ve ekonomik gereklere göre kulla-  
nılmasını ve kullanma haklarının düzenlenmesini sağlamak,            
  d) Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, 
birim alandan azami ekonomik verim alınmasını, zirai üretimin sürekli olarak  
artırılmasını sağlamak.                             
  e) Yeni yerleşim yerleri kurulması, mevcut yerleşim yerlerine eklemeler   
yapılması için tedbirler almak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği    
yapmak,                                     
  f) Tarım arazisinin esas olarak tarımda kullanılmasını, mecburi hallerle  
sınırlı kalmak kaydıyla, tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisini     
sağlamak.                                    
  3. Çeşitli kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kendisine verilen diğer  
görevleri yapmak.                                
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teşkilatı, merkez ve taşra teş- 
kilatından meydana gelir.                            
                                        
              İKİNCİ KISIM                     
         Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı                
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - Genel Müdürlük merkez teşkilatı; anahizmet birimleri, danışma   
ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.          
  Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
                Genel Müdür                   
  Genel Müdür                                 

  Madde 5 - Genel Müdür, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün en üst amiridir.  
Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuata, kalkınma planlarına ve yıllık programla- 
ra uygun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konular- 
da diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlamakla görevli ve Tarım Orman ve Köyiş- 
leri Bakanına karşı sorumludur.                         
  Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, iş ve işlemleri  
ile hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.               
  Genel Müdür Yardımcısı                           

  Madde 6 - Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı   
birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki 
Genel Müdür yardımcısı görevlendirilebilir.                   
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
             Anahizmet Birimleri                  
  Anahizmet Birimleri                             

  Madde 7 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır:  
  a) Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı,                     
  b) Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı,        
  c) Destekleme Dairesi Başkanlığı.                      
  Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı                       

  Madde 8 - Arazi İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:      
  a) Uygulama alanlarında imar, ihya ve ıslah hizmetleri ile yeni tarım    
alanları kazanmak üzere tedbirler almak, kazanılan bu arazi ile daha önce    
zilyetleri tarafından imar ve ihya edilen arazinin Sulama Alanlarında Arazi   
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu esaslarına göre dağıtım ve tescil   
işlemlerini yürütmek,                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Toprak ve su kaynaklarının ekonomik ve teknik icaplara göre korunması  
için gerekli tedbirleri almak,                         
  c) Arazi kullanma projelendirme esaslarına göre, tarım dışı amaçlarda kul- 
lanılacak arazinin tefrik edilmesini sağlamak ve bu arazinin tarım dışı amaçla- 
ra tahsisi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve yürütmek,        
  d) (Mülga: 25/2/1998 - 4342/36 md.)                     
  e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.          
                                        
  Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı          

  Madde 9 - Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığının gö- 
revleri şunlardır:                               
  a) Uygulama bölgelerinde mülkiyet etütleri, kamulaştırma, ifraz ve toprak  
dağıtımını, çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve uygulamak,        
  b) Uygulama bölgelerinde Genel Müdürlük emrine geçen arazinin dağıtım    
projeleri uygulanıncaya kadar, tespit edilecek esaslar çerçevesinde, bu arazi- 
nin kiralama işlemlerini yürütmek,                       
  c) Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanmış tarım arazilerini 
toplulaştırmak, aile işletmelerinin, aile işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek  
şekilde parçalanmasına ve küçülmesine engel olmak üzere tedbirler almak,    
  d) Dağıtılan araziden, dağıtım tarihindeki mer'i mevzuat hükümlerine uy-  
gun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,   
  e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.          
                                        
  Destekleme Dairesi Başkanlığı                        

  Madde 10 - Destekleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:      
  a) Uygulama bölgelerinde verimin artırılması ve bölgenin geliştirilmesi   
için gerekli her türlü etüt ve araştırma işlerini yapmak, projelendirmek, uy-  
gun bulunanları kamu ve özel kuruluşların eliyle yapılması için işbirliği    
yapmak,                                     
  b) İskana tabi tutulanlarla uygulama bölgelerindeki çiftçilerin eğitilme-  
lerini, tarım işletmelerinin teşkilatlanmalarını, desteklenmelerini, teçhiz   
edilmelerini sağlamak üzere araştırma ve etüt yapmak, projeler hazırlamak,   
uygun bulunanları uygulatmak üzere tedbirler almak,               
  c) Çayır, mera, yaylak ve kışlakların, arazi kullanım planlarında gösteri- 
len ıslah ve geliştirme projelerini uygulamak ve uygulatmak için tedbirler   
almak,                                     
  d) Yeni yerleşim yerleri kurulması veya mevcutların geliştirilip geniş-   
letilmesi, köy imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, arsa tahsis ve   
satışı ile ilgili işlemleri yürütmek,                      
  e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.          
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
          Danışma ve Denetim Birimleri                
  Danışma ve Denetim Birimleri                        

  Madde 11 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Danışma ve Denetim birimleri  
şunlardır:                                   
  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,                        
  b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,         
  c) Hukuk Müşavirliği.                            
  Teftiş Kurulu Başkanlığı                          

