Endeksler
                                        
                                        
          DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN         
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3071                       
  Kabul Tarihi      : 1/11/1984                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 10/11/1984 Sayı: 18571           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 64           
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının kendileriyle veya kamu ile 
ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili 
makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.    
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, Türk vatandaşlarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi ile  
idari makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar.   
                                        
  Dilekçe hakkı:                               

  Madde 3 - Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şika-
yetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile 
başvurma hakkına sahiptirler.                          
                                        
  Dilekçede bulunması zorunlu şartlar:                    

  Madde 4 - Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili 
makamlara verdikleri veya gönderdikleri dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı -  
soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.       
                                        
  Gönderilen makamda hata:                          

  Madde 5 - Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi du- 
rumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe 
sahibine de bilgi verilir.                           
                                        
  İncelenemeyecek dilekçeler:                         

  Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya
gönderilen dilekçelerden;                            
  a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,                   
  b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,       
  c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,    
  İncelenemezler.                               
                                        
  Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:              

  Madde 7 - Türk vatandaşlarının kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şika- 
yetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapıl- 
makta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç iki ay içinde  
cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildi- 
rilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi:      

  Madde 8 - Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, dilekçe  
komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması esas ve usulleri Türkiye Büyük  
Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.                     
                                        
  Kaldırılan hüküm:                              

  Madde 9 - 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye  
Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile 
Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.   
                                        

  Geçici Madde 1 - (3071 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya 
kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe  
ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlen- 
mesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hü- 
kümlerinin uygulanmasına devam olunur.                     
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile  
Bakanlar Kurulu yürütür.