Endeksler
                                        
          KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME          
         KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ         
                HAKKINDA KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası    : 3100                        
  Kabul Tarihi     : 6/12/1984                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 15/12/1984 Sayı: 18606           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 130           
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını ya- 
panlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve  
ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburi- 
yetindedirler.                                 
  2. Ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar  
yukarıda sayılan mükelleflerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışla-
rın ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılır ve fatura yerine ge- 
çer.                                      
  3. Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti, Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz.     
  4. Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, belediyeler ve  
köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve va- 
kıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tara- 
fından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlara veya 
bunlara ait veya tabi müesseselere ödeme kaydedici cihazlar kullanılma mecburi- 
yeti getirmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.              
                                        
  Ödeme kaydedici cihazlar                          

  Madde 2 - 1. Ödeme kaydedici cihazlar, bu Kanunla ve Maliye ve Gümrük Bakan-
lığınca belirlenen şartları taşıyan elektronik yazar kasalar, yazıcı tertibatı 
bulunan elektronik teraziler veya eletronik terminaller gibi cihazlardır.    
  2. Ödeme kaydedici cihazların; her alış veriş için satışla ilgili bilgileri 
taşıyan bir satış fişi ve günlük kapanış fişi vermesi, satış fişinde yazılı olan
bilgilerin aynen kaydedildiği ayrı bir şerit tertibatı olması, fiş ve günlük  
toplamlar için en az iki ayrı sayıcısının bulunması, mekanik, elektronik veya  
manyetik müdahalelere karşı korunmuş harici bir enerjiye ihtiyaç göstermeyen  
sadece pozitif işlem kabul eden toplam tahsilat ve vergi tutarlarını kaydeden  
bir mali hafızasının olması, mali hafıza ile bağlantısının açılması halinde ça- 
lışmaması, yetkili kimseler dışında cihaza müdahaleye imkan vermeyecek tarzda  
hayati bölümlerin muhafazasının tek bir vida ile kapatılmasına ve üzerinin özel 
bir mühürle mühürlenmesine uygun yapıda olması ve makine içerisine tespit edil- 
miş mali hafızaya da kaydedilen bir sicil numarasının bulunması gerekir.    
  3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirleyeceği esaslar dahilinde, gerekli şart-
ları taşımayan cihazlar kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlen-
mesine izin verebilir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Satış fişleri                                

  Madde 3 - Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fiş- 
lerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya ünvanının,  
adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların 
cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, 
müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir   
sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir.            
                                        
  Satış ve onarım                               

  Madde 4 - 1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından onaylanan ödeme kaydedici
cihazların, üretici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından verilen ve cihaz sicil 
numarasını taşıyan bir ruhsatnamesi bulunur. Söz konusu ruhsatnamelerde yer ala-
cak diğer hususları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Üre-
tici, İthalatçı veya satıcı firmalar satılan cihazların sicil numaralarını ve  
kimlere satıldıklarını her ay Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve bağlı bulundukları
vergi dairelerine bildirmek mecburiyetindedir.                 
                                        
  2. Arızalanan ödeme kaydedici cihazların tamiri, bunları üreten veya ithal 
eden kişi veya kuruluşların yetkili servis elemanlarınca yapılabilir. Cihazların
mühürü yetkili elemanlar tarafından açılabilir ve tamir işlemini takiben yine  
aynı elemanlar tarafından mühürlenir. Üretici veya ithalatçı kişi veya kuruluş- 
ların kuracakları bakım ve onarım servislerinin arızalanan cihazları kendilerine
başvuru tarihinden itibaren en kısa sürede çalışır hale getirmeleri şarttır.  
Yapılan tamir işleri başlama ve bitiş tarih ve saatlerini de gösterir şekilde  
ayrıntılarıyla cihazın ruhsatnamesine kaydedilir.                
  Üretici veya ithalatçı kişi veya kuruluşların kuracakları bakım ve onarım  
teşkilatlarının uyacakları şartlar ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tes-
pit edilir ve denetlenir.                            
                                        
  3. Yetkili mercilere gerekli kayıt ve tasdik işlemi yaptırılmadan veya ruh- 
satsız olarak ödeme kaydedici cihazlar, satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve-
ya diğer yollarla kullandırılamaz.                       
                                        
  Onay                                    

  Madde 5 - 1. Ödeme kaydedici cihaz modellerinin bu Kanun ve Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca belirlenen şartlara uygunluğu, kuruluş şekli aşağıda belirlenen  
Komisyonun görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanır.       
                                        
  2. Komisyon, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında Gelirler 
Genel Müdürü ile Gelirler Genel Müdürlüğünün iki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
bir, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenecek üniversitelerin bir, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun bir, Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon- 
federasyonunun bir temsilcisinden kurulur.                   
  3. Ödeme kaydedici cihaz modellerinin onayı üç yıl için geçerli olup, eşit 
süreler itibariyle uzatılabilir. Uzatma reddedildiği takdirde, onaylanan modele 
uygun faaliyette bulunan cihazlar için onay hükümleri geçerli sayılır.     
  4. Ödeme kaydedici cihazların kullanımı sırasında başlangıçta verilen garan-
tiye uygun düşmeyen kusurlar ortaya çıktığı, onaylanan modele uygun olmayan ci- 
hazların üretildiği veya ithal edildiği ve satış sonrası bakım ve onarım konu- 
sunda öngörülen şartlara uyulmadığı takdirde modelin onayı iptal edilir. Onayın 
iptali tedbirin alındığı tarihten itibaren hüküm icra eder.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ödeme kaydedici cihazları kullanma mükellefiyetinin başlaması        

  Madde 6 - ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti bir önceki dö-
nem satışları veya gayri safi iş hasılatı;                   
  - 120.000.000,- TL. aşan mükellefler için 1/7/1985 tarihinden itibaren,  
  -  60.000.000,- TL. aşan mükellefler için 1/1/1986 tarihinden itibaren,  
  -  30.000.000,- TL. aşan mükellefler için 1/1/1987 tarihinden itibaren,  
  -  15.000.000,- TL. aşan mükellefler için 1/1/1988 tarihinden itibaren,  
  -  15.000.000,- TL. altında kalanlar için 1/1/1989 tarihinden itibaren baş-
    layacaktır.                               
                                        
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddedeki tutarları iki katına kadar artırma-
ya yetkilidir.                                 
                                        
  İndirim ve dahili tevkifat                         

  Madde 7 - (Değişik: 26/10/1988 - 3482/1 md.)                
  1. Mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazların  
herbiri için fatura bedellerinin % 40'ını, cihazın iktisap edildiği yıla ait Ge-
lir veya Kurumlar Vergisine tabi kazançlarından indirirler.           
  2. (Mülga: 3/12/1988 - 3505/34 md.)                     
  3. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye ve Gümrük Bakan-
lığınca belirlenir.                               
                                        
  Cezalar                                   

  Madde 8 - (Mülga: 4/12/1985 - 3239/137 md.)                 
                                        
