Endeksler
                                        
          BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI           
         HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME          
        İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN         
          KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN           
          HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN           
           KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN             
         DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 202 SAYILI KANUN           
          HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK             
             KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)               
                                        
   Kanun Numarası     : 3046                       
   Kabul Tarihi      : 27/9/1984                     
   Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/10/1984 Sayı: 18540           
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 12          
                  *                      
                 * *                      
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre      
       düzenlenen nümerik fihristine bakınız.               
                  *                      
                 * *                      
               BİRİNCİ KISIM                   
               Amaç, Kapsam                   
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili,  
verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların kurulmasına, 
teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.     
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların mer- 
kez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını kapsar.  
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
      Teşkilat Yapısı, Kuruluş, Esas ve Usuller, Görevler         
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Teşkilat Yapısı                   
                                        
  Bakanlıkların kurulması:                          

  Madde 3 - Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, mevcut bakanlıkların    
bölünmesi veya birleştirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı 
bu Kanun esaslarına göre düzenlenir.                      
  Bu düzenlemede uyulması zorunlu esaslar şunlardır:             
  a) İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Teşkilatlanmada görev ve  
yetkilerin tespitinde bu bütünlük bozulamaz.                  
-------------------------------                         
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 13/12/1983 tarih ve 174 sayılı Kanun  
  Hükmünde Kararname ile, 8/6/1984 tarih ve 202 sayılı Kanun Hükmünde Karar- 
  name sırasiyle, 14/12/1983 ve 18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında etkili bir idare, iş bölü- 
mü, kontrol ve koordinasyonun sağlanması esastır.                
  c) Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek bir bakanlık tarafından veya  
sorumluluğunda yürütülmesi, atıl kapasite ve kaynak ısrafının önlenmesi esastır.
                                        
  Başbakan Yardımcıları ve Devlet Bakanları (1)                

  Madde 4 - (Değişik:22/12/1994 - 4060/1md.)Başbakana yardım etmek ve Bakanlar
Kurulunda koordinasyonu sağlamak üzere bakanlar arasından en çok ikisi Başbakan 
Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan 
tarafından verilecek görevleri yerine getirmek,Bakanlar Kurulunda koordinasyonu 
sağlamak,özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifa-
de edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile sayıları  
yirmiyi geçmemek kaydıyla Devlet Bakanları görevlendirilebilir.Devlet Bakanları-
nın danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık  
kadro cetvelinde gösterilir.                          
  Bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bakanlık ilgili kuruluşları,    
Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakanlıkla veya diğer   
bakanlıklarla ilgilendirilebilir.                        
                                        
  Bakanlıkların temel kuruluşları:                      

  Madde 5 - Bakanlıklar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve 
yurt dışı teşkilatından ve bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.     
                                        
  Bakanlık merkez teşkilatı:                         

 

 
  Madde 6 - Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin 
yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları
düzenleme ve sağlama, koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme ve de- 
netim gibi görevleri yerine getirmek üzere aşağıdaki birimlerden meydana gelecek
şekilde düzenlenir.                               
  a) Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten  
anahizmet birimleri,                              
  b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari  
mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bu- 
lunan danışma ve denetim birimleri,                       
  c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak yü- 
rütülmesi gereken idari, mali, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yerine 
getirmekle görevli yardımcı birimler.                      
                                        
  Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri:               

  Madde 7 - Bakanlıkların yürütmekten sorumlu oldukları hizmet ve görevlerden 
bağlı kuruluş kurulmasını gerektirmeyenler, bakanlığın merkez teşkilatı bünye- 
sinde kurulan anahizmet birimlerince yerine getirilir.             
  Anahizmet birimleri her bakanlığın hizmet ve görev özelliklerine ve alanla- 
rına göre, bu bakanlıklara ait kuruluş kanunlarıyla düzenlenir.         
                                        
  Bakanlık taşra teşkilatı:                          

  Madde 8 - Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte olduk-
ları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca
göre aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde 
düzenlenir.                                   
---------------------------                           
(1)  Bu madde başlığı,22/12/1994 tarih ve 4060 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve 
   metne işlenmiştir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) İl valisine bağlı il kuruluşları,                    
  b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları,                    
  c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları.                
                                        
  Bakanlık yurt dışı teşkilatı:                        

  Madde 9 - Bakanlık yurt dışı teşkilatı; yurt dışında sürekli veya geçici  
görev yapan, hizmet gereklerine ve ihtiyaçlarına göre kurulan aşağıdaki kuruluş-
lardan meydana gelir.                              
  a) Dış temsilcilik niteliğindeki diplomatik temsilcilikler ve konsolosluk- 
lar,                                      
  b) Dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisas birimleri,            
  c) Dış temsilcilik niteliğinde olmayan yurt dışı teşkilatı.         
                                        
  Bakanlık bağlı kuruluşları:                         

  Madde 10 - Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren anahiz-
metleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe
içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.     
  Bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkila- 
tından meydana gelecek şekilde düzenlenir.                   
  Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde 
veya doğrudan kendine bağlı olarak kurulabilir.                 
  (Ek: 15/10/1986-3313/2 md.) Bağlı kuruluşlar, Başbakının teklifi ve Cumhur- 
başkanının onayı ile, diğer bir bakanlığa bağlanabilir.             
                                        
  Bakanlık ilgili kuruluşları: