Endeksler
                                        
                                        
                                        
               ÇELTİK EKİMİ KANUNU                
                                        
  Kanun Numarası       :3039                      
  Kabul Tarihi        :11/6/1936                    
  Yayımlandığı R.Gazete   :Tarih: 23/6/1936 Sayı:3337           
  Yayımlandığı Düstur    :Tertip: 3 Cilt: 17 Sayfa: 601         
                                        
                   *                     
                  * *                     
  Bu kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönet-
melik için,"Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fih- 
ristine bakınız.                                
                                        
                   *                     
                  * *                     
                                        
                 BÖLÜM : I                   

  Madde 1 - Çeltik ekimi yapılan veya yapılmak istenilen vilayetlerde valiler 
ve kazalarda kaymakamlar bir Çeltik Komisyonu kuracaklardır.Bu komisyonda:   
  Başkan olarak: Vali veya Kaymakam,                     
  Üye olarak:Ziraat Odası Başkanı,                      
  Ziraat Müdürü veya Ziraat Memuru,                      
  Nafıa Mühendisi veya Fen Memuru,                      
  Sıtma Mücadele Başkanı veya hekimi,bunlar bulunmıyan vilayette Sıhhat ve İç-
timai Muavenet Müdürü ve kazalarda Hükümet Tabibi ve çeltik ekimile uğraşanlar- 
dan biri bulunur.Komisyona alınacak çeltik çiftçisi doğrudan doğruya çeltik eki-
mile uğraşanlar tarafından seçilir.Komisyon,seçim için çeltik çifçilerine yaptı-
ğı tebliğden bir hafta sonra seçim yapılmadığını görürse bu üyeyi kendisi seçer.
  Ziraat Vekilliğinin çeltik ekimi uzmanı olan yerlerde bu uzmanlar da çeltik 
komisyonlarına üye olarak girerler.                       
  On hektardan aşağı çeltik ekimi yapılan vilayet ve kazalarda komisyonda:  
  Başkan olarak: Vali veya Kaymakam,                     
  Üye olarak: Ziraat Müdürü veya Memuru,                   
  Sıtma Mücadele Başkanı veya hekimi ve bunlar bulunmıyan vilayetlerde Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürü ve kazalarda Hükümet Tabibi ve çeltik ekimi yapanlar-
dan biri bulunur.Bunlarda ziraat ve sıhhat teşkilatı bulunmadığı takdirde komis-
yonda:                                     
  Başkan olarak: Vali veya Kaymakam,                     
  Üye olarak da: Ziraat Odası Başkanı ve çeltik ekimi yapanlardan biri bulu- 
nur.                                      
                                        
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK-3)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ziraat Odası bulunmıyan yerlerde bu komisyonlara belediye başkanları girer- 
ler.                                      

  Madde 2 - Çeltik ekecekler çeltik komisyonundan izin almağa mecburdurlar.  
Yağışlı veya kurak yıllara göre çeltik ekimine ayrılacak alanın çeltik ekmek is-
tiyenlere göre tayin edilmesi ve ona göre su dağıtılmasının idaresi ve gereğinde
parça ekim ve su nöbetlerinin düzene konulması çeltik komisyonlarının vazife ve 
salahiyeti içindedir.Çeltik komisyonu kendisine verilen dilekçeler üzerine gerek
yeniden yapılacak ve gerek ötedenberi bulunan çeltiklikler hakkında yerinde   
araştırmalar yapar, dilekleri bu kanun hükümlerine uygun olanlara izin verir.  
  Dilekçelerin komisyona verildiği tarihten itibaren iki ay içinde dilek sa- 
hiblerine izin verilip verilmiyeceğini yazı ile bildirmek mecburiyetindedir.Bu 
müddet içinde karşılık verilmezse komisyonu teşkil edenler dilekçe sahibinin za-
rar ve ziyanından şahsan ve müteselsilen mes'uldür.               

  Madde 3 - İki kaza arazisi içinde bulunan çeltik alanlarının genişliği ve  
alanı sulayan arkların uzunluğu her kazada çeltik komisyonu tarafından birlikte 
araştırılır ve karşılıklı faydalar gözetilmek suretile konulacak nöbetler ara- 
sında çeltik çiftçilerine izin verilir.Bu iki kaza arasında uyuşulamazsa aradaki
anlaşamamazlık eğer kazalar bir vilayete bağlı ise o vilayet çeltik komisyonun- 
ca, ayrı ayrı vilayetlere bağlı iseler Ziraat Vekilliğince yoluna konulur.Vila- 
yetler veya vekalet bu ihtilafları en çok bir ay içinde halleder ve bildirir.  
  Çeltik ekimi çok ve toplu ve elverişli yerlerde çeltik tarlaları her on gün-
de bir 48 saat susuz bırakılmak suretile kesik sulanır.             
                                        

  Madde 4 - Çeltik komisyonu çeltiklik yapılmasına izin verdiği yerin iki tane
krokisini yapar.Bunlardan bir tanesi komisyonda saklanır, diğeri 6 ncı maddeye 
göre seçilecek mutemed heyetine verilerek bu heyetçe saklanır. Bu krokiler için 
para alınmaz. Kesik sulama yapılan yerlerde çeltik komisyonları her çeltik tar- 
lasının suyunun ne zaman kesileceğini ve tekrar ne zaman verileceğini tesbit  
eder ve mutemed heyetlerine bildirir.Mutemed heyetleri, suların tesbit edilen  
zamanlarda kesilmesine bakar ve bu sistem sulamayı tam olarak idare ve kontrol 
eder.                                      
                                        

  Madde 5 - Çeltik komisyonu yeniden çeltiklik yapılacak yerin krokisini çiz- 
diği sırada oraya su akıtmak ve boşaltmak için yapılması lazımgelen arkların  
yerlerini de gösterir.Kabilse bu yerin bir planını da yapar ve bu plan veya kro-
kinin tatbik suretini yer üzerinde kazıklarla tesbit ile ameliyatın ne yolda ya-
pılacağını çeltiklik yapmak istiyenlere tarif eder.Bunlar,müştereken, icab eden 
arkları, gereken büvetleri ve lüzumlu başka işleri kroki veya plana göre yapmağa
veya yaptırmağa borçludurlar.Çeltiklik sahibleri bunları yapmazlar veya arala- 
rında uyuşamazlar,yahut bunların çeltik komisyonunca yaptırılmasını isterlerse 
komisyon bu hususta yapılacak masarifi tahmin ettirir ve çeltikçiler arasından 
seçeceği bir heyet vasıtasile herkesin payına düşen parayı toplattırarak icab  
eden arkları ve teferruatını yaptırır.Bedenen çalışmak istiyenler paylarına   
düşen para nisbetinde çalıştırılırlar.Çeltik komisyonlarının kendi azası veya  
mutemed heyetleri arasından seçeceği bir zat da bu heyetlerin üyesidir.     
                                        
                                        
                 BÖLÜM : II                   
            Mutemed heyeti ve vazifeleri               
                                        

  Madde 6 - Çeltik ekimi yapılan yerlerdeki çeltik komisyonlarının nezareti  
altında olmak üzere mutemed heyetleri kurulur.Bu heyet belediye teşkilatı olan 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yerlerde belediye meclisi üyelerinden veya dışardan çeltik komisyonundan seçile-
cek üç kişiden terekküp eder.Köylerde ihtiyar heyetleri bu vazifeyi yapar.Mute- 
med heyetleri vilayet veya kaza merkezlerindeki çeltik komisyonlarına bağlıdır. 
                                        

