Endeksler
           AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ


  Kanun Numarası     : 3074                       
  Kabul Tarihi      : 7/11/1984                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 20/11/1984 Sayı: 18581           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 69           
                *                        
               * *                        
    Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız           
   "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"         
           Cilt: 2   Sayfa: 1285                 
                *                        
               * *                        
  Konu:                                    

  Madde 1 - Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlarca yapı- 
lan normal ve süper benzin, likit petrol gazı, gazyağı motorin ve fuel - oil sa-
tışları Akaryakıt Tüketim Vergisine tabidir.                  
  Mükellef:                                  

  Madde 2 - Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefi; bu verginin konusuna giren
akaryakıtların satışını yapan rafineri şirketleri ile ithalatı gerçekleştiren  
kuruluşlardır.                                 
  Matrah:                                   

  Madde 3 - Akaryakıt Tüketim Vergisinin matrahı vergiye tabi maddelerin satış
bedelidir.                                   
  Satış bedeli tabiri, teslim edilen maddeler karşılığında, Katma Değer Vergi-
si hariç olmak üzere her ne adla olursa olsun müşteriden alınan veya müşterinin 
borçlandığı para veya diğer değerlerin toplamını ifade eder.          
  (Ek: 14/6/1989-3571/11 md.) Rafineri şirketleri için verginin matrahı, kendi
tüketimleri için kullandıkları da dahil olmak üzere, verginin konusuna giren  
petrol ürünlerinin gümrüklü rafineri satış fiyatlarıdır.            
  Nispet:                                   

  Madde 4 - (Değişik: 14/6/1989-3571/12 md.)                 
  Verginin nispeti;                              
  a) Süper ve normal benzin ile gazyağı ve motorin için % 70, (1)       
  b) Kalorifer yakıtı ve fuel-oil çeşitleri ile likit petrol gazı için    
% 40'tır. (1)                                  
  Bakanlar Kurulu, bu nispetleri, verginin konusuna giren ürünler itibariyle 
ayrı ayrı veya topluca, (Değişik ibare:4/5/1994-3986/13 md.) 300 (yüzde üçyüz)'e
kadar artırmaya veya sıfır'a (0) kadar indirmeye yetkilidir. (2)        
  Beyan ve Ödeme:                               

  Madde 5 - Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştirilen kuruluşlar bir  
aylık dönemde yaptıkları satışlarını, takiben ayın 20 nci günü akşamına kadar  
merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı süre 
içinde ödemeye mecburdurlar.                          

  Mükerrer Madde 5 - (Ek:14/6/1989 - 3571/13 md.)               
  Akaryakıt tüketim vergisine tabi petrol ürünlerini ithal eden gerçek veya  
tüzelkişiler, ileride ödeyecekleri akaryakıt tüketim vergisi için, gerektiğin- 
de, esasları ve ürünler itibariyle tutar-                    
-----------------                                
(1) Bu maddede yer alan vergi nispetleri için; 30/4/1998 tarih ve 98/10961   
  sayılı Kararnamenin yayımlandığı 3/5/1998 tarih ve 23331 sayılı R.G.'ye,  
  daha önce bu maddede kararnameler ile yapılan değişiklikler için de bu   
  Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakı- 
  nız.                                    
(2) Bu fıkrada yeralan, "15 puana kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir."  
  ifadesi, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.             
                                        
                                        
                                        
ları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek banka teminat mektubunu ilgili 
gümrük idaresine vermedikleri sürece gümrükleme yapılmaz. Bu şekilde verilecek 
teminat mektubunun tutarı, ithal edilen ürünün gümrüklü değerinin bir katından 
fazla olamaz.                                  
  Gerçek veya tüzelkişiler tarafından ithal edilen hampetrolün Türkiye'deki  
rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen petrol ürünleri-
nin satışı dolayısıyla doğacak akaryakıt tüketim vergisinin ödenmesinden, ham- 
petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsi-
len sorumludur.                                 
  Vergi Hasılatının Dağılımı:                         

  Madde 6 - (Değişik: 14/6/1989 - 3571/14 md.)                
  (Değişik birinci fıkra: 4/5/1994-3986/13 md.) Vergi dairelerince tahsil   
edilen akaryakıt tüketim vergisi hasılatının % 5'i Küçük ve Orta Ölçekli    
Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonuna, % 5'i ise Bakanlar Kurulunca tespit   
edilecek nispetlere göre tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde, Maliye  
Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde ilgili hesaplara yatırılır.     
                                        
  a) Toplu Konut Fonuna                            
  b) Kamu Ortaklığı Fonuna                          
  c) Belediyeler Fonuna                            
  d) Belediyelere                               
  e) Karayolları Genel Müdürlüğüne                      
  f) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne                     
  g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne                    
  h) Türk Sporunu Teşvik Fonuna                        
  ı) Savunma Sanayii Destekleme Fonuna                    
  i) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna             
  j) Vakıflar Genel Müdürlüğüne                        
  k) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın-              
    daki Hesaba                               
  l) Özel idarelere                              
  m) Bitkisel ve hayvansal hastalık ve zararlılarla mücadelede sarf olunmak  
üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığına                      
  n) Turizmi Geliştirme Fonuna (Tanıtım)                   
  Akaryakıt tüketim vergisi hasılatından belediyelere ayrılan payın tahsisi, 
esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müşte-
reken hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü payı altyapı hizmetlerinde; Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü payı ise, gençlere ve çocuklara hitabeden spor tesisle- 
rinin kurulmasında kullanılır.                         
  (Değişik: 4/5/1994-3986/13 md.) Bakanlar Kurulu, akaryakıt tüketim vergisi 
hasılatının dağıtıma tabi olacak % 10 oranını sıfıra (0) kadar indirmeye ve   
indirilmiş oranı kanuni oranına kadar yeniden yükseltmeye ve dağılımı Küçük ve 
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu ile yukarıda belirtilen    
hesaplar arasında değişik nispetlere göre yeniden belirlemeye yetkilidir.    
Akaryakıt tüketim vergisi hasılatının genel bütçeye gelir kaydedilen kısmından 
2.2.1981 tarihli ve 2360 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı   
Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez. (1)                 
  Usul hükümleri:                               

  Madde 7 - Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alına-
cak Akaryakıt Tüketim Vergisi hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sa-
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.   
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 8 - 26/5/1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 23, 24, 
25, 26, 27 ve 28 inci maddeleri ile 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının 1 inci ben-
di yürürlükten kaldırılmıştır.                         

  Geçici Madde 1 - (Ek: 24/3/1988-3418/40 md.; Mülga: 14/6/1989-3571/16 md.) 
  Yürürlük:                                  

  Madde 9 - Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
  Yürütme:                                  

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
-----------------                                
(1) Bu maddede yeralan akaryakıt tüketim vergisi hasılatının dağılımı,21/12/1995
  tarih ve 95/7688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiştir. 
  (Bkz.RG:13/1/1996-22522) Ayrıca bu madde ile ilgili olarak daha önce Karar- 
  nameler ile yapılan değişiklikler için bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER  
  İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6504 - 1                   
                                        
        3074 SAYILI KANUNDA KARARNAMELER İLE              
           YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ               
                                        
    Değişiklik Yapan       Yayımlandığı                
    Kararnamenin        Resmi Gazete'nin               
 Tarihi   Numarası    Tarihi    Numarası   Değişiklik Gören Madde 
----------- ------------- ------------ -------------- ------------------------- 
 27/2/1990  90/163     1/3/1990  20448           4      
 22/9/1990  90/917     25/9/1990  20646           4,6     
28/11/1990  90/1190    29/11/1990  20710           4      
19/12/1991  91/2536    21/12/1991  21088 Mükerrer      4,6     
16/10/1992  92/3664    4/12/1992  21425           6      
07/02/1994  94/5365    5/04/1994  21896           6      
29/07/1994  94/5795    5/08/1994  22012           4      
29/07/1994  94/5796    5/08/1994  22012           6      
30/12/1994  94/6414    18/1/1995  22175           4      
21/12/1995  95/7688    13/1/1996  22522           4,6     
12/7/1997  97/9577    14/7/1997  23049           4      
30/4/1998  98/10961    3/5/1998  23331           4      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6504 - 2                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3074 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                               Yürürlüğe 
  No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler       giriş tarihi
---------- ----------------------------------------------------- --------------
 3239   1) Bu kanunun birinci bölümünün araziye ait, asgari         
      ölçüde birim değer tesbiti için yeniden kurulan           
      "TAKDİR KOMİSYON" ları ve arazi ile ilgili diğer          
      hükümleri ve yoklamaya ve yoklama memurlarına ilişkin        
      hükümleri,                        11/12/1985 
                                        
      Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tesbiti için         
      yeniden kurulan takdir komisyonları ile ilgili hüküm-        
      leri,                           1/3/1986 
                                        
      2) Bu kanunun beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle         
      492 sayılı Kanunun 8 sayılı tarifesine eklenen telsiz        
      harçlarına ait hükümleri (Yıllık harçlara ait hüküm-        
      leri hariç) 7/10/1983 tarihinden geçerli olmak üzere,  11/12/1985 
                                        
      3) Bu kanunun 107,115,119,126,132,133,134,135 ve ge-        
      çici 2, 3 ve 4 üncü maddeleri              11/12/1985 
                                        
      4) Bu kanunun Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük         
      Bakanlığına yetki veren hükümleri 1/1/1986 tarihin-         
      den geçerli olmak üzere,                 11/12/1985 
                                        
      5) Bu kanunun diğer hükümleri,               1/1/1986 
                                        
 3418   a) 1-10                          1/4/1988 
                                        
      b) 12-13 ve 15                     1/7/1988 ta-
                                  rihinden ge-
                                  çerli olmak 
                                  üzere    
                                  31/3/1988  
                                        
      c) 23 ve 24                       1/1/1988 ta-
                                  rihinden ge-
                                  çerli olmak 
                                  üzere    
                                  31/3/1988  
                                        
      d) Diğer maddeleri                   31/3/1988  
                                        
 3571   a) 3, 5 ve 8 inci maddeler               1/1/1989 ta-
                                  rihinden ge-
                                  çerli olmak 
                                  üzere    
                                  20/6/1989  
                                        
      b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler            1/7/1989  
      c) Diğer maddeler                    20/6/1989  
                                        
 3986          -                      1/5/1994  
                                  tarihinden 
                                  geçerli ol- 
                                  mak üzere  
                                  7/5/1994  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     3074 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN   
           KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                                        
     Yürürlükten Kaldırılan         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
    Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi  Sayısı   Maddesi 
----------------------------------------------- ---------- ---------- ---------
                                        
29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Kanuna 29.11.1984                
gün ve 3089 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle ek-                
lenen "Ek Madde"                 24.3.1988  3418    41  
                                        
4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Kanuna 3239 sayılı                 
Kanunla eklenen "Mükerrer Madde 415"       24.3.1988  3418    42  
                                        
2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci mad-                
desinin ikinci fıkrasının (b) bendi                       
                                        
7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci mad-               
desinin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 13 üncü                 
maddesinin 3 numaralı fıkrası                          
                                        
29/5/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü mad-               
desinin birinci fıkrasının (g) bendi                      
                                        
7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun, 3418 sayılı               
Kanunun 40 ıncı maddesi ile eklenen Geçici 1 inci                
maddesi                      14/6/1989  3571    16