Endeksler
                                        
                                        
        TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE DİVAN          
        ÜYELERİNİN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK         
           MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME            
           KOMİSYONUNCA SEÇİLEN DENETÇİ ÜYENİN            
              ÖDENEĞİ HAKKINDA KANUN               
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3054                       
  Kabul Tarihi      : 9/10/1984                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 16/10/1984 Sayı: 18547           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 28           
                                        

  Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve Divan Üyelerine, aşağıda
belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verilir. (1)               
                                        
      1.1.1991'den  1.1.1992'den 1.1.1993'den 1.1.1994'den 1.1.1995'den
      İtibaren    İtibaren   İtibaren   İtibaren   İtibaren  
      Uygulanacak  Uygulanacak  Uygulanacak  Uygulanacak  Uygulanacak 
UNVANI   Göstergeler  Göstergeler  Göstergeler  Göstergeler  Göstergeler 
---------- ------------- -------------- ------------- ------------- ------------
Başkan     3600     4200     4800      5400     6000   
Başkanvekili  2800     3300     3800      4300     5000   
İdare Amiri  2100     2400     2800      3100     3600   
Katip Üye   2100     2400     2800      3100     3600   
                                        

  Madde 2 - (Değişik birinci fıkra:27/12/1993-3952/1 md.) Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca seçilen Denetçi Üyeye de Katip Üye  
için belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile  
çarpımı sonucu bulunan miktarda ödenek verilir.                 
  Denetçi üyeye kesintisiz bir ayı geçen vekalet hallerinde ödenek vekile ve- 
rilir.                                     

  Madde 3 - Birinci ve ikinci maddelerde yazılı ödeneklere, göreve başlama  
tarihinden itibaren hak kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye 
tabi değildir ve her ay peşin olarak çekle ödenir.               
  Bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emeklilik hesabında hiçbir suret-
te dikkate alınmaz.                               

  Madde 4 - 24/2/1962 tarih ve 21 sayılı Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
Başkanları ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun ile 24/2/1962  
tarih ve 22 sayılı Meclis Hesaplarının Tetkiki Komisyonu Üyelerinden Denetçi Se-
çilenlere Ödenecek Denetçi Ücreti Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.  

  Madde 5 - Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.          

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
-----------------------------------------                    
(1) Bu maddede belirtilen gösterge rakamları 12/4/1990 tarih ve 420 sayılı   
  KHK'nin 4 üncü maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.       
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek - 19)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    6456 - 1                 
                                        
      3054 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                Yürürlüğe Giriş 
 Kanun No    Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler      Tarihi    
-------------- ---------------------------------------------  ----------------
                                        
 KHK/420    a) Bu KHK'nin ikinci maddesi ile 832 sayılı           
        Kanuna eklenen Ek 2 nci madde,                 
        4, 5, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri     1/1/1991   
                                        
        b) Diğer maddeleri                13/4/1990   
                                        
                                        
 3952            --                  1/1/1992   
                                tarihinden   
                                geçerli olmak  
                                üzere 30/12/1993
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek - 19)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    6456-2