Endeksler
                                        
                                        
                                        
              POLİS YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3087                        
  Kabul Tarihi     : 28/11/1984                     
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 6/12/1984 Sayı: 18597            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa:92             
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Amaç, Kapsam ve Tanımlar                
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1- Bu Kanunun amacı; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağ-
lı Polis Akademisinin kuruluşu ve görevleri ile ilgili esasları düzenlemektir. 
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun; Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Akademisinin yöne-
tim ve öğretim organlarını, bunların işleyişini, görev, yetki ve sorumlulukları-
nı, öğretim esaslarını ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.      
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir:   
                                        
  Polis Akademisi: Emniyet Teşkilatının orta ve üst kademe amir ve yönetici  
ihtiyacını karşılamak üzere lisans düzeyinde eğitim - öğretim ve uygulama yapan 
yükseköğretim kurumudur.                            
                                        
  Enstitü: Polis Akademisi Başkanına bağlı olarak lisansüstü düzeyde eğitim - 
öğretim ve uygulama yapan, mesleki konularda ilmi araştırma inceleme ve yayım  
faaliyetinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren birimdir.          
                                        
  Bölüm: Polis Akademesinin eğitim ve öğretiminde, teşkilatın hizmet konuları-
na göre, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden birbirlerini  
tamamlayan veya birbirine yakın bilim, teknik ve uygulama dallarından oluşan  
eğitim, araştırma ve uygulama birimidir.                    
                                        
  Anabilim dalı: Polis Akademisi müfredat programında yer alan aynı veya ben- 
zer nitelikteki derslerden oluşan ve bir başkan tarafından yönetilen kürsü kuru-
luşudur.                                    
                                        
  Öğretim elemanları: Polis Akademisinde ders veren kadrolu, sözleşmeli veya 
ek ders ücretli öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim görevlileridir.     
                                        
  Lisans: Ortaöğretime dayalı en az 4 öğretim yılı veya 8 yarı yıllık progra- 
mı kapsayan bir yükseköğretim düzeyidir.                    
                                        
  Lisanüstü: Polis Akademisine dayalı olarak akademik seviyede ve kanuni süre-
si içinde uzmanlık eğitimini içeren yükseköğretim düzeyidir.          
                                        
  Öğretim yılı: Toplam 28 haftalık eğitim ve öğretim süresidir.        
                                        
  Yarı yıl: Toplam 14 haftalık eğitim ve öğretim süresidir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
          Polis Akademisinin Kuruluşu, Kadrosu ve Amacı        
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 4 - Emniyet teşkilatının orta ve üst kademe amir ve yönetici ihtiyacı-
nı karşılamak üzere, Ankara'da bir Polis Akademisi kurulmuştur.         
                                        
  Kadrolar:                                  

  Madde 5 - Polis Akademisi, kuruluş ve kadroları Emniyet Genel Müdürlüğünün 
merkez teşkilatı bünyesinde gösterilir.                     
                                        
  Polis Akademisinin amacı:                          

 

 
  Madde 6 - Polis Akademisinin amacı:                     
  I - Öğrencilerini;                             
  A) Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı,     
  B) Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini ta-
şıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,                 
  C) Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan; aile, ülke ve millet  
sevgisi ile dolu,                                
  D) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve  
bunları davranış haline getiren,                        
  E) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde 
gelişmiş,                                    
  F) Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşıl-
ması için, inançlı ve şuurlu bir şekilde meslek disiplininin gerektirdiği tavır 
ve davranışları gösteren,                            
  G) Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,      
  H) Sorumlulukları yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yete- 
neğine sahip,                                  
  I) Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri Anayasada belirlenen Cumhuriye-
tin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,        
  İ) Polis olmanın şeref, gurur ve şuurunu taşıyan ve polis üniformasının   
gerektirdiği saygınlığı yaratabilen,                      
  J) Emniyet teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi,  
mesleki, teknik bilgi ve beceriye sahip,                    
  Kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir.                
  II - Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak huzur ve
sükünunu sağlamak için, emniyet teşkilatının geliştirilmesi ve hizmetlerindeki 
etkinlik ve verimliliğin artırılması istikametinde ilmi çalışma ve araştırmalar 
yapmak, sonuçlarını teşkilata yaymak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ilmi ve 
teknik işbirliği yapmak suretiyle çağdaş mesleki gelişmeye katkıda bulunmaktır. 
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
            Polis Akademisi Organları                
           Görev, Yetki ve Sorumlulukları               
                                        
  Polis Akademisinin organları:                        

  Madde 7 - Polis Akademisi organları şunlardır:               
  a) Başkan,                                 
  b) Öğretim Kurulu,                             
  c) Yönetim Kurulu,                             
  d) Disiplin Kurulları,                           
  e) Genel Yönetim Birimleri.                         
  Hizmetin gerektirdiği hallerde diğer birim ve kurullar teşkil edilebilir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Akademi Başkanının atanması:                        

  Madde 8 - Akademi Başkanı teşkilatta görevli emniyet müdürleri arasından Em-
niyet Genel Müdürünün teklifi, İçişleri Bakanının inhası üzerine müşterek ka-  
rarname ile atanır.                               
  Akademi Başkanına yardımcı olmak üzere, Emniyet Genel Müdürünün teklifi İç- 
işleri Bakanının onayı ile en çok üç yardımcı atanır. Yardımcılardan birisi öğ- 
retim elemanı olabilir.                             
                                        
  Akademi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları:             

  Madde 9 - Akademi Başkanı;                         
  a) Öğrencilerin, 6 ncı maddede belirlenen amaçlar doğrultusunda ve polis  
mesleğinin gerektirdiği disiplin anlayışı içerisinde yetiştirilmesini sağlamak, 
  b) Yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Aka-
demi Öğretim Kurulunun da tavsiyelerini dikkate alarak vereceği direktiflere gö-
re Akademinin, eğitim, yönetim ve ilmi araştırma işlerini yürütmek,       
  c) Öğretim bölümleri ile yönetim birimleri arasında düzenli çalışmayı sağla-
mak,                                      
  d) Akademi birimleri ve öğretim elemanları dahil her düzeydeki personel üze-
rinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,                 
  e) Her eğitim - öğretim yılı sonunda Akademinin eğitim - öğretim, bilimsel 
araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Emniyet Genel Müdürlüğüne rapor vermek,
  f) Akademinin yatırım programlarını ve bütçe tekliflerini, kadro ihtiyaçla- 
rını Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek ve verilecek emirler doğrultusunda uy- 
gulamak,                                    
  g) Gerekli gördüğü hallerde Akademide görevli öğretim elemanlarının Akademi-
deki görevlerine son verilmesi veya görev yerlerinin değiştirilmesi hususunda  
Emniyet Genel Müdürlüğüne teklifte bulunmak,                  
  h) Bu Kanunla belirlenen kurullara başkanlık etmek,             
  ı) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla belirlenen görevleri yapmak,       
  İle görevli ve bunlarla ilgili çalışma düzeni kurmaya yetkilidir.      
  Akademi Başkanı, yukarıda belirlenen görevlerin düzenli bir şekilde yerine 
getirilmesinde, gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesin-
de ve sonuçlarının alınmasında Emniyet Genel Müdürüne karşı birinci derecede so-
rumludur.                                    
                                        
  Akademi Öğretim Kurulunun kuruluşu, işleyişi ve görevleri:         

  Madde 10 - Akademi Öğretim Kurulu, Akademi Başkanının başkanlığında, başkan 
yardımcıları ve Akademide görevli öğretim elemanlarından oluşur.        
  Akademi öğretim Kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda topla- 
nır.                                      
  Akademi Başkanı, gerekli gördüğü hallerde de Akademi Öğretim Kurulunu top- 
lantıya çağırabilir.                              
                                        
  Akademi Öğretim Kurulu:                           
  a) Akademinin eğitim - öğretim, ilmi araştırma ve yayım faaliyetlerinin   
esasları hakkında görüş bildirmek, öğrencilerin çalışma ve yetişme durumlarına 
ilişkin tedbirleri görüşmek,                          
  b) Akademide okutulacak dersler, haftalık ders saatleri ve müfredat program-
ları ile yıllık eğitim ve öğretim programı ilkelerini tespit etmek veya görüş  
bildirmek,                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel değerlendirmesini yapmak,    
  d) İstendiğinde teşkilatı ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıla- 
rını hazırlamak veya incelemek,                         
  e) Akademi Başkanının uygun gördüğü konuları görüşmek ve karara bağlamak,  
  İle görevlidir.                               
                                        
  Akademi Yönetim Kurulunun kuruluş, işleyişi ve görevleri: