Endeksler
                                        
                                        
           ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ          
            TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN           
           HÜKMÜNDE KARARNAME VE ÇALIŞMA VE SOSYAL          
          GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ         
            HAKKINDA 184 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE           
          KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ        
            HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN           
           DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)          
                                        
  Kanun Numarası    : 3146                        
  Kabul Tarihi     : 9/1/1985                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 18/1/1985 Sayı: 18639            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 225           
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
               Amaç, Görev, Teşkilat               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi - işveren ilişkilerini  
düzenlemek denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaş-
tırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından do-
ğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının kurulmasını sağlamak, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları dü- 
zenlemektir.                                  
                                        
  Görev                                    

  Madde 2 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:   
  a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barı- 
şının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,         
  b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını   
araştırmak,                                   
  c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli tedbirleri   
araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,            
  d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yük-
seltecek tedbirleri almak,                           
  e) İşçilerin mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,        
  f) Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,     
  g) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,       
----------------                                
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 13/12/1984 tarih ve 184 sayılı Kanun  
  Hükmünde Kararname ile 8/6/1984 tarih ve 213 sayılı Kanun Hükmünde Kararna- 
  me, sırasıyle 14/12/1983 ve 18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. 
  (Bkz Düstur: 5. Tertip, Cilt: 23, Sayfa: 442 ve 654).            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h) Çalışma hayatını denetlemek,                       
  i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri  
almak,                                     
  j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hiz-
metlerini uygulamak,                              
  k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi 
için gerekli tedbirleri almak,                         
  l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal gü- 
venlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek,                                 
  m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı des- 
tekleyici tedbirleri almak,                           
  n) Bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini 
sağlamak ve denetlemek,                             
  o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,               
  p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.       
                                        
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı 
ile taşra ve yurt dışı teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir.     
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
            Bakanlık Merkez Teşkilatı                
                                        
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - Bakanlık, merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma, dene-
tim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.              
  Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.      
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Bakanlık Makamı                   
                                        
  Bakan                                    

  Madde 5 - Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- 
rini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet 
alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak-
la görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                    
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık 
merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini,  
işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.         
                                        
  Müsteşar                                  

 

 
  Madde 6 - Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hiz- 
metlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç 
ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümleri-
ne uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Ba- 
kanlığın birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını
takip ve temin eder.                              
  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so- 
rumludur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müsteşar yardımcıları                            

  Madde 7 - Bakanlıkta anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin 
yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç müsteşar yardımcı-
sı görevlendirilebilir.(1)                           
               İKİNCİ BÖLÜM                    
             Anahizmet Birimleri                  
                                        
  Anahizmet birimleri                             

  Madde 8 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki anahizmet birimleri   
şunlardır:                                   
  a) Çalışma Genel Müdürlüğü,                         
  b) Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü,               
  c) Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,                
  d) İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı,                      
  e) (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/8 md.) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı.                                   
                                        
  Çalışma Genel Müdürlüğü                           

  Madde 9 - Çalışma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:          
  a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak,              
  b) İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışını sağlayıcı tedbir-
leri almak,                                   
  c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili tasarıları ve kalkınma
planları ve yıllık programlarda yer alan genel politika içinde mahalli ve sektö-
rel bazda istihdam programlarını hazırlamak,                  
  d) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarında öngörülen 
işleri yapmak,                                 
  e) İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı sağlayıcı tedbirleri almak,
üretimde emek verimliliğini yükselten politikalar geliştirmek,         
  f) Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek,     
  g) Resmi Arabuluculuk Teşkilatı ile ilgili işlemleri yapmak,        
  h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.              
                                        
  Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü                 

  Madde 10-Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a)Sosyal güvenlik politikasının gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
  b)Bakanlık ile bağlı kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve yürüt- 
mek,                                      
  c) Sosyal Sigorta fonlarının kuruluş amaçlarına uygun olarak değerlendiril- 
mesi için planlar yapmak,                            
  d) Vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerinin korunma-
sı ve geliştirilmesi için çaba sarfetmek,                    
  e) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli  
çalışma ve hazırlıkları yürütmek,                        
  f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.              
                                        
  Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü