Endeksler
                                        
          ÖĞRETİCİ VE TEKNİK FİLİMLER HAKKINDA KANUN          
                                        
  Kanun Numarası       : 3122                      
  Kabul Tarihi        : 10/2/1937                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 18/2/1937 Sayı: 3537          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 118        
                   *                     
                   * *                    
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara   
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                   *                     
                   * *                    

  Madde 1 - Devlet daireleri tarafından getirilen teknik ve öğretici filimler 
ve bu filimleri göstermeğe mahsus parlör amplifikatörlü ve sesli filim tesisatlı
otomobillerle sessiz sinema ve projeksiyon makinaları ve sinema filimi almağa ve
yapmağa yarayan makina ve aletlerle boş filimler her türlü vergi ve resimlerden 
muaf olarak memlekete sokulur.                         
  Ferdler ve her nevi müesseseler tarafından getirilen tamamı teknik ve öğre- 
tici filimler dahi ikinci maddede yazılı şartlar dairesinde her türlü vergi ve 
resimlerden muaf tutulur.(1)                          

  Madde 2 - İstanbul ve Ankara gümrüğüne, birinci maddenin son fıkrasında ya- 
zılı fertler ve müesseseler tarafından getirilen bu çeşit filimlerin teknik veya
öğretici filimlerden sayılıp sayılmıyacağına, ne suretle teşekkül edeceği aşağı-
da yazılı heyetler tarafından perde üzerinde görülerek karar verilir.      
  Heyetler, Genelkurmay Reisliği ile Dahiliye ve Maarif, İktisat ve Ziraat  
Vekaletleri namına tayin edilen beş azadan mürekkep Filim Murakabe Komisyonları-
na, filimin mahiyetine göre komisyonlarda temsil edilmiyen vekaletlerden gönde- 
rilecek bir memurun da iltihakile teşekkül eder.                

  Madde 3 - Sinemalarda esas filimlerle birlikte teknik veya öğretici bir fi- 
limin de gösterilmesi mecburidir.                        
-----------------                                
(1) Bu madde ile tanınan ithalde alınan her türlü vergi ve resim muafiyeti   
  6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun birinci maddesiyle kaldırılmıştır.  
                                        
 KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
  Devlet daireleri tarafından memleket dahilinde yaptırılan veya memleket ha- 
ricinden getirilen bu çeşit filimlerden tensip edilenlerini Hükümet, sinemacıla-
ra meccanen vermeğe salahiyetlidir. Sinemacılar bunları yukarıki fıkrada yazılı 
teknik ve öğretici filimler yerine kaim olmak üzere göstermeğe mecburdurlar.  

  Madde 4 - Üçüncü maddede yazılı mecburiyete riayet etmiyenlerden belediye  
encümeni kararile on liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. Beledi-
ye encümenlerinin kararlarına bir hafta içinde sulh mahkemelerinde itiraz oluna-
bilir. Sulh mahkemelerinin kararları katidir.                  

  Madde 5 - Bu kanunun tatbik sureti ve ikinci maddede yazılı heyetlerin vazi-
fesini ifa şekli bir nizamname ile tesbit olunur.                

  Madde 6 - Üçüncü maddede yazılı mecburiyet hükmü, üç ay sonra mer'iyete gir-
mek üzere, bu kanun neşri tarihinden muteberdir.                

  Madde 7 - Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti me- 
murdur.