Endeksler
                                        
       TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN          
            ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN                
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3091                        
  Kabul Tarihi     : 4/12/1984                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 15/12/1984 Sayı: 18606           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 110           
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanun; gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz  
mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından  
idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz 
veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa   
ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar.                   
                                        
  Görev                                    

  Madde 2 - Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde; taşınmaz 
mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yar- 
dımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin 
önlenmesine karar verilir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir.   
                                        
  Başvuru                                   

  Madde 3 - Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için,  
yetkili makamlara başvurmaya, o taşınmaz malın zilyedi, zilyed birden fazla ise 
içlerinden biri yetkilidir.                           
  Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzelkişilerin başvu-
ruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş ve tüzelkişinin yetkili-
si tarafından yapılır.                             
  Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy halkından 
herhangi biri de yetkili makama başvuruda bulunabilir.             
  Vali veya kaymakam görev alanları içinde bulunan kamu idarelerine, kamu ku- 
rumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya Devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan
taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede bulunulduğunu öğrendiklerinde, soruş- 
turmayı doğrudan doğruya yaptırırlar ve sonucu karara bağlarlar.        
                                        
  Başvuruda bulunma süresi                          

  Madde 4 - Yetkililerin; tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri  
tarihten altmış gün içinde, idari makama başvuruda bulunmaları gerekir. Ancak, 
tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara
başvuruda bulunulamaz.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan
taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde süre aranmaz.        
                                        
  Soruşturma                                 

  Madde 5 - Başvuru üzerine, karar vermeye yetkili kişiler veya bunların gö- 
revlendireceği bir veya birkaç memur tarafından yerinde soruşturma yapılır.   
  Soruşturmayı yapan kişilere gerektiğinde teknik eleman ve yardımcı verilir. 
  Bu Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden açıkça ve kesinlikle anlaşılan 
başvurular, yerinde soruşturma yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir.     
  Taşınmaz mal, aynı il'e bağlı ilçelerarası sınır anlaşmazlığı bulunan bir  
yerde ise yetkili kaymakamlığı vali; illerarası sınır anlaşmazlığı bulunan bir 
yerde ise yetkili valiliği veya kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı belirler.    
                                        
  Şahitlerin dinlenmesi ve karar                       

  Madde 6 - Soruşturma memuru, tarafların şahitlerini dinledikten sonra gerek-
li gördüğü takdirde tarafsız kişileri ve ilgisine göre hazine, özel idare ve be-
lediye temsilcilerini, köy muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerini de dinleyebilir. 
İfadeler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki hükümler dairesinde yeminli olarak
alınır.                                     
  Soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanarak karara bağlanır.        
                                        
  Kararların kesinliği                            

  Madde 7 - Bu Kanuna göre verilen kararlar idari yargı yolu açık olmak üzere 
kesindir. Ancak, açık olan yazı ve hesap hataları karar veren yetkili makamca  
kendiliğinden düzeltilir. Taşınmaz mal üzerinde üstün sayılabilecek bir hakkı  
olduğunu iddia edenlerin yargı yoluna başvurması gerektiği kararda belirtilir. 
                                        
  Tebligat                                  

  Madde 8 - Soruşturmanın yapılacağı, kararın yerine getirileceği yer, tarih 
ve saat taraflara tebliğ edilir. Şikayetçinin, varsa kanuni vekilinin veya di- 
lekçesinde ismini belirttiği temsilcisinin; başvuru, 3 üncü maddenin üçüncü fık-
rasına göre yapılmış ise köy muhtarı veya ihtiyar meclisi üyelerinden birinin; 
soruşturma yapılması ve kararın yerine getirilmesi sırasında taşınmaz malın ba- 
şında bulunması zorunludur. Mütecavize tebligat yapılamaması halinde soruştur- 
manın yapılacağı veya kararın yerine getirileceği yer, tarih ve saat 3 gün önce-
den alışılmış usullerle taşınmaz malın bulunduğu köy veya beldede ilan edilir. 
Mütecaviz gelmezse soruşturma ve kararın yerine getirilmesi yokluğunda yapılır. 
  Yetkili makamların, talebin esastan veya süreden reddine ilişkin karar ve  
işlemleri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere duyurulur.  
                                        
  Kararın uygulanması ve güvenlik kuvvetlerinin görevi            

  Madde 9 - Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar, karar   
vermeye yetkili amirce görevlendirilecek infaz memuru tarafından, taşınmaz malın
yerinde ve o andaki durumu ile zilyedine, tüzelkişiliğe veya kamu idareleri,  
kamu kurumları ve kuruluşlarına teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir.   
  Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği tarihten itibaren en geç 5 
gün içinde yerine getirilmesi zorunludur.                    
  Karar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği durumlarda, infaz memuruna  
teknik yönden yardımcı olmak üzere yeteri kadar memur görevlendirilir.     
  Mahallin en büyük mülki idare amirinin yazılı emri ile güvenlik kuvvetlerin-
ce, gerek soruşturma, gerekse kararın yerine getirilmesi sırasında mahallinde, 
gerekli önlemler alınır.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Taşınmaz mal üzerindeki ekim, tesis ve değişiklikler            

  Madde 10 - Tecavüz veya müdahalesi önlenen kişi, taşınmaz mal üzerinde vücu-
da getirdiği her türlü ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak genel hüküm-
ler dairesinde yargı yoluna başvurabilir.                    
                                        
  Gecikmelerin üst makama bildirilmesi                    

  Madde 11 - 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 15 günlük süre içinde
karar verilmezse veya verilen karar 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen
5 günlük süre içinde infaz edilmezse durum, sebepleri ile birlikte bir üst maka-
ma bildirilir.                                 
                                        
