Endeksler
         KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN         
                                        
  Kanun Numarası    : 3095                        
  Kabul Tarihi     : 4/12/1984                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 19/12/1984 Sayı: 18610           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 120           
                                        
  Kanuni faiz                                 

  Madde 1 - Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken
hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse faiz ödemesi senelik yüzde  
otuz oranında yapılır.                             
  Bakanlar Kurulu, ekonomik şartları dikkate alarak bu oranın yüzde seksenine 
kadar artırma ve eksiltme yapabilir. Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararı, ka- 
rarın alınmasını izleyen takvim yılı başından itibaren uygulanır.(1)      
                                        
  Temerrüt faizi                               

  Madde 2 - Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme  
ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen   
orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.                  
  Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 1 inci maddesindeki oran dahilinde artı- 
rılabilir veya eksiltilebilir.                         
  Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka iskontosu yukarıda açıklanan mik- 
tardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizi,  
T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz oranına
göre istenebilir.                                
  Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, ak-
di faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt 
faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.(1)                   
  Mürekkep faiz                                

  Madde 3 - Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütü- 
lemez.                                     
  Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.          
  Diğer kanunlardaki faizler                         

  Madde 4 - Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt fai-
zi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.                    
  Yabancı para borcunda faiz                         

  Madde 4/a - (Ek: 14/11/1990 - 3678/30 md.)                 
  Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde,
yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış  
bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.     
----------------                                
(1) Bu maddelerde öngörülen Kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları, Bakanlar  
  Kurulunun 8/8/1997 tarih ve 97/9807 sayılı Kararı ile 1/1/1998 tarihinden  
  geçerli olmak üzere senelik % 30'dan, % 50'ye çıkarılmıştır. (Bkz. R.G:   
  20/8/1997-23086                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kaldırılan ve uygulanmayacak olan hükümler                 

  Madde 5 - 22 Mart 1303 tarihli Murabaha Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmış-
tır.                                      
  Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda kanuni faiz temerrüt faizi oranla- 
rını belirleyen hükümler uygulanmaz.                      
                                        

  Geçici Madde 1 - (3095 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
  Bu Kanunun yürürlüğünden önceki ilişkilerden doğan faiz alacakları hakkında 
da yürürlük tarihinden itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır.          
  Ancak, alacaklı ve borçlunun anlaşmaları ile bir ödeme planına bağlanan ala-
cağın faizleri hakkında anlaşma tarihindeki kanun hükümleri uygulanır. Şu kadar 
ki, borçlu ödeme planına uymadığı takdirde alacaklı ödeme planı ile bağlı kal- 
maksızın bu Kanun hükümlerine göre alacağını tahsil eder.            
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 7 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
4/12/1984 TARİH VE 3095 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:         
                                        
  1 - 14/11/1990 tarih ve 3678 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:         

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 29 ve 30 uncu maddesi hükümleri, yürürlük tari- 
hinden önceki ilişkilerden doğan ve halen görülmekte olan yabancı para ve faiz 
alacaklarına ilişkin davalar hakkında uygulanmaz. Ancak, alacaklıların bu Kanuna
ve Borçlar Kanununun 105 inci maddesine göre munzam zarar talep etme hakları  
saklıdır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    6544-1                  
                                        
                                        
                                        
                                        
      3095 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
                                        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
   Kanun                            Yürürlüğe  
    No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
-------------  -----------------------------------------    ------------ 
  3520               ---              10/2/1989  
                                        
  3678               ---              23/11/1990  
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    6544 - 2                 
                                        
                                        
                                        
       3095 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
                                        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
   Yürürlükten Kaldırılan           ------------------------------ 
  Kanun veya Kanun Hükümleri          Tarihi   Sayısı   Maddesi 
-----------------------------------------   --------   ------   ------- 
- 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 442,445,                  
 446 ve 540 ıncı maddeleri ile 2644 sayılı                   
 Tapu Kanununun 5 inci maddesi.       4/11/1990    3678    31