  Madde 7 - Mutemed heyetleri,Hükümetin ayrıca bir kurumu tarafından idare  
edilmiyen umuma aid sularda bend ve su arklarının bakımını,çeltikliklerin büyük-
lüğüne göre suların taksim edilmesini ve sıraya konulmasını temin etmeğe borçlu-
durlar.Ancak suların idaresi için hususi kurum olan yerlerde yukarıki fıkra hü- 
kümlerinin yapılmasını kontrol ederler.Kesik sulama usulü yapılan yerlerde çel- 
tik komisyonunun tesbit edeceği şekilde her çeltik tarlasının suyunun ne zaman 
kesileceğini ve tekrar ne zaman verileceğini çeltiklik sahiblerine bildirirler 
ve bu zamanlarda çeltikliklerin sularını su korucuları veya çiftçiler vasıtasile
ana arklardan kestirirler.Çeltikliklerin bu zamanlarda susuz bırakılmalarını  
gözetirler.Sularını tayin edilen zamanda kesmiyenleri bir mazbata ile o yerin  
çeltik komisyonuna bildirirler.Çiftçilere bu suretle bildirilen su miktarı ve  
sıra nöbeti çeltik komisyonu kararı olmadıkça hiç bir vesile ile değiştirilemez.
                                        

  Madde 8 - Su taksimi ve sıra işlerinde çeltikçiler arasında çıkacak anlaşa- 
mamazlık ve dirliksizlikler mutemed heyeti tarafından düzeltilir.Mutemed heyeti-
nin kararına razı olmıyanlar çeltik komisyonuna baş vururlar.Komisyonun vereceği
karar değişmez ve yapılır.                           
                                        
              BÖLÜM :III                     
   Çeltik ekenlerin yapmakla mükelef oldukları hükümler ve bu hükümlere    
            aykırı gidenlere verilecek cezalar            
                                        

  Madde 9 - Yeniden çeltiklik yapacak olanlarla ötedenberi bulunan çeltiklik- 
lerde çeltik ekimini yapmak istiyenler; her yıl komisyonca ilan edilecek ekim  
vaktinden en aşağı üç ay önce çeltikliğin bulunduğu yerin,büyüklüğünü,bir sene 
önce tarlada ne ekilmiş olduğunu, sulama için kullanacakları suyun nereden alı- 
nacağını, nerelerden geçeceğini ve çeltik tarlalarından çıkacak suyun nereden  
geçerek nereye akacağını bildirir bir dilekçe ile yalnız başına veya toplu ola- 
rak o yerin en büyük mülkiye memuruna bildirmekle mükelleftirler.Bu dilekçe bi- 
rinci maddede yazılı çeltik komisyonuna verilir.                
                                        

  Madde 10 - Çeltik ekmek için izin almak istiyenlerden sular kime aid olursa 
olsun on ar başına mahalli komisyonlarca 30-60 kuruş alınır.          
  Bundan başka bu çeltik alanlarında aynı sulardan ürünlerini sulayan diğer  
çiftçilerden de yetiştirdikleri ürünlerin piyasa fiatları göz önünde tutularak 
aynı sene içinde pirinç çiftçilerinden alınan paranın en çok dörtte birini geç- 
memek üzere komisyonun kararlaştıracağı miktarda on ar başına bir sulama parası 
alınır.                                     
  Tabii su membalarından, nehirlerden mihaniki vasıtalarla ve masraf ederek  
arazilerini su altına almağa mecbur olanlar hakkında asgari tarife tatbik olu- 
nur.                                      
                                        

  Madde 11- Çeltikliklerde kullanılacak su kime aid olursa olsun yukarıda ya- 
zılı şekilde izin kağıdı almadan hiç kimse çeltik ekemez.            
  İzinsiz ve fakat kanunun hükümlerine uygun olarak çeltik ekenlere birinci  
defasında her on ar için 5 ve tekrarında on liraya kadar hafif para cezası hük- 
molunur.İzinsiz yapılan çeltik ekimi aynı zamanda bu kanunun ve bu kanuna göre 
yapılacak idari ve fenni talimatların hükümlerine uygun olmazsa beher on ar için
aynı ceza alınmakla beraber komisyonca gösterilecek lüzum üzerine zabıta kuvvet-
lerile bu gibi çeltikliklerin suyu da kesilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 12 - Kurumu yapılmış çeltiklik suları; Devletin veya hususi idarelerin
yahut Evkafın ise bunların bakım ve masrafları bu idarelerce görülür.Sular kime 
aid olursa olsun çeltiklikler için yeniden yapılacak akıtma ve boşaltma arkları 
çeltik komisyonunun çizeceği krokiye göre yapılır.               
                                        

