Endeksler
          İSTANBUL TELEFON TESİSATINlN TESELLÜM VE          
           İŞLETME MUAMELELERİNE DAİR KANUN (1)           
                                        
  Kanun Numarası      : 3054                       
  Kabul Tarihi       : 12/6/1936                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 20/6/1936 Sayı: 3335           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 17 Sayfa: 622         
                   *                     
                   * *                    
                                        
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre    
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                   *                     
                   * *                    
                                        

  Madde 1- Satın alınan İstanbul telefon tesisatının satın alma mukavelesinde-
ki şartlara göre tesellüm muamelelerile bu mukaveleden doğan hak ve menfaat ve 
vecibelerin yerine getirilmesi ve telefon tesisatının fenni şekilde işlemesine 
hadim bütün muamele ve teşebbüslerin ifası Nafıa Vekilinin kontrolü altında ol- 
mak üzere Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğüne verilmiştir.        
  İstanbul telefon servisi, Umum Müdürlüğe bağlı bir Müdürlük tarafından ifa 
edilir.                                     
                                        

  Madde 2 - İstanbul Telefon Sosyetesinde şimdiye kadar mer'i olan kararlarla 
talimatları 1 eylül 1936 tarihine kadar aynen tatbika P.T.T.Umum Müdürlüğü sala-
hiyettardır.                                  
  Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü bu tarihe kadar işbu kararlarla ta-
limatları kendi dairesinde tatbik edilen esaslara uygun bir şekilde tadil ede- 
cektir. Ancak İstanbul Telefon İdaresinin abonelerden tesis, nakil, tamir, iş- 
letme vesaire için alacağı bütün bedel, ücret ve avanslar bu kanunun neşri tari-
hinden itibaren bir ay zarfında Nafıa Vekaletince tanzim ve İcra Vekilleri Heye-
tince tasdik olunacak tarifeye göre istifa olunur. Yeni tarifelerin mer'iyete  
girmesine kadar eski tarifeler mer'idir.                    
                                        

  Madde 3, 4 - (Mülga: 11/6/1947 - 5067/1 md.)                

  Madde 5 - Telefonun fenni veya idari işlerinde çalıştırılmak ve hizmet müd- 
detleri beş yılı ve sayısı üçü geçmemek şartile lüzum görülecek yabancı mütehas-
sıslarla mukaveleler akdine Nafıa Vekili mezundur.               
-----------------------                             
(1) 27/5/1939 tarih ve 3613 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, söz konusu kanu- 
  nun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuatın, 3613 sayılı Kanunda yazı-
  lı vazife ve hizmetlere dair hükümlerinin Ulaştırma Bakanı tarafından yürü- 
  tüleceği hükme bağlanmıştır.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - (Değişik: 4/7/1988-KHK-336/1 md.;Aynen kabul:7/2/1990-3612/16 md.)
  Telefon idaresinin aboneleri ile olan muameleleri, abone kaydı, tahsilat iş-
leri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve usulleri 
Ulaştırma Bakanlığınca tespit olunur.                      

  Madde 7 - Resmi dairelere ücretsiz olarak verilecek telefonların miktarı  
aşağıda gösterilmiştir.                             
  Bu telefonlardan başka diğer bütün resmi daire telefonları tam ücrete tabi- 
dir. Ancak bu kanunun neşri tarihine kadar mukaveleye bağlanmış olan telefonla- 
rın mukaveleleri, müddetlerinin hitamına kadar mer'idir.            
 Adet                                     
--------                                    
 50 İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek mülki daireler için       
 10 Askeri makamat için İstanbul Kumandanlığı emrine             
 50 Emniyet teşkilatı için vilayet emrine                   
 10 Belediye                                 
 15 İtfaiye mevkifleri için belediye emrine                  
  1 İmdadı sıhhi                               
   Resmi hastanelere (ikişer)                        
  Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin İstanbulda kendi servisleri için para- 
sız olarak kullanacağı telefonların miktarı Nafıa Vekeletince tayin olunur.(1) 

  Geçici Madde 1 - (3054 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup tesel-
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  İstanbul Telefon İdaresinin satın alma mukavelesine göre Devlete geçtiği  
tarihten itibaren 1935 mali senesi nihayetine kadar şirket usullerine göre   
tebeyyün eden ve edecek olan varidat, aylık, masraf, tamir, tesis ve işletmeye 
müteallik bilcümle sarfiyat ile satın alma mukavelesinin tatbikına taallük eden 
tediyeler kabul edilmiştir.                           
  Bu devreye aid hesaplar Divanı Muhasebatın tetkikine tabidir.        

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini icraya Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 
-------------------------------                         
(1) Bu maddenin 1995 Mali yılında uygulanmayacağı, 23/12/1994 tarih ve 4061 sa- 
  yılı "1995 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 70/j-(1) maddesi ile hüküm altına   
  alınmış daha sonra sözkonusu hüküm, Anayasa Mahkemesinin 13/6/1995 tarih  
  ve E.1995/2, K.1995/12 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.:18/4/1996- 
  22615)                                   
                                        
                                        
                                        
      3054 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
 Yürürlükten Kaldırılan           ----------------------------------
Kanun veya Kanun Hükümleri           Tarihi    Sayısı   Maddesi 
------------------------------------     -----------  ---------- ---------
12/4/1936 tarihli ve 3054 sayılı                        
kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri.        11/6/1947    5067     1  
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     3054 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
--------  --------------------------------------------  ------------------ 
5067               -                18/6/1947   
                                        
KHK/336             -                5/8/1988