  Madde 12 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel Müdürün emri ve tasvibi üzerine, 
Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili  
olarak teftiş, tetkik ve soruşturma işlerini yürütmek,             
  b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programa uygun olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri ha-  
zırlamak ve Genel Müdüre arz etmek,                       
  c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yürütmek.           
  Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş esasları ve müfettişlerin çalışma usul 
ve esasları tüzükle düzenlenir.                         
                                        
  Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı           

  Madde 13 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görev- 
leri şunlardır:                                 
  a) Genel Müdürlüğe, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık program-  
lar, Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine  
getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak   
Genel Müdürlüğün anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı 
olmak,                                     
  b) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programlarını hazırlamak,        
  c) Uzun vadeli planlarla kalkınma planlarında ve yıllık programlarda önce- 
likle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların, ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak; Genel Müdürün 
tasdikini aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına sunmak,          
  d) Kalkınma plan ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma ve uygu- 
lama programlarının tatbikatları sırasında; Genel Müdürlük teşkilatında ortaya 
çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları giderici 
tedbirleri tespit ederek makama arzetmek, organizasyon ve metot hizmetlerini  
yürütmek,                                    
  e) Kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine mütedair   
Genel Müdürlük görüşünün tespitine yardımcı olmak,               
  f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yapmak,   
  g) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getiril- 
mesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli  
bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesinin plan ve   
program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak, 
  h) Genel Müdürce verilecek benzeri görevleri yapmak.            
                                        
  Hukuk Müşavirliği                              

  Madde 14 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:            
  a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, 
mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,        
  b) Teşkilatın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları engelleyici tedbirle- 
ri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılma- 
sına yardımcı olmak,                              
  c) Adli ve idari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri 
hazırlamak, adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler,  
icra dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel  
Müdürlüğu temsil etmek,                             
  d) Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programlara uygun çalışmasını temin etmek maksadıyla gereken hukuki teklifleri 
hazırlamak ve Genel Müdüre arz etmek,                      
  e) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan veya diğer Bakanlıklardan yahut   
Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan 
inceleyerek görüşlerini bildirmek,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.         
  Bu hizmetleri yürütmek amacıyla Genel Müdürlükçe istihdam edilecek avukat- 
lara, mahkemelerce takdir edilecek vekalet ücretleri hakkında 2 Şubat 1929   
tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek  
Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.        
                                        
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
              Yardımcı Birimler                  
                                        
  Yardımcı Birimler                              

  Madde 15 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şunlardır:  
  a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,                  
  b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,                 
  c) Savunma Uzmanlığı.                            
                                        
  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                    

  Madde 16 - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili  
çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde 
bulunmak,                                    
  b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilik ile benzeri işlem- 
lerini yürütmek,                                
  c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programla- 
rını düzenlemek ve tatbik etmek,                        
  d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.            
                                        
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 17 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Genel Müdürlük için araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmet- 
leri yürütmek,                                 
  b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma hizmetlerini  
yürütmek,                                    
  c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve satın alma hizmetlerini  
yapmak,                                     
  d) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden fayda- 
lanmalarını temin etmek,                            
  e) Genel Müdürlüğün tahakkuk hizmetlerini yürütmek,             
  f) Genel Müdürlüğün genel evrak, dosya ve arşiv işlerini düzenlemek ve yü- 
rütmek,                                     
  g) Genel Müdürlüğe gelen yazılardan gerekenleri Genel Müdür ve Genel Müdür 
yardımcılarına arz etmek,                            
  h) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve takip   
etmek,                                     
  i) Süreli evrakın zamanında muameleye konulmasını temin etmek,       
  j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenle-  
mek,                                      
  k) Bütçe ve mali işlerle ilgili olarak Genel Müdürlükçe verilecek hizmetle- 
ri yürütmek,                                  
  l) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yapmak.            
                                        
  Savunma Uzmanlığı                              

  Madde 18 - Savunma Uzmanı, özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen  
görevleri yerine getirir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                 
                 Taşra Teşkilatı                
  Taşra teşkilatı                               

  Madde 19 - Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı, Bakanlar Kurulunca uygulama  
alanı olarak ilan edilen yerlerde, tarım reformu hizmetlerinin özelliğine uy-  
gun olarak kurulacak bölge müdürlüklerinden teşekkül eder.           
                                        
               DÖRDÜNCÜ KISIM                   
             Sorumluluk ve Yetkiler                
  Yöneticilerin sorumlulukları                        

  Madde 20 - Genel Müdürlüğün Merkez ve taşra teşkilatının her kademesindeki 
yöneticileri yapmakla mükellef oldukları hizmet ve görevleri, Genel Müdürlük  
emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzen- 
lemek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.            
  İlgili kuruluşlarla işbirliği                        

  Madde 21 - Genel Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara 
mütedair faaliyetlerinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilen  
esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara, danışmak ve gerekli işbirliği ve    
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.                      
  Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu                 

  Madde 22 - Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahalli idare-  
lerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.                   
  Yetki devri                                 

  Madde 23 - Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri, sınırlarını 
açıkça tespit etmek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. 
Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.           
  Genel Müdürlük aleyhine açılan mahkemelerde ve icra işlerini takipte, avu- 
kat bulunmaması halinde, Genel Müdür, mahalli teşkilattan bir memuru kendisini 
temsile yetkili kılabilir.                           
                                        
               BEŞİNCİ KISIM                   
              Çeşitli Hükümler                  
  Atama                                    

  Madde 24 - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan  
memurlardan 1-4 dereceli ve sözleşmeli kadrolara tayinler Genel Müdürün teklifi 
üzerina Bakan onayı ile, diğer personelin tayinleri ise Genel Müdür tarafından 
yapılır.                                    
  Sözleşmeli ve diğer personelin ücretleri her yıl için Genel Müdürün teklifi 
ve Bakan onayı ile tespit edilir ve Fondan ödenir.               
                                        
  Kadrolar                                  

  Madde 25 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara dair 
hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.  
                                        
  Bütçe                                    

  Madde 26 - Genel Mudürlüğün katma bütçesi aşağıdaki gelirlerden meydana   
gelir.                                     
  a) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları,               
  b) Uygulama bölgelerindeki köylerde, konut yeri olarak satılacak arsa be-  
delleri,                                    
  c) Genel Müdürlük lehine takdir edilecek vekalet ücretleri,         
  d) Diğer gelirler.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İta Amirliği                                

  Madde 27 - Genel Müdürlüğün Bütçe ve Fon harcamalarında ita amiri Genel   
Müdürdür. Genel Müdür bu yetkisini, tespit edeceği esaslar çerçevesinde     
astlarına devredebilir.                             
  Anlaşmazlıkların halli                           

  Madde 28 - Bir sözleşme olsun olmasın, Genel Müdürlük ile Devlet daireleri, 
müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz  
kaza mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıkların hal- 
linde anlaşma veya sözleşmenin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve  
hukuki sebeplerle kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci va mahkemelerce 
incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra kovuşturmasından vazgeçil- 
mesinde veya bunların sulh yolu ile hallinde yarar görüldüğü takdirde,     
  Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin;  
  500 000 liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,             
  500 000 liradan 1 000 000 liraya kadar olanları Bakanlığın kararı,     
  1 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak 
müşterek karar,                                 
  İle halledilir.                               

  Geçici Madde 1 - Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığına ait her türlü araç,  
gereç ve personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın bütçesi ile beraber Genel  
Müdürlüğe devredilmiştir.                            
  Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükmünde Kararname Hükümlerine göre   
yeni kadrolar tespit edilinceye kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam  
olunur.                                     

  Geçici Madde 2 - 8/6/1984 tarih ve 224 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler, mev- 
cut kadrolarına atanmış sayılırlar.                       
  Ancak bunlardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcısı unvanları Genel Müdür ve  
Genel Müdür yardımcısı olarak değiştirilmiştir.                 
  Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya  
atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrola- 
rına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları 
sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.                 

  Geçici Madde 3 - Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bu Kanunun 19 uncu madde- 
sinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hizmetler 
mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.           

  Geçici Madde 4 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, deği- 
şen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri   
yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.            

  Geçici Madde 5 - Mülga 1757 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesine ve her yılın 
bütçe kanununa göre Toprak ve Tarım Reformu Teşkilatında çalıştırılan geçici  
yevmiyeli personelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay   
içinde müracaat edip müracaatı Genel Müdürlükçe uygun görülenlerden 2 yılını  
doldurmuş olanlar asaleten, diğerleri aday memur olarak, 657 sayılı Devlet Me- 
murları Kanununun atama ile ilgili şartlarını taşımaları halinde, durumlarına  
uygun kadrolara sınavsız olarak tayin edilirler.                

  Madde 29 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 30 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI         
                                        
                                        
     Genel Müdür Genel Müdür Yrd.     Anahizmet Birimleri       
     ---------- ------------------- ----------------------------      
     Genel Müdür Genel Müdür Yrd.   1. Arazi İşleri Dairesi       
                       Başkanlığı            
           Genel Müdür Yrd.   2. Kamulaştırma, Toplulaştır-    
                       ma ve Dağıtım Dairesi       
                       Başkanlığı            
                      3. Destekleme Dairesi        
                       Başkanlığı            
                                        
                                        
                                        
    Danışma ve                               
   Denetim Birimleri             Yardımcı Birimler        
-------------------------         ---------------------------      
1. Teftiş Kurulu Başkanlığı        1. Personel ve Eğitim Dai-      
2. Araştırma, Planlama ve          resi Başkanlığı          
  Koordinasyon Dairesi          2. İdari ve Mali İşler Dairesi    
  Başkanlığı                Başkanlığı             
3. Hukuk Müşavirliği           3. Savunma Uzmanlığı         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                      *  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6610 - 1                    
                                        
    3155 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE     
            GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
-------  ------------------------------------------------  ------------------
4342             --                  28/2/1998  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               6610 - 2