  Ceza ve sorumluluk                             

  Mükerrer Madde 8 - (Ek: 26/10/1988 - 3482/2 md.)              
  1.(Değişik:24/6/1994-4008/38 md.) Onaylanan modele uygun üretim veya itha- 
lat yapmayan, cihazları satışa sunmadan önce Maliye Bakanlığı'nın özel mühürü  
ile mühürlettirmeyen,servis teşkilatını (satış,bakım-onarım)kurmayan, satışını 
yaptığı her cihazın yedek parça da dahil olmak üzere en az on yıllık bakım ve  
onarımını sağlayamayan üretici veya ithalatçı kuruluşlar ile süresi içerisinde 
ödeme kaydedici cihazları almayan, cihazları bozan, bozuk cihazları kullanan  
veya başkalarının kullanmasına izin veren mükellefler,kaçakçılığa teşebbüs etmiş
sayılırlar.Bu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun 360 ıncı maddesinde yer
alan ceza uygulanır.                              
  Üretici veya ithalatçı kuruluşlar, Maliye Bakanlığı'nın özel mühürü ile mü-
hürlenen her 500 cihaz için en az bir eleman bulunduracak şekilde yurt sathına 
yayılmış bakım ve onarım teşkilatlarını kurmak zorundadırlar.          
  2. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uyma-
yan, üretici veya ithalatçı kuruluşlar, bunların satış, bakım-onarım servisle- 
rinde görevli elemanları ile ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bu- 
lunan mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi  
Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"de yer alan birinci derece
usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığından 
onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlar, kurmuş oldukları satış ve bakım - 
onarım servisleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.           
  4. Satışını yaptıkları cihazları, (daha önce satılan ve halen mükelleflerce 
kullanılanlar da dahil) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülen şekilde dü- 
zenlemeyen veya arızalandığı halde çalışır hale getirmeyen üretici veya ithalat-
çı kuruluşlar, düzenlemedikleri veya çalışır hale getirmedikleri cihazların ra- 
yiç veya emsal bedelini ilgili mükellefe ödemek zorundadırlar.         
  5. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakan-
lığınca belirlenir.                               
  Diğer hükümler                               

  Madde 9 - 1. Üretici veya ithalatçı kişi veya kuruluşlar tarafından kurulan 
servislerde bakım ve onarım işlerini yapacak teknik görevlilerin Maliye ve Güm- 
rük Bakanlığı tarafından sicilleri tutulur, kendilerine tanıtıcı bir yetki bel- 
gesi ve özel mühür verilir. Kaydedici cihazların bakım ve onarımı sadece kendi- 
lerine yetki belgesi verilen kimseler tarafından yapılabilir. Verilen yetkiyi  
kötüye kullananların yetki belgeleri iptal edilir. Ayrıca, bunlar hakkında Vergi
Usul Kanununun 338 ve 347 nci maddeleri hükümleri uygulanır.          
  2. Bakım ve onarım işlerini yapacak teknik görevliler Maliye ve Gümrük Ba- 
kanlığının yoklama ve incelemeye yetkili elemanları tarafından istenilen her  
türlü yardım ve kolaylığı göstermek mecburiyetindedirler.            
  3. (Ek:26/1O/1988 - 3482/3 md.) Kullanılan ödeme kaydedici cihazlar, ilgili-
nin Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti sona ermedikçe haczedilemez.   
  4. (Ek:26/10/1988 - 3482/3 md.) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Vergi 
Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygula- 
nır.                                      
  5. (Ek:26/10/1988-3482/3 md.) Üretici veya ithalatçı kuruluşların piyasadan 
çekilmeleri veya verilen onayın iptal edilmesi gibi hallerde, daha önce satılan 
cihazların kullanımının devamının sağlanması için gerekli olan servis hizmetle- 
rinin verilmesi, yedek parça alımı veya yeni bir cihaz temini yoluyla mükellef- 
lerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla "ödeme kaydedici cihaz özel hesabı" 
açılmıştır.                                   
  Bu hesap, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülmesi halinde ödeme kayde-
dici cihazlara ilişkin uygulamanın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve tekno- 
lojinin izlenmesi amacı ile yapılacak araştırma ve çalışmalarda da kullanılabi- 
lir.                                      
  a) Ödeme kaydedici cihaz özel hesabının kaynağı, Maliye ve Gümrük Bakanlı- 
ğından onay alan kuruluşlarca;                         
  - Maliye ve Gümrük Bakanlığınca cihaz modelinin onayı sırasında, her bir  
onay için 5.000.000 lira tutarında yapılacak ödemeler (Bu tutarı 10 katına   
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.),                  
  - Taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde ödenecek tazminatlar,      
  - Üretilen veya ithal edilen cihazların toptan satış bedelinin % 0,5'i(yüzde
yarım) oranında yapılacak ödemeler,                       
  Ve diğer gelirlerden oluşur.                        
  b) Ödeme kaydedici cihaz özel hesabına ait meblağ, cihaz modelinin onayından
önce, taahhütnamede belirtilen süreler içerisinde ve üretilen veya ithal edilen 
cihazların Maliye ve Gümrük Bakanlığının özel mühürü ile mühürlendiği ayı takip 
eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde ödenir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   6554 - 1                  
                                        
  c) Ödemeler Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası Merkez Şubesinde, Maliye ve  
Gümrük Bakanlığı adına açılacak özel hesaba yatırılır.             
  d) Ödeme kaydedici cihaz özel hesabında biriken meblağın kullanılma usul ve 
esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.               
  e) Ödeme kaydedici cihaz özel hesabı ile ilgili olarak yapılacak her türlü 
harcama ve işlemler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umu- 
miye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir.           
  Yetki                                    

  Madde 10 - (Değişik 28/8/1991 - 3762/4 md.)                 
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı;                         
  a) Ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla  
belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve 
bunlarda değişiklik yapmaya,                          
  b) Talih oyunları işletmelerinde kullanılanlar da dahil olmak üzere para,  
marka ve jeton gibi araçlarla oynanan her türlü oyun makinaları ile akaryakıt  
sayaçları, parkmetre, otomatik satış makinaları ve benzeri cihazlarda hafıza  
tertibatı bulunma mecburiyeti getirmeye, bu tertibatın teknik ve fonksiyonel  
özellikleri ile uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,            
  Yetkilidir.                                 

  Geçici Madde 1 - (Ek: 28/8/1991 - 3762/5 md.)                
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı; bu Kanunun yayımı tarihine kadar 3100 sayılı  
Kanun uyarınca 1991 yılı içinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti baş- 
ladığı halde, bu mecburiyeti yerine getiremeyen mükellefler ile daha sonraki  
tarihlerde mecburiyetleri başlayacak olanlar için, bu mecburiyetlerinin başlama 
tarihini bir önceki yıl satış tutarları veya gayri safi iş hasılatına göre 1992 
yılının sonuna kadar uzatmaya ve bu süre içine kademeli olarak yaymaya yetkili- 
dir.                                      
  İsteğe bağlı olarak ödeme kaydedici cihaz olan mükelleflerin bu cihazları  
kullanma mecburiyetleri cihazları aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde   
başlar.                                     
  Yürürlük                                  

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
                                        
  6/12/1984 TARİHLİ VE 3100 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:      
  1) 26/1O/1988 tarihli ve 3482 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi:     

  Geçici Madde 2. - Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 6 ncı mad- 
desine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerin, bu
mecburiyetlerinin başlama tarihlerini, mükelleflerin satış tutarları veya gayri-
safi iş hasılatına göre üç yıla kadar uzatmaya ve yıl içine kademeli olarak yay-
maya yetkilidir.                                
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   6554-2                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6554 - 3                  
                                        
                                        
                                        
                                        
     3100 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
                                        
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe 
  No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler        giriş tarihi
--------   ------------------------------------------       ------------
 3482              4                   1/1/1988 
                                        
                 5                   1/1/1989 
                                        
             Diğer maddeleri               5/11/1988 
                                        
 3505   1) 2,5,6,8,9,11,13,14,15,19,21,22,23,26,28,29    (1/1/1989 tari- 
        32,33,34 ve geçici 2 nci maddeleri        hinden geçerli 
                                  olmak üzere) 
                                        
                                   10/12/1988 
                                        
      2) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına        
        yetki veren hükümleri ile diğer maddeleri       10/12/1988 
                                        
 3762               -                  7/9/1991 
                                        
 4008   a) 2,4,9,10,11,13,14,15,16,20,21,22,24 ve 25 inci mad-        
       desi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine        
       eklenen 7 numaralı bent ve 27 nci maddesi ile Kurum-       
       lar Vergisi Kanununun 15 nci maddesine eklenen 12         
       numaralı bent 1.1.1995 tarihinde,                 
      b) 8 inci maddesi,25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Ka-       
       nununun 41 inci maddesine eklenen 8 numaralı bent ve       
       27 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci       
       maddesine eklenen 13 numaralı bent 1.1.1996 tarihinde,      
      c) 35 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında,            
      d) Diğer hükümleri                     6/7/1994 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6554-4