Endeksler
       SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE            
          GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)               
                                        
  Kanun Numarası    : 3143                        
  Kabul Tarihi     : 8/1/1985                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 18/1/1985 Sayı: 18639            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 201           
                                        
                  *                      
                 * *                      
                                        
      Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın       
      kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.        
                                        
                  *                      
                 * *                      
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
              Amaç, Görev, Teşkilat                
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı:                         
  a) Ülkenin sanayi politikasının günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine
göre tespitine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve 
hedefler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şekilde gelişmesini sağlamak
ve teşvik etmek.                                
  b) Milli kalkınma plan ve programları doğrultusunda, iç ticaret hizmetlerine
ilişkin anahedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, bu politikalar 
doğrultusunda faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesini sağla-
mak için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine  
dair esasları düzenlemektir.                          
  Görev:                                   

  Madde 2 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır:        
  a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politi- 
kasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait ted-
birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan
ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda il- 
gili kuruluşlar arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak,     
-------------                                  
1/a- Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden, 13/12/1983 tarihli ve 185 sayılı KHK 
   ile, 8/6/1984 tarihli ve 214 sayılı KHK'ler sırasiyle 14/12/1983 ve    
   18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. (Bkz.:Düstur 5. Tertip   
   Cilt: 23, Sahife: 464 ve 658).                       
 b- Bu Kanunla sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı- 
   ğına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki,  
   sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana,
   Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve   
   Hazine Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun 
   8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.                   
2 - Bu Kanunun adı, 10/8/1993 tarih ve 494 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi    
   ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlanması, geliştirilmesi ve dağılımı
için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde 
işbirliği yapmak, sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyonu temin et- 
mek için gereken tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,       
  c) Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesine yardımcı olmak,  
bölge ve illerin sanayileşme potansiyellerine ait araştırma, planlama ve proje 
çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerektiğinde tatbik etmek,         
  d) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları des- 
teklemek ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her 
türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sa- 
nayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyet-
lerin koordinasyonunu sağlamak,                         
  e) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanter yapmak, istatistiki 
bilgi toplamak ve değerlendirmek,                        
  f) (Mülga:23/8/1993-KHK-518/30 md.)                     
  g) Sanayi mamullerinin standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, normları-
nı temin veya tespit etmek ve kalite kontrolunu yapmak veya yaptırmak, gerekti- 
ğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek,               
  h) Sınai mamullerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması 
konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,            
  i) Sanayii geliştirmek için kalite kontrolu merkez ve laboratuvarlarını kur-
mak veya kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak,         
  j) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini  
takip etmek ve iç piyasayı denetlemek,                     
  k) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek,      
  l) (Değişik: 23/10/1989 - KHK - 384/1 md.) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı 
Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen ölçüler ve ayar hizmetleri kapsamına dahil 
bulunan hizmetleri yürütmek,                          
  m) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler-
le Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış koope-
ratifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin 
kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek,       
  n) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli 
kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek,                 
  o) İhraç malları ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların stan- 
dardizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek,                  
  p) (Mülga: 18/12/1987 - KHK - 303/2 md.; Yeniden düzenleme:10/8/1933-KHK-  
494/2 md.) Sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına yönelik politikaların 
belirlenmesi amacıyla inceleme,araştırma ve düzenlemelerde bulunmak,      
  r) Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve  
esnaf derneklerine ait hizmetleri ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa verilen 
hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek,       
  s) (Ek:10/8/1993-KHK-494/2 md.) Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının  
sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak,tüketicinin 
korunmasını sağlayıcı inceleme,araştırma ve düzenlemelerde bulunmak.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   t) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilen diğer görev   
ve hizmetleri yapmak.(1)                            
   Teşkilat:                                 

   Madde 3-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı teşkilatı merkez ve taşra teşkilatı  
ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.                
                  İKİNCİ KISIM                 
               Bakanlık Merkez Teşkilatı             
  Merkez Teşkilatı:                              

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve de- 
netim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.             
  Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.      
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                 Bakanlık Makamı                
  Bakan:                                   

  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- 
rini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet 
alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak-
la görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                    
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, iş- 
lemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.          
  Müsteşar:                                  

 

 
  Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hiz- 
metlerini, Bakan adına ve Bakanın direktif ve amirleri yönünde, Bakanlığın amaç 
ve politikalarının kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümleri-
ne uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Ba- 
kanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve
sağlar.                                     
  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so- 
rumludur.                                    
  Müsteşar yardımcıları:                           

  Madde 7 - Bakanlıkta ana hizmet kuruluşları ve danışma ve yardımcı birimle- 
rin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar  
yardımcısı görevlendirilebilir. (2)                       
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
               Ana Hizmet Birimleri               
  Ana hizmet birimleri:                            

  Madde 8 - (Değişik:10/8/1993-KHK-494/3 md.)                 
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:       
  a) Sanayi Genel Müdürlüğü,                         
  b) Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,             
  c) Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü,     
  d) İç Ticaret Genel Müdürlüğü,                       
  e) Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü,                    
  f) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü,              
  g) Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü,                 
                                        
                                        
---------------------                              
(1) Bu bent 10/8/1993 tarih ve 494 sayılı KHK'nin 2nci maddesi ile "t"bendi   
  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                 
(2) Bu maddede yeralan müsteşar yardımcısı kadrosu 29/9/1993 tarih ve 93/42215 
  sayılı Karar ile 4'den 5'e çıkarılmıştır.                  
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)                         
                                        
                                        
  h) Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü,           
  i) (Mülga:23/8/1993-KHK-518/30 md.)                     
  j) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı.              
  Sanayi Genel Müdürlüğü:                           

  Madde 9- Sanayi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:           
  a) Plan ve programlar çerçevesinde,yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin  
hazırlanmasını sağlamak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.       
  b) Mevcut sanayinin problemlerini takip etmek ve milli ekonomimize sağlaya- 
cak faydalarının en üst seviyede tutulabilmesi için çözüm yolları aramak ve reh-
berlik etmek,                                  
  c) Tespit edilen sanayi politikası doğrultusunda yurt içinde imal edilen  
ürünlerin, dış ürünlerle rekabet edebilecek, uygun fiyat ve kalite seviyesine  
getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sanayi müesseselerinin üretimlerinin 
devamı ve artışı için ihtiyaç duyulacak yatırım malı, hammadde, işletme malzeme-
si ve yedek parçaları yurt içi kaynaklardan veya ithal yolu ile temin etme husu-
sunda karar vermek, işletmeleri gelişen teknolojik şartlara uygun şekilde üre- 
timde bulunmaya yönlendirmek, bunun için sanayiciye yardımcı olmak ve üretilen 
malların bu yönde kontrolunu yaparak tüketiciye intikalini sağlamak,      
  d) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanterlerini yapmak, ista- 
tistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek,                    
  e) Sanayi mamulleri ihracatının artırılması için gerekli çalışmalar yapmak 
ve bu konuda sanayiciye yardımcı olmak,                     
  f) Diğer ülkelerle sınai ve teknik konularda, gerekli işbirliğini temin için
ilgili kuruluşlarla yapılacak çalışmalara iştirak etmek,            
  g) Gider Vergileri Kanununa göre, ilk madde indirimi, istihsal vergisi mua- 
fiyeti ve fevkalade ekonomik ve teknik amortisman ve gümrük vergi nispet ve had-
lerindeki gerekli değişiklikler hakkında görüş bildirmek,            
  h) Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar arasında gerekli koor-
dinasyonu sağlayarak, savunma alanındaki yatırımları takip etmek ve bu sahada  
gerekli envanter çalışmalarını yapmak,                     
  i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.               
                                        
  Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü:               

  Madde 10 - Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şun- 
lardır:                                     
  a) Kalkınma planı ve yıllık programlarda Bakanlık ve ilgili kuruluşların so-
rumluluğuna verilen yatırım konularına ait sınai araştırmayı yaparak, yatırım  
projelerini tetkik etmek, değerlendirmek ve alakalı mercilere intikalini sağla- 
mak, tatbik etmek veya ettirmek,                        
  b) Bölge ve illerin sanayi yerleşme alanlarına ve potansiyellerine ait araş-
tırma, etüt ve planlama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,          
  c) Ferdi tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesini sağlamak  
maksadıyla kamu kuruluşlarının, kooperatiflerin, çok ortaklı şirketlerin ve yurt
dışında mevcut tasarruf sahiplerinin, iktisadi ve insangücü imkanlarını uygun  
yatırım sahalarına yönlendirmek; rehberlik etmek, gerektiğinde yatırım projele- 
rinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu yatırımlara ait fizibilite etütlerini 
yapmak veya yaptırmak,                             
  d) Sanayinin hammadde, ara malı ve sanayi mamülleri arasındaki münasebetleri
ile mal ve hizmet akışını araştırmak,                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Sanayi mamullerinin iç ve dış pazar araştırmalarını yapmak ve ilgili   
ünitelere bilgi vermek,                             
  f) Yurt dışında sınai müşavirlik yapan veya tesisler kuran sanayicilerin  
karşılaştıkları problemlerde kendilerine yardımcı olmak maksadıyla çalışmalar  
yapmak,ilgili mercilere tekliflerde bulunmak,                  
  g) Yurt içinde yapılan sınai mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin yurt  
dışında da yapılmasını ve tanıtılmasını teminen gerekli çalışmaları yapmak,   
  h) Sınai alandaki teknolojik gelişmeleri takip ve teşvik etmek,       
  i) Memleketimiz şartlarına uygun teknolojilerin sanayi kuruluşlarına inti- 
kalini sağlamak,                                
  j) Sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyon sağlanması için gere- 
ken tedbirleri belirlemek ve uygun görülenleri uygulamak,            
  k) Sanayi ile ilgili çevre meseleleri hakkında çalışmaları yapmak ve gerekli
tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,                     
  l) Sanayiin gelişmesi konusunda, yatırım ve işletme kredilerinin sağlanması 
ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile resmi ve özel  
kuruluşlarla işbirliği yapmak,                         
  m) Sınai yatırımların teşviki ile ilgili olarak, Bakanlık bütçesinde mevcut 
bulunan veya yer alacak olan fonlardan yapılacak harcamaları, Devlet Planlama  
Teşkilatı ve diğer ilgili merciler ile işbirliği yaparak, yönetmelik esasları  
dahilinde belirlemek, dağıtmak ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadı- 
ğını denetlemek,                                
  n) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak,               
  Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü: