Endeksler
              KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası     : 3065                       
  Kabul Tarihi      : 25/10/1984                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 2/11/1984 Sayı: 18563           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 47           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.         
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"        
            Cilt: 2   Sayfa: 1279                 
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
              Mükellefiyet                    
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
             Verginin Konusu                    
                                        
  Verginin konusunu teşkil eden işlemler:                   

  Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabi- 
dir:                                      
  1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde  
yapılan teslim ve hizmetler,                          
  2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,                    
  3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:             
  a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve 
televizyon hizmetleri,                             
  b) Spor - Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Milli Piyango dahil), at  
yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması,  
  c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyo-
nel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar  
tertiplenmesi, gösterilmesi,                          
  d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,      
  e) Boru hattı ile hampetrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,    
  f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların  
kiralanması işlemleri,                             
  g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve  
köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve va- 
kıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tara- 
fından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya 
bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nite- 
likteki teslim ve hizmetleri,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler  
suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.                
  Ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, 
kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanu- 
nunda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine göre tayin ve tespit edilir.                    
  Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine 
yapılması, bunları yapanların hukuki statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde   
bulunup bulunmamaları, ikametgah veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş 
merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve   
vergilendirmeye mani teşkil etmez.                       
  İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi 
tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi,   
özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez.                  
                                        
  Teslim:                                   

  Madde 2 - 1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun  
adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir.  
Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere 
tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönde-
rilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye  
tevdi edilmesi de mal teslimidir.                        
  2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından
zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan  
sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir tes- 
limdir.                                     
  3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da 
mal teslimidir.                                 
  4. (Değişik: 3/6/1986-3297/1 md.) Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali mad-
delerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim bunlar dışında kalan   
maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap
ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygu- 
lanır.                                     
  5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.                   
                                        
  Teslim sayılan haller:                           

  Madde 3 - Aşağıdaki haller teslim sayılır:                 
  a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler 
dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme persone-
line ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,      
  b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan  
mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,        
  c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri,    
  d) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere imal  
veya inşa edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin  
aktife alınması veya kullanılmaya başlanması.                  
                                        
  Hizmet:                                   

  Madde 4 - 1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışın-
da kalan işlemlerdir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu işlemler; bir şeyi yapmak ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onar-
mak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi
yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.            
  2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması  
halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre 
ayrı ayrı vergilendirilirler.                          
                                        
  Hizmet sayılan haller:                           

  Madde 5 - Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personeli- 
nin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır.     
                                        
  İşlemlerin Türkiye'de yapılması:                      

 

 
  Madde 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması:                 
  a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını,              
  b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını, değerlendirilmesini veya hizmetten Tür- 
kiye'de faydalanılmasını, (değerlendirme Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesine
göre tayin olunur.),                              
  İfade eder.                                 
                                        
  Uluslararası taşıma işleri:                         

  Madde 7 - Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile tran-
sit taşıma işlerinde, hizmetin iç parkura isabet eden kısmı Türkiye'de yapılmış 
sayılır.                                    
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
           Mükellef ve Vergi Sorumlusu                
                                        
  Mükellef:                                  

  Madde 8 - 1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi:               
  a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,        
  b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,                  
  c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,     
  d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,      
  e) Spor - Toto, piyango (Milli Piyango dahil) ve benzeri oyunlarda oyunların
teşkilat müdürlükleri,                             
  f) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bunları tertip-
leyenler,                                    
  g) 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları ter-
tipleyenler veya gösterenler,                          
  h) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları ki- 
raya verenler,                                 
  ı) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır.            
                                        
  2. (Değişik: 3/6/1986 - 3297/2 md.) Vergiye tabi bir işlem sözkonusu olmadı-
ğı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı 
bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösteren- 
ler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları 
vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerli- 
dir. Bu gibi sebeplerle fazla ödedikleri vergilerin, indirim hakkına sahip olma-
yanlara iadesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Vergi sorumlusu:                              

  Madde 9 - (Değişik:24/6/1994 - 4008/30 md.)                 
  1.Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş 
merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye   
Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi   
işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.        
  2.Fiili ya da kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya   
belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde,bu alışlar nedeniyle ziyaa  
uğratılan katma değer vergisi,belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan  
mükelleften aranır.                               
  Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mü- 
kelleflere,bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tari- 
hinden itibaren 10 günlük bir süre verilir.Bu süre içinde alış belgelerinin ib- 
raz edilememesi halinde,belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tari-
hindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi,alışlarını belge- 
leyemeyen mükellef adına re'sen tarhedilir.Bu tarhiyata kaçakçılık cezası    
uygulanmaz.                                   
  Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara,bu satışlarla ilgili ola- 
rak,vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı 
takdirde,ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz. 
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
             Vergiyi Doğuran Olay                 
                                        
  Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi:                   

  Madde 10 - Vergiyi Doğuran Olay:                      
  a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin ya- 
pılması,                                    
  b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri  
belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak 
üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,               
  c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu husus- 
larda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin 
yapılması,                                   
  d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda,
malların alıcıya teslimi,                            
  e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde,   
malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,        
  f) Amortismana tabi menkul veya gayrimenkul malların işletmede kullanılmak 
üzere imal veya inşa edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu  
kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması,            
  g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kulla- 
nımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,             
  h) (Mülga: 5/11/1986-3316/2 md.)                      
  ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin  
başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise fiili ithalin yapılması,
  j) İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar
tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit 
taşımacılıkta gümrük hattından geçilmesi,                    
  Anında meydana gelir.                            
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
               İstisnalar                    
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              İhracat İstisnası                  
                                        
  Mal ve hizmet ihracatı: