Endeksler
                                        
                                        
            BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN           
           HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK           
              KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
   Kanun Numarası    : 3056                       
   Kabul Tarihi     : 10/10/1984                    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 19/10/1984 Sayı: 18550          
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 29           
                                        
             I. KISIM                       
           Amaç, Görev, Teşkilat                   
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hü- 
kümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Devlet Teşkilatının düzenli  
bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen gö- 
revleri yerine getirmek için Başbakanlık Teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerine ait esasları düzenlemektir.                     
                                        
  Görev:                                   

  Madde 2 - Başbakanlığın görevleri şunlardır:                
  a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin  
yürütülmesini gözetmek, Anayasa ve kanunlarla verilen hizmetleri yerine getirmek
maksadıyla gerekli tedbirleri almak,                      
  b) Devlet Teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin ede- 
cek prensipleri tespit etmek, Hükümet Programı ve kalkınma planları ile yıllık 
programların uygulanmasını takip etmek,                     
  c) Kanun, kanun hükmünde kararname tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin 
Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve Yasama Organı ile olan mü- 
nasebetleri yürütmek,                              
  d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve  
geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek   
metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak,  
  e) İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir şekilde   
zamanında yerine getirilmesi, idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet
Teşkilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve prensiplerin geliştirilme-
sini ve uygulanmasını sağlamak,                         
  f) Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, uygulanma-
sını takip etmek, gerektiğinde teftiş ve denetim yapmak,            
---------------------------------                        
(1) Bu kanunun evveliyatını teşkil eden, 8/6/1984 tarih ve 203 sayılı Kanun   
  Hükmünde Kararname, 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz.: Düstur. 
  Tertip: 5, Cilt: 23, Sayfa: 582).                      
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihi, hukuki, idari, ekono-
mik, ilmi doküman ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve düzenlemek, film,  
mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan
kurtarmak, bunların tahribini önleyecek arşiv laboratuvarı kurmak, milletlerara-
sı arşivcilik ile ilgili hareketleri takip etmek, önemli arşiv malzemesini yurt 
ve dünya bilim çevrelerine sunmak,                       
  h) (Mülga: 16/1/1990 - KHK-406/7 md.)                   
                                        
               II. KISIM                     
            Başbakanlık Teşkilatı                  
                                        
  Teşkilat:                                  

  Madde 3 - Başbakanlık Teşkilatı; merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru- 
luşlardan meydana gelir.                            
  Merkez teşkilatının anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile  
yardımcı birimleri ekli cetvelde gösterilmiştir.                
                                        
  Başbakan:                                  

  Madde 4 - Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık
Teşkilatının en üst amiridir.                          
                                        
  Başbakan;                                  
  a) Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmek, 
milletin huzur ve güvenini sağlayıcı önlemleri almak, genel ahlakı ve kamu   
düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak,   
refahı yaygınlaştırmak, Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer maksatlarla
bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini temin eder.             
  b) Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getiril-
mesini gözetir ve düzeltici önlemleri alır.                   
  c) Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar.      
                                        
  Müsteşar:                                  

  Madde 5 - Müsteşar Başbakanlık Teşkilatının Başbakandan sonra üst amiridir. 
  Başbakanlık Müsteşarının görevleri şunlardır:                
  a) Kanunlarla Başbakanlığa verilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasını  
sağlamak ve bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğini temin etmek,    
  b) Devlet idaresinde etkinliğin sağlanmasını, görevlerin tam ve verimli bir 
şekilde zamanında yerine getirilmesini temin etmek üzere sistem ve prensipleri 
geliştirmek,                                  
  c) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.           
                                        
  Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde Başbakana karşı so- 
rumludur.                                    
                                        
  Müsteşar yardımcıları:                           

 

 
  Madde 6 - Başbakanlıkta, Müsteşera yardımcı olmak üzere beş müsteşar yardım-
cısı görevlendirilebilir.                            
  Müsteşar yardımcıları, Müsteşar tarafından verilen görevleri yerine     
getirirler.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Anahizmet birimleri:                            

  Madde 7 - Başbakanlık Teşkilatının anahizmet birimleri şunlardır:      
  a) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü,                  
  b) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü,                 
  c) Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü,              
  d) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,                    
  e) Güvenlik İşleri Başkanlığı,                       
  f) Dış İlişkiler Başkanlığı,                        
  g) Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı,                    
  h) Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı,                   
  i) İdareyi Geliştirme Başkanlığı,                      
  j) (Mülga: 9/4/1987-3348/39 md.; Yeniden düzenleme: 16/1/1990-KHK-406/3   
md.) Bilgi İşlem Başkanlığı,                          
  k) (Mülga: 16/1/1990 - KHK-406/7 md.)                    
                                        
  Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü:                    

  Madde 8 - Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:   
  a) Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönet- 
melik ve Bakanlar Kurulu kararlarına ait tasarıları; Anayasaya, kanunlara, ge- 
nel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programları ile Hükümet Programına uy- 
gunluğu açısından incelemek; Bakanlar Kurulunda görüşülecek duruma getirmek,  
  b) Bakanlar Kurulunca uygun görülen kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmasına ait işleri yürütmek, bunları kanunlaşıncaya kadar takip  
etmek,                                     
  c) Kanun teklifleri hakkında Hükümet görüşünün belirlenmesini ve Türkiye  
Büyük Millet Meclisine sunulmasını sağlamak,                  
  d) Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını takip etmek, milletvekille-
rince Başbakana yöneltilen yazılı ve sözlü soruların cevaplarını ilgili bakanlık
ve birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,                   
  e) Başbakanlığın görev alanına giren kanun, kanun hükmünde kararname, tü-  
zük, yönetmelik esasları ve Bakanlar Kurulu kararnamelerini, gerektiğinde ilgi- 
li birimlerin görüşünü de alarak hazırlamak,                  
  f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları 
ile koordinasyonu sağlamak, (Ek:27/12/1991 - KHK - 475/1 md.) mevzuat hazırlama 
ve esasları ile ilgili ilkeleri belirlemek,                   
  g) Makamca, verilen benzeri görevleri yapmak.                
                                        
  Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü:                   

  Madde 9 - Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
  a) Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensipleri 
tespit etmek, direktifler vermek, önlemler almak ve koordinasyonu sağlamak,   
  b) Hükümetlerin kurulmasına, bakanların birbirlerine vekalet etmelerine ve 
bakanların görevinden alınmasına ait Başbakanlık yazılarını hazırlamak, Cumhur- 
başkanın onayına sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve onaydan sonra yayım-
lanmasını sağlamak,                               
  c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması
ve ölüm cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelere ait iş- 
lemleri yapmak,                                 
  d) İlgili kuruluşların Başbakanlık veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilme- 
lerine dair işlemleri yapmak,                          
  e) Müşterek kararı gerektiren atamaların mevzuata uygunluğunu incelemek, ka-
rarları hazırlamak, onaya sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve yayımlanma-
sını sağlamak,                                 
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1992 (Ek - 11)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bil-
gi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak,            
  g) Başbakanlık Merkez Teşkilatının personel politikasını tespit etmek, per- 
sonelin tayin, nakil, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve persone-
lin yetiştirilmesini sağlamak,                         
  h) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.                
                                        
  Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü:                

  Madde 10 - Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar-
dır:                                      
  a) (Mülga: 27/12/1991 -KHK - 475/11 md.)                  
  b) Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanlarını tespit etmek,
  c) Mer'i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getire-
rek yayınlamak,                                 
  d) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek,             
  e) Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak, düsturları ve fihristleri ha- 
zırlamak,                                    
  f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.                
                                        
  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü: