Endeksler
         TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU          
                                        
  Kanun Numarası    : 3093                        
  Kabul Tarihi     : 4/12/1984                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 15/12/1984 Sayı: 18606           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 114           
                                        
  Amaç ve kapsam:                               

  Madde 1 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kay- 
nağı sağlamak amacıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon, video ve birleşik
cihazlardan alınacak ücretler, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar 
ile çeşitli gelirlerin tahakkuk, tahsilat işlemlerini kapsar.          
  Gelirler:                                  

  Madde 2 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun gelirleri şunlardır:     
  a) Radyo, televizyon,video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler,
  b) Elektrik enerjisi hasılatından bu Kanuna göre ayrılacak paylar,     
  c) Genel bütçeden yapılacak katkılar,                    
  d) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam ile   
faaliyet gelirleri,                               
  e) (Ek: 15/6/1987-3383/2 md.) Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve ben- 
zerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek gelirler,          
  f) (Ek: 15/6/1987-3383/2 md.) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü tica- 
ri işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,              
  g) (Ek: 15/6/1987-3383/2 md.) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri prog- 
ramlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve reklamdan elde edilecek  
gelirler,                                    
  h) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler. (1)         
                                        
  Cihazların imalat ve ithalatı ile gümrük girişi:              

  Madde 3 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal veya ithal 
edenler satıştan önce; ticari ithalat maksadı dışında yurda getirenler de ithal 
işlemlerinden önce, bandrol veya etiket almaya mecburdur.            
  Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından veya 
bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum veya kuruluşlar tarafından verilir.   

  Madde 4 - a) Aşağıdaki cihazları imal veya ithal edenler satış sırasında,  
fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak   
üzere,                                     
  1. Renkli televizyon için          % 8,              
  2. Siyah - beyaz televizyon için      % 8,              
  3. (Değişik: 15/6/1987-3383/2 md.)Radyo, portatif radyo-teyp,radyo-pikap % 8
  4. Video için                           % 12,   
  5. Birleşik cihazlar için :                         
    a. Video - televizyon-radyo )                      
     Video - televizyon    )                 % 12,   
     Radyo - Televizyon    )                      
    b. (Değişik: 15/6/1987-3383/2 md.) Müzik seti ve benzerleri  % 10   
  6. (Ek: 15/6/1987-3383/3 md.) Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve 
radyo                                      
---------------                                 
(1) 4/12/1984 tarih ve 3093 sayılı Kanunla getirilen (e) bendi hükmü olup,   
  15/6/1987 tarih ve 3383 sayılı Kanunun (2) nci maddesi ile bent numarası (h)
  olarak değiştirilmiştir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar.      % 10     
  Tutarında ücret tahsil ederler ve 5 inci maddeye göre Türkiye Radyo-Televiz-
yon Kurumuna öderler.                              
  b) Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek (a) bendinde be-
lirtilen cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücretler her yıl  
Aralık ayında gelecek takvim yılından geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu tara- 
fından maktu olarak tespit edilir.(1)                      
  c) Türkiye Elektrik Kurumu ve Bu Kurum dışında Kanunla elektrik üretimi ve 
iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kı-
lınan diğer kurum ve kuruluşlar, tüketilen enerji miktarının birim bedel ile  
çarpımından elde edilecek meblağın yüzde 3,5 oranı tutarındaki payı Türkiye   
Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilirler.                 
  d) (a) bendinde belirtilen oranları eksiltmeye veya iki katına kadar artır- 
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                        
                                        
   Tahsilat:                                 

   Madde 5 - a) (Değişik: 15/6/1987-3383/4 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde 
belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 
4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip   
üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bir beyanname ile  
bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her ge-
çen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk 
ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu-
lü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.      
  b) Gümrük idareleri, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre yurda gi-
ren cihazlardan alınacak ücretlerin tahsilatını yaparak, aylık tahsilat toplamı-
nı en geç takip eden ayın onbeşinci gününe kadar Türkiye Radyo - Televizyon Ku- 
rumuna intikal ettirir.                             
  c) (Değişik: 6/12/1989 - KHK - 394/1. md.) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu  
Kurumun dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işlet- 
meye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum ve kuruluşlarca 
bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre hesaplanacak pay; elektrik bedeli-
nin bankalar vasıtasıyla tahsil edilmesi halinde, Türkiye Radyo - Televizyon Ku-
rumunun, elektrik fatura veya makbuz bedellerini tahsil eden bankalar nezdinde 
açtıracağı hesaba, tahsilat anında bankalar tarafından re'sen intikal ettirilir.
  Türkiye Elektrik Kurumu ve bu Kurumun dışında kanunla elektrik üretimi ve  
iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili di-
ğer kurum ve kuruluşların bilançoları kesinleştiğinde, o yıla ait ödemeler ile 
bilançoya göre ortaya çıkacak farklar müteakip ayın sonuna kadar taraflarca tas-
fiye edilir. Ödemenin gecikmesi halinde temerrüt faizi uygulanır.        
  d) Diğer gelirlerin tahsilat şekli Kurumca tespit edilir.          
                                        
  Ceza hükmü:                                 

  Madde 6 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsuz veya
etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıdan bandrolsuz veya etiketsiz  
sattığı her cihaz için cihazın satış bedeli kadar para cezası Kurum tarafından 
tahakkuk ve tahsil edilir, bu cihazları bandrolsuz veya etiketsiz satın alan,  
devralan veya kullananlardan bandrolsuz veya etiketsiz herbir cihaz için cihazın
rayiç değerinin yarısı kadar para cezası Kurum tarafından tahakkuk ve tahsil  
edilir.                                     
--------------                                 
(1) Bu fıkrada belirtilen cihazlardan 1998 yılında alınacak ücretler için,   
31/12/1997 tarih ve 23217 sayılı R.G.'de yayımlanan 29/12/1997 tarih ve 97/10425
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına,daha önce yapılan değişiklikler için ise,bu   
Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tahakkuk edip, tebliğ edilen para cezasını ödemeyenler hakkında Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.            
  Yürürlükten kaldırılan hükümler:                      

  Madde 7 - 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 35, 38, 39, 40, 
41, 42 ve 43 üncü maddeleri ve aynı Kanunun 63 üncü maddesinin (b) ve (c) bendi 
ile Geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.              