  Madde 13 - Köylerin orta malı sularından gerek köylüce ve gerek birine sa- 
tılmak suretile çeltiklik yapılabilmesi için ilk önce köy derneğince karar ve- 
rilmesi şarttır.                                
  Çeltik komisyonu bir ziraat memuruna bu köyde yeni yapılacak çeltikliklerin 
diğer ürünlerin sulanmasına zarar vermiyeceğine dair tetkikat yaptırıp bir ra- 
por almadıkça izin veremez.                           
                                        

  Madde 14 - Çeltik sulamasında kullanılacak olan kurumlandırılmış sular Dev- 
letin, hususi idarelerin veya Evkafın ise bunun için çeltik çiftçilerinden on ar
başına alınacak su parası her iki taraf arasında kararlaştırılır.İki taraf anla-
şamazlarsa çeltik komisyonları meseleyi hakem sıfatile halleder.Komisyonlar su 
parasını kestirirken pirinç piyasasını ve bu hususta etkili olabilecek başka se-
bepleri göz önünde bulundururlar.Bu idareler tesisatı yapılmamış olan sulardan 
para alamazlar.                                 
                                        

  Madde 15 - Kaynaklar şahısların mülkü olan çeltiklikler içinde olsa dahi bu 
suların bu kanuna göre düzeni ve murakabesi çeltik komisyonlarına aiddir.    
                                        

  Madde 16 - Tek tarla veya parça halinde çeltik ekimine başlamak istiyenler; 
kullanacakları suyun çeltikliğe akıtılması veya çeltiklikten boşaltılması sıra- 
sında geçeceği tarla,bahçe ve başka mülk sahiblerinin rızalarını alamazlarsa  
çeltik komisyonuna baş vururlar ve komisyon tarafından orada yapılacak araştırma
üzerine bir uzlaşma bulunur ve alakalılara bildirilir.Komisyon kararını kabul  
etmiyenler isterlerse mahkemeye baş vururlar.Ancak bu gibi hallerde muhakeme so-
nuna kadar komisyonun kararı üzerine gidilir.                  
                                        
                BÖLÜM : IV                    
    Sıhhi hükümler ve bu hükümlere aykırı gidenlere verilecek cezalar    
                                        

  Madde 17 - Çeltiklikleri çok veya elverişli olan yerlerde çeltik tarlaları- 
nın her on günde bir kırk sekiz saat susuz bırakılmak suretile kesik sulamak  
mecburiyeti altında ekim usulünün hangi yerlerde tatbik olunacağı Sıhhat ve İç- 
timai Muavenet ve Ziraat Vekilliklerince birlikte kararlaştırılır.       
                                        

  Madde 18 - Kesik sulama ile çeltik ekilen yerlerde çeltikliklerin lüzumuna 
göre tamamen veya kısım kısım susuz bırakılması ana arklardan suların kesilmesi 
suretile yapılır.Suların boşaldığı zamanlarda çeltikliklerin tabanlarında küçük 
birikintiler bırakılmaz ve bunun için çeltikliklerin tabanları iyice düzeltilir.
Çeltikliklerin susuz kalacağı kırk sekiz saat zaman; çeltiklik suyunun tamamile 
boşalması vaktinden başlar ve suyun verilmeğe başlanılmasile biter. Ancak çel- 
tik komisyonları aynı arklardan çeltik tarlaları ile birlikte su alan diğer   
ürünlerin su ihtiyaçlarını da giderecek tedbirleri alırlar.           
                                        

  Madde 19 - Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik tarlaları nahiye mer- 
kezlerile köylerde elli, kaza merkezlerinde beş yüz, vilayet merkezlerinde bin 
metre uzaklıkta bulunur. Kesik sulama yapılmıyan yerlerde ise çeltiklikler o ci-
vardaki köy, kasaba ve şehirlerle sayfiyelerinden üç kilometre uzakta bulunduru-
lur.Uzaklıklar,dağınık damlar hesaba katılmamak üzere ev kümelerinin ve köylerde
köylerin en kenar evinin dış çevresile çeltik ekilen yerlerin en yakın noktası- 
nın arası ölçülerek tayin olunur.                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 20 - Kurutulması güç ve çalımağa bağlı olan ve senenin en kurak mevsi-
minde dahi kurumıyan ve sıtma yaptığı anlaşılmış bulunan ve mazarratının sıhhi 
tedbirler ile izalesi kabil olmıyan bataklıklara yakın bulunan köy ve şehirler 
etrafında yapılacak çeltik ekimi bu kanunun 19 uncu maddesinde yazılı uzaklıkla-
ra tabi tutulmaz.Yalnız bu şartlar altında dahi çeltik tarlalarının köy veya  
şehre en yakın bulunacak hududu; bataklığın en kurak mevsimlerde şehir veya kö- 
ye olan uzaklığından daha yakın olamaz ve böyle köy ve şehirler civarında yapı- 
lacak çeltik tarlalarının diğer köy ve şehirlerden bu kanuna göre icab eden   
uzaklıklarda bulunması şarttır.                         
                                        

  Madde 21 - Çeltikliklerde su getiren arkların taşma veya sızıntı suretile  
etraflarında su birikintileri yapmalarına ve çeltiklik kenarlarının su sızdıra- 
cak şekilde yapılmasına ve çeltik sularının tarladan çıktıktan sonra hiç bir  
yerde durgun bir hale gelmesine müsaade edilemez. Bu suların düzgün arklarla et-
raflarına taşıp su birikintileri meydana getirmeden bir dereye, göl veya denize 
akıtılması göz önünde tutulur.                         
  Çeltik tarlalarına ırmak, çay ve derelerden su ayırmak için yapılacak su  
bendlerinden dolayı, sıhhi mazarratı varsa bu bendlerin ve bunlardan baş göste- 
recek su durgunluklarının şehir,kasaba ve köylere olan uzaklığı üç kilometreden 
daha az olamaz.                                 
  Sıhhi zararı olduğu halde istenildiği zaman sularının tamamen ve az zamanda 
boşaltılmasını temin edecek savakları olan bendlerin uzaklığı kesik sulama usu- 
lünde olduğu gibidir.Bu bendlerin çeltik arkları gibi muayyen zamanlarda açılıp 
sulara serbest akıntı verilmesi gerektir. Bu hükümlere aykırı gidenlerden elli 
liradan yüz liraya kadar hafif para cezası alınır ve tekrarı halinde suları ke- 
silerek ekimleri yok edilir.Çeltik biçildikten sonra ertesi yıl ekim hazırlıkla-
rına başlanıncıya kadar çeltikliklerin yine su altında bırakılması yasaktır.An- 
cak milleme, zararlı hayvanların öldürülmesi gibi maksadlarla sıtma sürfelerinin
yaşamıyacağı kış ayları içinde bu yerlerin su altında bırakılmasına komisyonca 
izin verilebilir.Başka zamanlarda ise bir haftaya kadar izin verilebilir.Bunun 
aksini yapanlardan on ar başına beş liradan on liraya kadar hafif para cezası  
alınır.                                     
                                        

  Madde 22 - Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik komisyonunun tesbit  
ettiği zamanlarda çeltik tarlalarını tamamen susuz bırakmıyanlara ve bu maksad- 
larla suyu kesik ana arkların suyunu açmak teşebbüsünde bulunanlara 100 lira- 
dan 150 liraya kadar hafif para cezası hükmolunur ve tekrarında bunları yapanla-
rın suları büsbütün kesilir.                          
                                        

