Endeksler
                                        
          KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE          
           BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası     : 3067                       
  Kabul Tarihi      : 30/10/1984                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 6/11/1984 Sayı: 18567           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 60           
                                        
  Kalkınma Planları:                             

  Madde 1 - Kalkınma Planları Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kendi Kuru-
luş ve Görevleri hakkındaki mevzuata göre hazırlanarak Bakanlar Kurulunca kabul 
edilip, Bakanlar Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, Türkiye Büyük Millet  
Meclisi' nce onaylanmak üzere Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Başkanlığına sunulur.                            
                                        
  Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi:      

  Madde 2 - 1. Kalkınma Planları,Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe  
Komisyonunda görüşülür. Bu Komisyon Anayasanın 162 nci maddesine göre seçilen  
Türkiye Büyük Millet Meclisi "Bütçe Komisyonu" üyelerinden kuruludur.      
  2. Plan ve Bütçe Komisyonu, Kalkınma Planlarını kendisine havale edildiği  
tarihten itibaren en çok yirmidört saat içinde gündemine alarak görüşmeye başlar
ve en çok yirmi gün içinde karara bağlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş- 
kanlığına sunar.                                
  Komisyon, planın incelenebilmesi amacıyla gündeme alındığı tarihten itiba- 
ren, görüşmelere beş gün ara verir. Bu süre yirmi günlük süreye dahildir.    
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, planı en çok sekiz gün içinde 
görüşerek karara bağlar.                            
  4. Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi ve oy- 
lanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.                     
  a) Plan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku- 
rulunda aralıksız görüşülür.                          
  b) Kalkınma Planlarının Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet  
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi, planın tümü üzerinde bölümler itibariyle  
yapılır.                                    
  c) Plan ve Bütçe Komisyonunda planın tümü üzerindeki görüşmeler bittikten  
sonra, planın bütünlüğünü bozmayacağı Hükümet tarafından belirtilen değişiklik 
önergeleri önce oylanır ve karara bağlanır.                   
  d) Komisyonda (c) bendindeki değişiklik önergeleri karara bağlandıktan sonra
planın bütünlüğünü bozacağı Hükümetçe belirtilen değişiklikler gerekçeli geri  
verme önergesi sayılarak görüşülür ve bu önergelerdeki gerekçelerin ayrı ayrı  
oylanmasına geçilir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Geri verme önergelerinin her biri hakkında, sadece, Hükümet ve geri verme  
önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşa-
bilir.                                     
  Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul edilen geri verme gerekçeleri, plan ile  
birlikte Hükümete geri verilir.                         
  Hükümet, Komisyonca Kabul edilen geri verme gerekçelerinden katıldığı gerek-
çelere göre planı değiştirir ve katılmadığı gerekçelerin hangileri olduğunu Ko- 
misyona bildirir. Komisyon, bu hususu raporunda belirtir.            
  Plan ve Bütçe Komisyonu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve bu 
Kanunda aksine hüküm olmayan hallerde, toplantıya katılanların salt çoğunluğu  
ile karar verilir.                               
  e) Plan ile Komisyon raporunun tümü üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi  
Genel Kurulundaki görüşmeler bittikten sonra, planın Hükümete geri verilmesine 
dair gerekçeli önergeler ile komisyonca kabul edilip Hükümetçe benimsenmemiş  
olan geri verme gerekçeleri görüşülür ve bu gerekçelerin ayrı ayrı dikkate   
alınıp alınmaması kararlaştırılır.                       
  Bu önergelerin her biri üzerinde, sadece, Komisyon Hükümet ve geri verme  
önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşa-
bilir.                                     
  Dikkate alınmasına karar verilen geri verme gerekçeleri üzerinde en sonra  
yeniden görüşme açılır.                             
  Bu görüşme sırasında da, bunlardan her biri hakkında, sadece, Komisyon,Hü- 
kümet ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir   
diğer imza sahibi konuşabilir.                         
  Bu görüşme sonunda geri verme gerekçeleri ayrı ayrı oylanır. Kabul edilen  
geri verme gerekçeleri plan ile birlikte Hükümete geri verilir.         
  Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen geri verme gerekçeleri-
ni de dikkate alarak, planda uygun gördüğü değişiklikleri yapar ve bu hususları 
bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunar.         
  Geri verme gerekçelerinden hiçbiri Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul  
edilmemişse veyahut yukarıdaki fıkra gereğince yapılan değişiklikleri bildiren 
raporun görüşülmesinden sonra, planın tümü açık oya sunulur.          
                                        
  Kanun tasarısı ve tekliflerinin Kalkınma Planına uygunluğu         

  Madde 3 - 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları kendilerine havale  
edilen kanun tasarısı ve teklifleri ile bu tasarı ve teklifler üzerinde verilen 
değişiklik önergelerini, Kalkınma Planına uygunluk bakımından da inceler ve uy- 
gun bulmadıkları takdirde, reddederler.                     
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kalkınma Planıyla ilgili gördüğü 
tasarı ve teklifleri en son olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale eder. Kanun 
tasarı ve teklifleri, Hükümetin veya Genel Kurulun lüzum göstermesi halinde de, 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olunur.                    
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu yukarıdaki fıkrada 
belirtilen kanun tasarı ve tekliflerinden başka, kamu harcama veya gelirlerinde 
artış veya azalış gerektiren kanun tasarı veya tekliflerini veyahut sadece belli
maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı veya tekliflerini inceler.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında, kanun teklifleri ile bu tek- 
liflerin belli hükümlerinin veya kanun tasarı ve teklifleri üzerinde verilen  
Kalkınma Planının bütünlüğünü bozacak mahiyetteki değişiklik önergelerinin Hükü-
metçe yürürlükteki kalkınma planına aykırılığı gerekçesiyle reddi istenilmesine 
rağmen Komisyonca kabulü, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur.      
  Yukarıdaki fıkranın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda uygulanma- 
sı, Hükümetin red istemini güven istemine bağlamasıyla mümkündür.        
                                        
  Kalkınma planlarında değişiklik yapılması:                 

  Madde 4 - Kalkınma Planının kabulünden sonra bu planda değişiklik yapılma- 
sında, 1 inci ve 2 nci maddeler hükümleri uygulanır.              
  Kalkınma Planının onaylanmasına dair karar ile Bakanlar Kuruluna planın de- 
ğiştirilmesi için verilen yetkiler saklıdır.                  
                                        
  Uygulanacak İçtüzük:                            

  Madde 5 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışma- 
larında, bu Kanunda açıklık olmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü-
züğü hükümleri uygulanır.                            
                                        
  Yürürlükten kaldırılan kanun:                        

  Madde 6 - 16/10/1962 tarih ve 77 sayılı Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konması
ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.      
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 8 - Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.