Endeksler
                                        
           BAŞBAKAN VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE        
            DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK VE          
               YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası     : 3055                       
  Kabul Tarihi      : 9/10/1984                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 16/10/1984 Sayı: 18547           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 28           
                                        

  Madde 1 - Başbakana ve Bakanlara, aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının 
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil 
ödeneği verilir.(1)                               
                                        
      1.1.1991'den 1.1.1992'den 1.1.1993'den 1.1.1994'den 1.1.1995'den
      İtibaren   İtibaren   İtibaren   İtibaren   İtibaren  
      Uygulanacak  Uygulanacak  Uygulanacak  Uygulanacak  Uygulanacak 
UNVANl   Göstergeler  Göstergeler  Göstergeler  Göstergeler  Göstergeler 
----------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------
Başbakan    3600     4200     4800     5400      6000   
Bakan     2800     3300     3800     4300      5000   
                                        

  Madde 2 - Birinci maddede yazılı ödeneklere, göreve başlama tarihinden iti- 
baren hak kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir 
ve bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emeklilik hesabında hiç bir suret-
te dikkate alınmaz, söz konusu ödenekler her ay peşin olarak çekle ödenir.   
  Diğer bir bakanlığa vekalet eden bakanlara, bu vekaletleri dolayısıyla ayrı-
ca bir ödenek verilmez.                             

  Madde 3 - Bu ödenekler ait olduğu bakanlık bütçesinden ödenir.       

  Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından bir bakanlığa ata- 
nanlara, bakanlık temsil ödeneğinden başka, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyele- 
rinin Ödenek ve Yollukları Hakkındaki Kanunda tesbit edilen miktarda ödenek   
ve yolluk görevlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yolluk tertiplerin- 
den işe başladıkları tarih'ten itibaren ödenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi  
üyelerinin ödenek ve yollukları hakkındaki Kanunun diğer hükümleri bu Bakanlar 
hakkında da uygulanır.                             
  Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken bakanlığa getirilmiş bulunanlar as-
li görevlerinden aylıksız izinli sayılırlar. Bunlarla, daha önce emekli hakkı  
tanınan bir görevde bulunmuş olanların, bakanlıkta geçirdikleri süreler terfi ve
emekliliklerinde sayılır. (Ek hüküm: 3/11/1991 - KHK - 464/1 md.) Ancak halen  
emeklilik hakkı tanınan bir görevde bulunanlar ile bu görevlerden emekli olan- 
lardan Anayasanın 114 üncü maddesine göre atananlara 26/10/1990 tarihli ve 3671 
sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yeralan tazminat, bu görevlerde enaz iki yıl  
bulunma şartı aranmaksızın T.C. Emekli Sandığınca ödenir.            

  Madde 5 - 24/2/1962 tarih ve 23 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Öde-  
nekleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.               

  Madde 6 - Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.          

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
-----------------                                
(1) Bu maddede belirtilen gösterge rakamları 12/4/1990 tarih ve 420 sayılı   
  KHK'nin 5 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.       
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1992 (Ek - 11)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   6458 - 1                  
                                        
                                        
       3055 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                Yürürlüğe Giriş 
 Kanun No   Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler       Tarihi   
-------------- ----------------------------------------------- ----------------
                                        
 KHK/420    a) Bu KHK'nin ikinci maddesi ile 832 sayılı           
        Kanuna eklenen Ek 2 nci madde,                 
        4, 5, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri     1/1/1991   
                                        
        b) Diğer maddeleri                13/4/1990   
                                        
 KHK/464               -             15/11/1991   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1992 (Ek - 11)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    6458-2