  Madde 23 - Çeltikliklerde çalışanlar ve çalıştırılanlar kesik sulamaya tabi 
olan yerlerde elli metreden ve daimi sulamaya tabi olan yerlerde üç kilometreden
yakında geceleri açıkta yatırılmaz.Bu mümkün olmadığı takdirde çeltik ekenler  
tarafından amele ve bekçiler için döşemesi yerden en aşağı bir metre yüksekli- 
ğinde barakalar yaptırılır. Bu barakaların pencere ve kapılarına sivri sinekle- 
rin girmesinin önüne geçecek şekilde mazbut tel kafesler konulması ve yattıkla- 
rı yataklar için birer cibinlik bulundurulması mecburidir.           
                                        

  Madde 24 - İşçilerin çeltikliklerde güneş doğmadan evvel çalıştırılmaları  
yasaktır.Akşamları güneş batmadan bir saat önce paydos edilerek amelenin evle- 
rine dönmüş bulunması ve tel kafeslerin kapanması mecburidir.          
                                        

  Madde 25 - Çeltikçiler işçilerinin sıhhatine muzır olmıyacak içme sularını 
her zaman hazır bulundururlar.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 26- Çeltik sahibleri, kullanacağı işçilerin sıhhatlerinin korunması  
için 23,24 ve 25 inci maddelerde yazılı bulunan ve ayrıca çeltik mahallerinin  
icablarına göre sıtma mücadele heyetleri ve bunların bulunmadıkları yerlerde Hü-
kümet tabibleri,bunların bulunmadığı yerlerde belediye tabibleri tarafından gös-
terilecek her türlü sıhhi tedbirleri tatbik etmekle ve kullandıkları işçilere  
parasız fenni usul dairesinde kinin dağıtmakla mükelleftir.           
                                        

  Madde 27 - Çeltikliklerde kullanılan işçilerin sıhhatlerinin korunması için 
konulan hükümlere aykırı gidenlerden veya mükellef oldukları vazifeleri yapmı- 
yanlardan ilk defasında elli liradan yüz liraya kadar hafif para cezası alınır. 
Tekrarlıyanlardan bu ceza alınmakla beraber komisyonca bunlara çeltik ekimi ya- 
sak edilir.                                   
                                        

  Madde 28 - Bu kanun hükümleri içinde çeltikliklerin yeniden yapılması,idare 
ve ıslahı, suların sevk ve idaresi ve bunun gibi hususlar hakkında bu kanunda  
yazılı yasaklara aykırı gidenler veya mükellef oldukları vazifeleri yerine ge- 
tirmiyenlerden ve çeltik komisyonu kararlarını yapmıyanlardan bu suçlar için bu 
kanunda ayrıca ceza gösterilmemiş ise 10 liradan 50 liraya kadar hafif para ce- 
zası alınır ve tekrarlandığında bu ceza alınmakla beraber komisyonca bunlara  
çeltik ekimi yasak edilir.                           
                                        

  Madde 29 - 27 ve 28 inci maddelere göre çeltik ekmeleri yasak edilen kimse- 
lere,ertesi sene çeltik ekimi için komisyonca müsaade edilir.          
                                        
                                        
                   BÖLÜM : V                 
                 Umumi hükümler                
                                        

  Madde 30 - Bu kanunda yazılı para cezalarına çeltik komisyonlarınca karar  
verilir. Bu kararlar aleyhine tebliğden itibaren alakalılar tarafından 7 gün  
içinde mahalli sulh hakimine itiraz olunabilir.İtiraz, kararın infazını durdur- 
maz.İtiraz üzerine sulh hakimlerince verilecek kararlar kat'idir.        
                                        

  Madde 31 - Bu kanunda yazılı para cezaları hususi idarelerce tahsil olunur. 
  Cezayı vermiyenlerin, hapis hükmü müstesna olmak üzere Tahsili Emval Kanunu 
mucibince mallarına müracaat edilir.Bu suretle tahsil olunamıyan para cezaları 
hususi idarelerin verecekleri müzekkereler üzerine Cumhuriyet müddeiumumilikle- 
rince umumi hükümlere göre hafif hapse çevrilerek infaz olunur.         
  Onuncu maddede yazılı ruhsatiye ve ücretlerin tahsilinde mutlak surette Tah-
sili Emval Kanunu tatbik olunur.Bu suretle tahsil olunan para cezaları,ruhsatiye
resimleri ve ücretler hususi bütçelere gelir kaydedilir.            
  Hususi idareler,buna karşı her yıl bütçelerine çeltik ekimi için,çeltik ko- 
misyonunca yapılacak masrafa karşılık olmak üzere gelir kısmına koyduğu gelir  
kadar masraf kısmına da aynı tahsisatı koymak mecburiyetindedir.Şu kadar ki, hu-
susi idareler, herhangi bir zamanda gelirden karşılığı olmadıkça sarfiyat yapa- 
mazlar.Her yıl içinde kalan para hususi idarelerce çeltik komisyonu emrine o ye-
rin Ziraat Bankasına yatırılır. Bu para çeltik komisyonunun teklifi ve Ziraat  
Vekilliğinin imzasile mahalli çeltik işlerinin ileri götürülmesi hususlarında  
kullanılır ve yıl sonunda bu sarfiyatın hesabı Ziraat Vekilliğine verilir.   
  Çeltik Komisyonlarının masrafları için komisyon nam ve hesabına hususi ida- 
lerce tahsil edilmiş para bulunmadığı takdirde bu işler için icab eden tahsisat 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Ziraat Vekilliğince hususi idarelere verilir.Şu kadar ki; masraf geliri aşarsa 
karşılığı Ziraat Vekilliği bütçesinde Çeltik Kanununun tatbikı masrafı adı ile 
açılacak fasıldan hususi muhasebeler emrine tediye olunur.           

  Madde 32 - Çeltik komisyonları başkan ve üyelerine araştırma, kontrol ve ke-
şif maksadile yapacakları seyahatler için kanuni harcırah verilir.Komisyonun me-
mur olmıyan üyesine her içtima için ayrıca ücret verilir ve bu ücretin miktarı 
Ziraat Vekaletince tayin edilir. Belediye üyesinden veya hariçten seçilen kişi- 
lerden kurulan mutemed heyetleri üyelerine de her hizmet günü için komisyonca  
tayin ve Ziraat Vekaletince tesbit olunacak miktarda yevmiye ve ayrıca maktu yol
masrafı verilir.                                
  Bu ücret ve masraflar hususi idare bütçelerine 31 inci madde mucibince konu-
lacak tahsisattan ödenir.                            
  Çalıştırılması gerekli görülen su korucuları ile mutemed heyetlerindeki su 
korucularına verilecek ücret o yerlerin komisyonlarınca takdir edilir ve aynı  
tahsisattan ödenir.                               

  Madde 33 - Çeltik Komisyonunun memur olmıyan üyeleri ve mutemed heyetleri  
üyelerile su korucularına karşı, vazifelerini yaptıkları sırada, suç işliyenler 
hakkında, Ceza Kanununun Devlet memurları aleyhine suç işliyenlere dair olan hü-
kümleri tatbik olunur.                             

  Madde 34 - Bu kanunun tatbik şeklini Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat  
Vekilleri müştereken tesbit ederek kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zar- 
fında İcra Vekilleri Heyetinin tasvibine arzederler.              

  Madde 35 - Bu kanunun hükümleri kır pirinç zer'iyatında tatbik edilmez.   

  Madde 36 - Pirinç ziraati hakkındaki 8 mayıs 1326 tarihli kanun mülgadır.  

  Geçici Madde 1 - (3039 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup 
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Kanunun tatbikına başlandığı zaman ekilmiş bulunan çeltik tarlalarında bu  
kanuna aykırı görülen durumlar komisyonca imkanlar göz önüne alınmak şartile ta-
yin edilecek zaman içinde çeltik çiftçileri tarafından düzeltilir.       

  Madde 37 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 38 - Bu kanunun hükümlerini tatbika Adliye, Dahiliye, Maliye, Nafıa, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekilleri memurdur.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      3039 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
   Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
---------------- -------------------------------------------- --------------  
  2790              ---              22/1/1983