Endeksler
                                        
          TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ İLE          
           BAĞDAŞMAYAN İŞLER HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası     : 3069                       
  Kabul Tarihi      : 31/10/1984                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 6/11/1984 Sayı: 18587           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 63           
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yapama- 
yacakları görev ve işleri belirlemektir.                    
                                        

  Madde 2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzel- 
kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişile-
rinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda;
özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan 
derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, ka-
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuru- 
luşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurul-
larında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini dağrudan 
veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.    
  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama 
veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir
üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçi-
ci bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.             
                                        

  Madde 3 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ayrıca; 2 nci maddede belir- 
tilen kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk, müşa-
virlik yapamazlar; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihti- 
las, irtikap, kaçakçılık ve döviz suçları gibi Devletin maddi çıkarlarıyla ilgi-
li davalarda Devlet aleyhine vekil olamazlar; serbest mesleklerini icrada, ferdi
işletmelerini idarede milletvekilliği unvanlarını kullanamazlar.        
                                        

  Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 2 nci maddede belirtilen  
kurum ve kuruluşlarda genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam  
altında hiçbir yönetim görevi alamazlar.                    
  Milletvekilleri, yabancı bir devlet veya milletlerarası bir kuruluş tarafın-
dan verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir işi veya görevi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararı olmadıkça kabul edemezler.               
                                        

  Madde 5 - Milletvekillerinin yapamayacakları işlere ilişkin diğer kanunlarda
yer alan hükümler saklıdır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi seçilmeden önce bu Kanunla ya- 
saklanan hernangi bir yükümlülük üstlenmiş bulunan üyeler mevcut durumlarını al-
tı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirirler.                  
                                        

  Madde 7 - Bu Kanuna aykırı hareket eden üyeler hakkında, İçtüzük hükümleri 
uyarınca işlem yapılır.                             
                                        
  Üyeliğin düşmesine; Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt ço- 
ğunluğu ile karar verilir.                           
                                        

  Madde 8 - Bu Kanun yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.        
                                        

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ba- 
kanlar Kurulu yürütür.