Endeksler
                                        
                                        
                                        
          RADİYOLOJİ,RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE          
          DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA           
                 KANUN                     
                                        
   Kanun Numarası      : 3153                      
   Kabul Tarihi       : 19/4/1937                    
   Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 28/4/1937 Sayı: 3591          
   Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 197         
                                        
                   *                     
                  * *                     
                                        
   Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre 
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        

  Madde 1 - Münhasıran rontgen şuaı vasıtasile teşhis veya hem teşhis ve hem 
tedavi yahut radiyom veya radiyom emanasiyonu yahut radiyom mürekkebatile veya 
her türlü elektrik aletlerile tedavi yapmak için müessese açmak Sıhhat ve İçti- 
mai Muavenet Vekaletinin iznine bağlıdır.                    
                                        

  Madde 2 - Birinci maddede adı geçen müesseseler yalnız ihtısas vesikası al- 
mış tabipler tarafından açılabilir.Bu tabipler açacakları müessesenin adresini 
ve kullanacakları cihazların marka ve nevilerini ve radiyom miktarını ve şeklini
bildiren bir istida ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaat ederler. 
Bu istidaya binanın bir krokisini ve vesikalarının birer örneğini de bağlarlar. 
Vekaletçe müessese tetkik ve teftiş ettirilerek hasıl olacak neticeye göre yazı 
ile izin verilir.                                
  İzin alınmadan bu kabil müessese işletilemez ve buralara hasta kabul oluna- 
maz.                                      

   Madde 3 - Birinci maddede yazılı müesseselerin bina vasıfları ve hastalar-
la mütehassısları ve orada çalışan veya bulunan başkalarının elektrik cereyanı 
ve rontgen şuaı ve radiyom arızalarından korunacak tertiplerle bunlara ait leva-
zımın şartları ve radiyom için bir müessesede bulunması lazımgelen en az miktar 
ve elektrikle tedaviye mahsus aletlere ait vasıf ve şartlar hakkında bir nizam- 
name yapılır.                                  
                                        

  Madde 4 - Birinci maddede yazılı müesseler dışında tedavi maksadile açılan 
diğer her nevi fizyoterapi ve bunlara benzer müesseseler de izne tabi olup bun- 
ların vasıf ve şartları hakkında bir nizamname yapılır.             
                                        

  Madde 5 - Rontgen ve radiyom ve elektrikle tedavi müesseselerinde buraya ka-
bul edilen hastaları kayda mahsus ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince ha- 
zırlanan örneklere uygun protokol defterleri tutulması mecburidir.       
                                        
                                        
                                        
 KANUNLAR, ŞUBAT 1989(EK -3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Rontgen ve radiyom ve her nevi elektrik aletleri ile tedavi ancak 
müessese mes'ul mütehassısı tarafından veya nezareti altında yapılır ve her te- 
davi seansının bitmesinden sonra her hasta için ayrı olarak tutulacak bir müşa- 
hede varakasına yapılan tedavinin nevi ve devam müddeti ve cereyanın kuvveti ve-
ya tatbik edilen radiyomun miktar ve şekli ve tedavi yapılan nahiyenin genişliği
ve sair tafsilat kaydedilerek mütehassıs tarafından imza edilir. Bu müşahede ka-
ğıtları,en az üç sene muhafaza edilir.                     

  Madde 7 - Tabipler ve diş tabipleri muayenehanelerinde yalnız tedavileri al-
tında bulunan hastalarda teşhis için kullanılmak üzere rontgen teşhis aletleri 
veya tedavi için faradizasyon,galvanizasyon, diyatermi ve sair cihazları bulun- 
durabilirler.Bu cihazlar ve bulundukları yerler üçüncü maddeye göre yapılacak  
nizamnamedeki şartlara uygun olarak her türlü arızalara mani olacak şekilde ter-
tibatı havi olmaları lazımdır.                         
  Bu cihazları kullanmak için hususi izin almağa lüzum yoktur.Yalnız böyle ci-
hazlar konulduğu ve kullanıldığı bir hafta içinde o yerin en büyük sıhhat memur-
luğuna yazı ile bildirilmesi mecburidir.                    
  Tabip ve diş tabipleri muayenehanelerinde bulunduracakları ve kendilerinin 
kullanacakları bu cihaz ve aletleri iyi kullanmağa muktedir olduklarını bir ve- 
sika ile isbata veya bir mütehassıs yanında en az üç aylık bir kurs veya staj  
yapmağa mecburdurlar.                              
  Bu maddenin birinci fıkrasına göre muayenehanelerinde cihaz ve alat bulundu-
racak tabip veya diş tabiplerinin tedavileri altında olan hastalardan başkasının
rontgenle teşhis veya elektrikle tedavi için para ile hariçten hasta kabul et- 
tikleri takdirde birinci maddede yazılı şartlara göre izin almağa mecburdurlar. 

  Madde 8 - Resmi ve hususi hastaneler, sanatoryumlar veya bunlara benzer   
müesseselerde bulunan ve birinci maddede yazılı teşhis ve tedavi aletlerinin  
tertibatı, üçüncü maddeye göre yapılacak nizamnameye uygun olması lazımdır.   
  Hususi hastanelerde yapılan ve hariçten para ile yalnız bu aletlerden isti- 
fade etmek üzere hasta kabul edilen tesisat için birinci maddede gösterilen şe- 
kilde izin almak lazımdır.                           

  Madde 9 - Her türlü rontgen, radiyom ve elektroterapi müesseselerile tabip 
ve diş tabipleri muayenehanelerindeki teşhise mahsus rontgen ve diğer elektrik 
tedavi cihaz ve aletleri ve fizyoterapi müesseseleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletince teftiş ettirilir.Teftiş sırasında alakalılar,istenilen izahatı ver- 
meğe ve beşinci ve altıncı maddelerde yazılı defterleri ve müşahede kağıtlarını 
göstermeğe mecburdurlar.                            

  Madde 10 - Bu kanunda gösterilen salahiyeti haiz olmıyanlar veya salahiyetli
olup da birinci maddeye uyarak izin almamış olanlar tarafından işletilen rontgen
ve radiyom ve elektroterapi ve sair fizyoterapi müesseseleri Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin salahiyetli makam ve memurları tarafından verilecek müzek- 
kere üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin vereceği emirle hemen kapatılır. 

  Madde 11 - Mütehassıs olduğu halde bu kanunda yazılı müesseseler için izin 
almıyanlar 50 liradan 100 liraya kadar ve izinsiz bu müesseseleri açan mütehas- 
sıs olmıyanlar 200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 
  İzin almaksızın evvelce müracaat edip de müracaatları reddedilenler,böyle  
bir müessese açanlar hakkında yukarıki fıkradaki birinci hale göre hükmedilecek 
para cezası 75 liradan ve ikinci halde alınacak para cezası 300 liradan aşağı  
olamaz.                                     

  Madde 12 - Üçüncü ve dördüncü maddelerde yazılı nizamnamelerle tesbit edile-
cek vasıf ve şartlara uygun olmadığı teftiş neticesinde görülen müesseseler nok-
sanlarının tamamlanmasına kadar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği makam ve  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
memurlarının vereceği müzekkere üzerine o yerin mülkiye amirinin emrile kapatı- 
lır.                                      
  Tabip ve diş tabiplerinin muayenehanelerinde bulunan cihazlarla sair    
elektrik tertibatı nizamnameye uygun bulunmadığı takdirde bunların da noksanla- 
rının tamamlanmasına kadar kullanılamıyacak bir şekilde bulundukları yerde iş- 
letilmekten yukarıki fıkra hükmü dairesinde menedilir.             

  Madde 13 - Üçüncü maddede adıgeçen nizamnamedeki vasıf ve şartlara uygun ol-
mıyan cihazları kullananlar 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile   
cezalandırılırlar.                               
                                        

  Madde 14 - Bu kanunda yazılı suçlar hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet   
Vekilliği makam ve memurlarının C.Müddeiumumilerine yazacakları müzekkere üzeri-
ne,kanuni takip yapılarak muhakemeleri sulh mahkemeleri tarafından görülür.   
  12 nci maddeye göre kapatma ve men'i mucip sebepler 11 ve 13 üncü maddeler 
mucibince cezai takibe esas teşkil ettiği takdirde mahkemeden aksine bir karar 
verilinciye kadar kapatma ve men'i kararları devam eder.Kapatma ve men'i icap  
eden sebep cezai takibi müstelzim değilse alakalılar kapatma ve men'i kararları-
na karşı idari yoldan itirazda bulunabilirler.                 
                                        
  Geçici madde 1 - (3153 Sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup 
teselsül için numaralandırılmıştır.) A - Bu kanunun neşri tarihinde mevcut ront-
gen ve radiyom ve elektroterapi müesseseleri sahipleri bir ay içinde bulundukla-
rı yerin en büyük sıhat memurluğuna bir beyanname vererek üçüncü maddede yazılı 
malümatı vesikalarile birlikte vermeğe mecburdurlar.              
  Muayenehanelerinde yalnız teşhise mahsus rontgenle elektrik tedavi aletleri 
bulunduran tabip ve diş tabipleri de bu müddet içinde beyanname vermek mecburi- 
yetindedirler.                                 
  Tertibatı üçüncü maddede yazılı nizamnameye uygun olmıyan müessese sahip-  
lerile muayenehanelerinde rontgen ve elektrik cihazı bulunduran tabip ve diş  
tabipleri salahiyetli makam tarafından noksanın tesbitile kendilerine tebliği  
tarihinden itibaren altı ay içinde noksanlarını ikmale mecburdurlar.      
  Muayyen zamanda beyanname vermiyenler 25 liradan 100 liraya kadar hafif para
cezasile cezalandırılırlar.                           
  B - Dördüncü maddede yazılı fizyoterapi müesseseleri sahipleri bu husustaki 
nizamnamenin neşri tarihinden itibaren bir ay içinde bulundukları yerin en büyük
sıhhat memuruna bir beyanname ile,nizamname ile istenilen malümatı vesikalarile 
birlikte vermeğe mecburdurlar.Bu müesseselerin tertibat ve aletlerinde noksan  
bulunduğu anlaşılırsa salahiyetli makam tarafından noksanın tesbit ve alakalıla-
ra tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamağa mecburdurlar.     
  Muayyen zaman içinde bu bentte yazılı mecburiyetleri yapmıyanlar 25 liradan 
100 liraya kadar hafif para cezasile cezalandırılırlar.             
  C - (A) ve (B) fıkralarında yazılı müessese ve muayenehanelerde bulunan ve 
nizamnamelerdeki vasıf ve şartlara uygun olmıyan rontgen,fizyoterapi vesair   
elektrik teşhis ve tedavi aletleri sıhhat ve hayata zarar verecek halde oldukla-
rı anlaşılırsa noksanlarının ikmaline kadar bu kanunda yazılı usul mucibince  
kapattırılır veya kullanmaktan menedilir.                    
  Bu hükme aykırı harekette bulunan müessese sahiplerile tabip ve diş tabiple-
ri hakkında bu kanunun 11 inci maddesi hükmü tatbik olunur.           
                                        

  Madde 15 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 16 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye,Dahiliye ve Sıhhat ve    
İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3153 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRiŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
----------------- -------------------------------------------- --------------  
  2790               ---             22/1/1983