Endeksler
                                        
                                        
                  ÇAY KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    : 3092                        
  Kabul Tarihi     : 4/12/1984                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 19/12/1984 Sayı: 18610            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 113          
                                        

  Madde 1 - Çay tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı bu Kanun hükümleri daire-
sinde serbesttir.                                
                                        
  Gerçek ve tüzelkişiler yaş çay işleme ve çay paketleme fabrikaları kurup,  
işletebilirler, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticiden satın  
alabilirler.                                  
                                        

  Madde 2 - Çay tarım alanları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu alanlar  
dışında çay tarımı yapmak yasaktır.                       
  Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar önceden ruh-
satname almak zorundadırlar. Ruhsatname verilmesine dair esaslar ilgili bakan- 
lıkça tespit edilir.                              
                                        
  Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranların çaylıkları söktürüldüğü gibi,her de-
kar için 75 bin TL. ağır para cezasına hükmedilir. Daha küçük alanlar için bu  
para cezası oranlanarak uygulanır.                       
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğünden önce ilgili mevzuata göre, Devlet-
le üretici arasında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay ekimi ile ilgili
ruhsatlar da geçerlidir.                            
                                        

  Madde 3 - a) 27/3/1940 tarihli ve 3788, 20/5/1942 tarihli ve 4223, 4/7/1953 
tarihli ve 6133 sayılı kanunlar,                        
                                        
  b) 9/2/1340 tarihli ve 407, 7/6/1949 tarihli ve 5433 sayılı kanunların çay- 
la ilgili hükümleri,                              
                                        
  Yürürlükten kaldırılmıştır.                         
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.