Endeksler
          KARAYOLLARI YAPIMI İÇİN GİRİŞİLECEK SARİ           
          TAAHHÜT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BONO           
          İHRACINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN           
                                        
  Kanun Numarası    : 307                         
  Kabul Tarihi     : 29/5/1961                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 3/6/1961 Sayı: 10819            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 2652            

  Madde 1 - Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 
sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince girişilecek taahhüt işlerinde kullanıl-
mak ve yıllık miktarı faizleriyle birlikte 110 milyon lirayı geçmemek üzere ye- 
niden 440 milyon liraya kadar bono ihracına Bayındırlık Bakanının muvafakati  
ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve bu bonolara kefalet etmeye Maliye Bakanı   
mezundur.                                    
  Çıkarılacak bonolar her sene Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine konacak 
ödenekten itfa olunur.                             

  Madde 2 - Karayolları Genel Müdürlüğünce girişilecek sari taahhüt işlerinde 
kullanılmak üzere 7090 ve 7362 sayılı kanunlarla verilmiş olan bono ihracı yet- 
kisinin kullanılmıyan kısmı iptal edilmiştir.                  

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür.