Endeksler
                                        
                                        
                                        
           GÜMRÜK TEŞKİLATI İÇİN YAPTIRILACAK            
               EVLER HAKKINDA KANUN                
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3096                       
  Kabul Tarihi       : 20/1/1937                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 28/1/1937 Sayı: 3519           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 68           
                                        

  Madde 1 - Şehir ve kasabalara uzak olupda ailelerile birlikte oturmalarına 
elverişli kira evleri bulunmıyan yerlerde vazife gören gümrük ve muhafaza me-  
murlarile subaylarının ve ailelerinin oturmaları için ev yaptırılabilir.    
  Bu evlerin nerelerde yapılacağı her sene bütçesine bu husus için konulacak 
tahsisat ile birlikte tayin ve tesbit olunur.                  
  Bu yerlerde Hükümete aid veya Hükümetçe kira ile tutulmuş dairelerde de,  
resmi işlere halel vermemek şartile, bu memurlarla subayların ve ailelerinin  
oturmalarına müsaade olunur.                          
                                        

  Madde 2 - Yukarıki madde hükmünden hangi memur ve subayların istifade etti- 
rileceği Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince tayin olunur.             
  Bunlardan alınması lazım gelen kira bedelleri ile tefriki mümkün olmıyan  
yerlerde elektrik, su ve bunlara benzer sarfiyat karşılığı olarak alınacak para 
miktarı, Gümrük ve İnhisarlar Vekaletile Maliye Vekaletince tayin olunur.    
                                        

  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden yürür.                 
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri  
yerine getirir.