  İkinci ve daha sonraki tecavüzler                      

  Madde 12 - Taşınmaz mala aynı mütecaviz tarafından ikinci defa veya onun  
yararına başkaları tarafından bilerek ilk defa tecavüz veya müdahalelerle ilgili
başvurularda da birinci başvuruda olduğu gibi soruşturma yapılır ve sonucu kara-
ra bağlanır.                                  
  Tecavüz veya müdahale varsa 9 uncu madde hükümlerine göre karar uygulanır, 
her iki kararla ilgili dosya, karar vermeye yetkili makamlarca, 15 inci maddeye 
göre işlem yapılmak üzere adli mercilere gönderilir.              
                                        
  Yürütmenin durdurulması                           

  Madde 13 - Bu Kanuna göre verilmiş kararlar üzerine idari yargıya başvurma- 
larda yürütmenin durdurulması kararı verilmez.                 
                                        
  İhtiyati tedbirler                             

  Madde 14 - Başvuru sırasında, taraflar arasındaki taşınmaz mal anlaşmazlığı 
hakkında mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilmiş veya anlaşmazlık dava konusu 
yapılmış ise bu Kanun hükümleri uygulanmaz.                   
  Bu Kanuna göre idari makam tarafından verilmiş bir önleme kararı varken,  
taraflarca taşınmaz mal anlaşmazlığına ilişkin dava açılmadan adli mercilerce  
ihtiyati tedbir kararı verilemez.                        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
              Ceza Hükümleri                   
                                        
  İkinci tecavüze ilişkin cezalar                       

  Madde 15 - Mahkeme kararıyla kendisine teslim edilmeksizin aynı taşınmaz ma-
la ikinci defa yapılan tecavüz veya müdahale, ister tecavüz veya müdahalesi ön- 
ceden önlenen kimse tarafından, isterse başkaları tarafından birinci mütecaviz 
yararına ilk defa yapılmış olsun, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde, bu suçu işleyenler hakkında;           
  a) Taşınmaz mal, kamu kurum veya kuruluşlarına ait bulunuyorsa veya Devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz veya umumun menfaatine ait yerlerden
ise altı aydan iki yıla kadar; şayet taşınmaz mal diğer tüzelkişilere veya ger- 
çek kişilere ait ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.     
  b) Tecavüz veya müdahale silahlı bir kişi veya silahsız olsalar dahi birden 
fazla kişiler tarafından yapıldığı takdirde (a) bendindeki cezalar bir kat artı-
rılarak hükmolunur.                               
  c) Tecavüz veya müdahale taşınmaz malı aralarında paylaşmak veya ortaklaşa 
kullanmak amacıyla iki veya daha çok kişinin birleşmesiyle işlenirse (b) bendi 
ile artırılan ceza ayrıca üçte bir oranında artırılır. Bu amaçla birleşen kişi- 
lerden en az birisinin silahlı olması halinde ise (b) bendi ile artırılan ceza 
ayrıca yarı oranında artırılarak hükmolunur.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Çeşitli Hükümler                
                                        
  Suçüstü hükümlerinin uygulanması ve görevli mahkeme             

  Madde 16 - Bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında yapılacak so- 
ruşturma ve kovuşturmalar, yer ve zaman kaydına bakılmaksızın, 3005 sayılı Meş- 
hud Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre yapılır. Görevli mahkeme Sulh Ceza  
Mahkemesidir.                                  
                                        
  Soruşturma ve infaz giderleri                        

  Madde 17 - Soruşturma ve infaz memurları ile infaz memuruna teknik yönden  
yardımcı olarak görevlendirilecek memurların yevmiye ve taşıt giderleri, başvu- 
ruda bulunanlar tarafından maliye veznesine yatırılır.             
  Yukarıda belirtilen görevli memurlara, göreve gittikleri günler için sürele-
rine ve görevin belediye sınırları içinde veya dışında yapılmış olmasına bakıl- 
maksızın Harcırah Kanununa göre verilmesi gereken yevmiyeler tam olarak ödenir. 
  Üçüncü maddenin son fıkrasına göre görevlendirilecek soruşturma ve infaz  
memurları ile infaz memurlarına teknik yönden yardımcı olarak görevlendirilecek 
memurların yevmiye giderleri, taşınmaz malın ait olduğu kamu idareleri, kurumla-
rı ve kuruluşlarınca karşılanır.                        
  Birden çok iş, mümkün oldukça aynı günde yapılır. Bu durumda görülen işler 
aynı yerde ise, yevmiyeler ve taşıt ücreti başvuranlar arasında eşit olarak pay-
laştırılır. İşler ayrı yerlerde ise, yevmiyeler eşit olarak paylaştırılmakla  
birlikte taşıt ücreti uzaklıkla orantılı olarak bölüştürülür.          
  Soruşturma sonunda tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilirse,  
masrafların mütecavizden tahsili de, kararda belirtilir. Bu masrafların tahsili-
ne ait karar fıkrası icra dairesince yerine getirilir.             
                                        
  Vergi, harç ve resimler                           

  Madde 18 - Bu Kanuna göre verilen kararlar hiçbir vergi, harç ve resme tabi 
değildir.                                    
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 19 - Bu Kanunun uygulama şekli ve esasları İçişleri Bakanlığınca altı
ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.                 
                                        
  Kaldırılan Kanun                              

  Madde 20 - 16 Nisan 1952 günlü ve 5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Def'i 
Hakkında Kanun kaldırılmıştır.                         
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 21 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 22 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.