Endeksler
                                        
                                        
             İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE             
             GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)             
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3152                        
  Kabul Tarihi     : 14/2/1985                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 23/2/1985 Sayı: 18675            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 239           
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
             Amaç, Görev, Teşkilat                 
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması,
kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin kurulması, 
kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarele-
rin yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma,  
nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi için İçişleri Bakanlığının kurul-
masına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.         
                                        
  Görev                                    

  Madde 2 - İçişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:            
  a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve
milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düze-
nini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,       
  b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,     
  c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,          
  d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,       
  e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,                
  f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgi-
li değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
---------------                                 
(1) Bu Kanunun adı 6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle değiş-
  tirilmiş ve metne işlenmiştir.                       
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini,  
mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini  
düzenlemek,                                   
  h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu    
sağlamak,                                    
  i) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,               
  j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.                
                                        
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - İçişleri Bakanlığı Teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı 
kuruluşlardan meydana gelir.                          
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
            Bakanlık Merkez Teşkilatı                
                                        
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve   
denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.            
  Bakanlık merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.     
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Bakanlık Makamı                   
                                        
  Bakan                                    

  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- 
rini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet 
alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak-
la görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                    
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık 
merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.                 
                                        
  Müsteşar                                  

 

 
  Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hiz- 
metlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç 
ve politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine
uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakan- 
lığın kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve  
temin eder.                                   
  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so- 
rumludur.                                    
                                        
  Müsteşar yardımcıları                            

  Madde 7 - İçişleri Bakanlığında anahizmet kuruluşları ile danışma ve yardım-
cı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, Müsteşara yardımcı olmak üzere dört 
Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.                    
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
             Anahizmet Birimleri                  
                                        
  Anahizmet Birimleri                             

  Madde 8 - İçişleri Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:      
  a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,               
  c) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,                    
  d) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü,                      
  e) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı.   
                                        
  İller İdaresi Genel Müdürlüğü                        

  Madde 9 - İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:       
  a) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait  
bilgileri toplamak ve değerlendirmek,                      
  b) Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının 
değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile
köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürüt- 
mek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak,              
  c) İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine
ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanma- 
sını takip etmek,                                
  d) Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek,            
  e) Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilecek gö- 
revleri yapmak.                                 
                                        
  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü                 

  Madde 10 - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar- 
dır:                                      
  a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki ge- 
lişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili  
kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini sağ- 
lamak,                                     
  b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus  
bilgi bankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak,   
ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak,              
  c) Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve de- 
ğerlendirmek, usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağla- 
mak, maddi hataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları
birbirine göre tamamlamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili  
olarak diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,   
  d) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri 
yürütmek ve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıkla-
rını karara bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yapmak,           
  e) Özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek.     
                                        
  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü