Endeksler
                                        
         TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE          
           GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE             
           KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ             
              HAKKINDA KANUN (1)                 
                                        
  Kanun Numarası      : 3045                      
  Kabul Tarihi       : 26/9/1984                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 9/10/1984 Sayı: 18540          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 4           
                                        
               *                         
              * *                         
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara      
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
               *                         
              * *                         
                                        
            BİRiNCİ KISIM                      
          Amaç, Görev, Teşkilat                    
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil,
kadastro, tapulama işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral 
ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için Başbakanlığa  
bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurul-
masına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.          
  Başbakan,bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü tak- 
dirde Devlet Bakanı vasıtası ile kullanabilir.                 
  Görev                                    

  Madde 2 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:     
  a) Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılması- 
nı, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutul-
masını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve  
belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak.          
  b) Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, 
bu konudaki her türlü koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapıl-
masını, uygulanmasını, değişikliklerin takibini, denetimini, teknik ve uygulama 
niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak.  
  c) Kadastral ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan  
fotoğraf alımı, havai nirengi, değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütül-
mesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu sağlamak.  
  d) Tapu, kadastro ve tapu kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin gelişti- 
rilmesini, koordinasyonu sağlayacak esasları tespit etmek, uygulamasını takip  
etmek, denetlemek, çalışanların niteliklerini belirlemek ve bunların eğitimi ile
ihtiyaçları planlamak ve satın alınmasını sağlamak.               
------------------                               
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 230 sayılı Kanun Hük- 
   münde Kararname, 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz.: 5. Tertip 
   Düstur, Cilt: 23, Sahife: 734).                      
KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek-10)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Merkez ve Taşra Teşki- 
latı ile doğrudan merkeze bağlı Tapu Kadastro Meslek Liselerinden meydana gelir.
                                        
                İKİNCİ KISIM                  
           Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı              
                                        
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - Genel Müdürlük merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve
denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.            
  Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Müdürlük                 
                                        
  Genel Müdür                                 

  Madde 5 - Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiridir ve Genel Müdürlük  
Hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara uygun olarak yürütmekle ve genel müdürlüğün faaliyet alanına giren 
konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve  
Başbakana karşı sorumludur.                           
  Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlerini ve hesap-
larını denetlemekle görevli ve yetkilidir.                   
                                        
  Genel Müdür Yardımcıları                          

 

 
  Madde 6 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde anahizmet birimleri ile danış-
ma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı ol- 
mak üzere üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.            
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
               Anahizmet Birimleri                
                                        

  Madde 7 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır:
  a) Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı.                  
  b) Fen Dairesi Başkanlığı.                         
  c) Tapu Dairesi Başkanlığı.                         
  d) Kadastro Dairesi Başkanlığı.                       
  e) Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı.               
  f) Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı.                      
  g) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı.                    
                                        
  Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı                    

  Madde 8 - Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:   
  a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinden, diğer  
kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzelkişilerden gelen tapu ve kadastro  
işlemleri ile ilgili her türlü hukuki konuları incelemek ve sonucunu ilgililere 
bildirmek.                                   
  b) Tapu ve kadastro bölge ve tapu sicil müdürlüklerince akit ve tescil iş- 
lemlerinin reddine dair verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve 
görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlükleri ile şefliklerinin dene- 
timi sonunda hazırlanan teftiş ve soruşturma raporlarının gereğini tespit etmek 
ve bunların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.            
  d) Taşınmaz mallarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında 
teknik yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak.                
  e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Fen Dairesi Başkanlığı                           

  Madde 9 - Fen Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:          
  a) Tapu ve Kadastro Bölge müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddi-
ne dair verilen kararlara karşı yapılan itirazları fenni yönden incelemek ve gö-
rüşünü Genel Müdürlüğe sunmak.                         
  b) Yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine gerek
olup, olmadığını fenni yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak.   
  c) Fen işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve teknik şartname tasarı 
taslakları hakkında teknik yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak.      
  d) Kadastro ve tapulama paftaları ile fenni belgelerinin merkez ve taşrada 
arşivlenmesini düzenlemek ve paftalar üzerinde değişiklikleri takip etmek, istek
halinde kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililere kopyalarını vermek.   
  e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinden diğer kamu
kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzelkişilerden gelen harita, kadastro ve ye- 
nileme işlemleri ile ilgili her türlü fenni konuları incelemek ve sonucunu ilgi-
lilere bildirmek.                                
  f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Tapu Dairesi Başkanlığı                           

  Madde 10 - Tapu Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:         
  a) Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel donatım
ve ikmal planlamasını yapmak.                          
  b) Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma programla- 
rını hazırlamak ve yeniden düzenlenmelerini planlamak.             
  c) Tapu Sicil Müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri
toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek.      
  d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.           
                                        
  Kadastro Dairesi Başkanlığı