  Madde 8 - (5/4/1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 24 üncü maddesinin
birinci fıkrasının birinci cümlesinin değiştirilmesine dair olup, ilgili kanun- 
daki yerine işlenmiştir.)                            

  Madde 9 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanu-
nunun 3 üncü maddesinin (j) bendinin değiştirilmesine dair olup, ilgili kanunda-
ki yerine işlenmiştir.)                             

  Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile beyanname, 
bandrol ve etiketler ile ilgili diğer hususlar Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
tarafından tesbit edilir.                            
  Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak imalatçı ve ithalatçıların denetim-
leri Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun talebi üzerine 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen incelemeye yetkililer tarafından yapı- 
lır ve sonuçları kuruma bildirilir.                       

  Geçici Madde 1 - Halen kullanılmakta olan ruhsatlı cihazlardan bir defaya  
mahsus olmak üzere aşağıdaki ücretler alınır.                  
                                        
  1. Renkli televizyonlardan                  4 000 TL.   
  2. Siyah - beyaz televizyonlardan              1 000 TL.   
  3. Videolardan                        5 000 TL.   
  4. Birleşik cihazlar                            
    a) Video - televizyon - radyo               9 000 TL.   
    b) Video - televizyon                   8 000 TL.   
    c) Radyo - televizyon                   6 000 TL.   
    d) Müzik seti ve diğerleri                3 000 TL.   
  Bu ücretler, cihazlar ruhsatsız ise veya sahibi tarafından ruhsatlı olduğu 
belgelenemezse % 50 (yüzde elli) zamlı uygulanır.                
  Bu ücretler Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından veya uygun göreceği
diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil olunur.               
                                        

  Geçici Madde 2 - (Değişik: 9/4/1986 - 3273/1 md.)              
  Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen ücretleri;          
  1/10/1985'den 31/12/1986 tarihine kadar yüzde elli,             
  1/1/1987'den 31/12/1987 tarihine kadar yüzde yüz,              
  1/1/1988'den 31/12/1988 tarihine kadar yüzde ikiyüz,            
  Fazlası ile ödeyenlerin geçmiş yıllardan doğan ruhsatname ücretlerine dair 
borçları ile ruhsatsız ve bandrolsuz cihaz kullananların borç ve cezaları bütün 
neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.                     
                                        

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlük tarihinde ticari işletmelerin satış  
amacı ile stoklarında bulundurduğu cihazların satışında, satın aldıkları fatura 
bedeli üzerinden bu Kanunun 4 üncü maddesindeki nispetlere göre bandrol veya  
etiket karşılığı ücretler tahsil edilerek Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna  
intikal ettirilir.                               
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu madde hükmüne aykırı davranan satıcılardan 500.000 lira para cezası Tür- 
kiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından tahakkuk ve tahsil edilir.      
                                        

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunun 5 inci maddesi (b) bendinde yer alan gümrük ida-
relerinden maksat gümrüklü sahada görev yapan gümrük müdürlükleri, PTT ve Banka-
lar ve TRT Kurumunca yetkili kılınan sair kurum ve kuruluşları kapsar.     
                                        

  Geçici Madde 5 - (Değişik: 24/6/1985 - KHK - 248/1 md.; Aynen kabul:    
28/9/1988 - 3471/1 md.)                             
                                        
  Geçici 1 inci maddedeki ücretler 30/9/1985 tarihine kadar ödenir.      
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 11 - Bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinden, diğer  
maddeleri 1/1/1985 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe  
girer.                                     
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6540 - 1                  
     3093 Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda    
                                        
           KARARNAMELER İLE YAPILAN                 
            DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ                  
  Değişiklik Yapan                               
  Kararnamenin      Yayımlandığı Resmi Gazetenin             
                                 Değişiklik   
Tarihi    Numarası    Tarihi    Numarası       Gören Madde  
-----------  ---------   -----------  ---------      -------------- 
22/ 1/1986  86/10351    23/ 2/1986   19028          4     
23/12/1986  86/11336    31/12/1986   19328          4     
11/ 1/1988  88/12501    4/ 2/1988   19715          4     
 5/ 1/1989  89/13656    30/ 1/1989   20065          4     
12/ 1/1990  90/  41    10/ 2/1990   20429          4     
19/12/1990  90/ 1290    29/12/1990   20740          4     
18/12/1991  91/ 2539    31/12/1991   21098 Mük.        4     
18/12/1992  92/ 3912    2/ 1/1993   21453          4     
 1/12/1993  93/ 5066    28/12/1993   21802          4     
27/12/1996  96/ 8953    29/12/1996   22862          4     
29/12/1997  97/10425    31/12/1997   23217          4     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    654l                   
                                        
                                        
                                        
                                        
       3093 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
                                        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
   Kanun                             Yürürlüğe  
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
-------------  ---------------------------------------------   ------------ 
  KHK 248             ---               28/6/1985 
                                        
  3273              ---               1/10/1985 
                                        
  3383              ---               25/6/1987 
                                        
  3471              ---               4/10/1988 
                                        
  KHK/394             ---               29/12/1989 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)