Endeksler
                                        
        SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE         
                MEMURİN KANUNU (1)                
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3017                      
  Kabul Tarihi       : 9/6/1936                    
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih:23/6/1936 Sayı: 3337           
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: III Cilt: 17 Sayfa: 1217       
                                        
                                        

  Madde 1 - 23 - (Mülga: 13/12/1983 - KHK - 181/48 md.)            
  1 - Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Merkez Teşkilatı        

  Madde 24 - Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Merkez Teşkilatı:    
  Bir tabib Umum Müdür ile tabib bir muavin ve tabib bir müfettişten, yazı,  
hesap müdürlüklerile ayniyat muhasipliğinden ve bunların bürolarından mürekkeb- 
dir.(2)                                     
                                        

  Madde 25 - Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü; hususi kanunlar, nizam- 
nameler ve talimatnamelerle bunlara müsteniden Sıhhat ve İçtimai Muavanet Vekil-
liğince verilen emirlere göre vazife görür.                   
                                        
  2 - Vilayet teşkilat ve vazifeleri                     

  Madde 26 - Sıhhat ve İçtimai Muavanet Vekaletinin vilayetlerdeki teşkilatı 
şunlardır:                                   
  (Değişik: 15/6/1942 - 4258/1 md.) A) Umumi muvazeneye ait teşkilat;     
  1 - Umumi müfettişlikler sıhhi müşavirlikleri;               
  2 - Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleri;                
  3 - Hükümet tabiplikleri;                          
  4 - Küçük sıhhat memurlukları;                       
  5 - Tıbbi, sıhhi ve içtimai müesseseler;                  
  6 - Sıhhat merkezleri;                           
  7 - Muayene ve tesellüm komisyonu;                     
  8 - Hastalıklarla mücadele teşkilatı;                    
  9 - Seyyar sıhhi teşkilat,                         
                                        
-----------------------                             
(1) 13/12/1983 tarih ve 181 sayılı KHK nin 48 inci maddesiyle, bu kanun ile bu 
  kanuna ek kanunların mezkür KHK'ye aykırı hükümleri yürÜrlükten kaldırılmış-
  tır.                                    
(2) 30/1/1968 tarih ve 995 sayılı Kanunun birinci maddesiyle; bu maddedeki ayni-
  yat muhasipliği kaldırılmış, Karantina Şubesi ve Donatım Şubesi ilave edil- 
  miştir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muayene ve tesellüm komisyonu Vekaletçe hazırlanacak bir talimatnameye göre 
vazife ifa eder.                                
                                        
  B) Hususi idarelere aid sıhhi teşkilat:                   
  1 - Sıhhi ve tıbbi ve içtimai teşkilat ve müesseseler,           
  2 - Seyyar tabiblikler,                           
  3 - Seyyar ve sabit küçük sıhhat memurlukları,               
  4 - Hastalıklarla mücadele teşkilatı,                    
  5 - Etüv ve idare memurlukları.                       
  C) Belediyelere aid sıhhi teşkilat:                    
  1 - Sıhhi ve tıbbi ve içtimai teşkilat ve müesseseler,           
  2 - Belediye baştabib ve tabiblikleri,                   
  3 - Belediye doğum hekimleri ve ebeleri,                  
  4 - Belediye eczacılıkları,                         
  5 - Küçük sıhhat memurlukları,                       
  6 - Etüv ve idare memurlukları.                       
                                        
  (Değişik: 9/7/1943 - 4459/1 md.) D) Köy sağlık teşkilatı:          
  1 - Köy hekimleri,                             
  2 - Köy ebeleri,                              
  3 - Köy sağlık memurları.                          
  1) Köy hekimleri: Gerekli olan köylere veya köy gruplarına birer köy hekimi
tayin olunur.                                  
  2) Köy ebeleri: Gerekli olan köylere veya köy gruplarına birer köy ebesi  
tayin olunur. Bu ebeler köy gruplarına memur edildikleri takdirde seyyar vazife 
görürler. Kendi gruplarına ait köylerdeki seyahatlarından dolayı bunlara merkez-
leri dışında geçirecekleri her gün için Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği  
bütçesinden 100 kuruşu geçmemek üzere yol masrafı verilir.           
  Köy ebeleri iki sınıftır.                          
  Birinci sınıf köy ebeleri; Köy enstitüleri kız talebeleri arasından Maarif 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerince kararlaştırılacak şartlar dahilin-
de köy ebesi yetiştirilmek üzere her yıl Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet  
Vekilleri tarafından müştereken tayin olunacak adette ayrılıp köy ebe mekteple- 
rinde tahsil ettirilenlerdir.                          
  İkinci sınıf köy ebeleri; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince açılmış  
olan ikinci derece ebe mekteplerine kabul olunup bu mekteplerde tahsillerini  
bitirenlerdir.                                 
  3) Köy sağlık memurları: Gerekli olan köylere veya köy gruplarına birer köy
sağlık memuru tayin olunur. Köy gruplarına tayin olunan sağlık memurları seyyar 
vazife görürler. Bunlar hayvan beslemek mecburiyeti hakkındaki 4192 numaralı ka-
nunun hükmüne tabi değildirler. Bunlara kendi gruplarına ait köylerdeki seyahat-
lerinden dolayı merkezleri dışında geçirecekleri her gün için Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilliği bütçesinden 100 kuruşu geçmemek üzere yol masrafı verilir.  
  Köy sağlık memurları; Köy enstitüleri talebeleri arasından Maarif ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekilliklerince kararlaştırılacak şartlar dahilinde her sene
Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekillikleri tarafından müştereken tayin olu-
nacak adette ayrılıp hususi öğretime tabi tutularak yetiştirilir. Bunların tah- 
sil esnasında tatbikat için hastanelere ve diğer müesseselere gidiş geliş yol  
masrafları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği bütçesinden verilir.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Umumi Müfettişlikler Sıhhi Müşavirlikleri (1)                

  Madde 27 - Umumi Müfettişlikler Sıhhi Müşavirleri:             
  Hususi kanunları mucibince teşkil edilen Umumi Müfettişlikler refakatinde  
lüzum ve ihtiyaca göre sıhhat müşavirleri ve müşavir muavinleri ve müşavirlik  
kalemi memur ve katibleri bulunur.                       

 

 
  Madde 28 - Sıhhi müşavirlikler; Umumi Müfettişliğin bir şubesidir. Umumi Mü-
fettişten alacakları direktif dahilinde Umumi Müfettişlik mıntakası içinde, ifa-
sı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine aid Devlet sıhhi hizmetlerini ve hususi
kanunlarına göre iskan ve karantina işlerini ve hususi idare ve belediyelerle  
köylerin sıhhi ve içtimai yardım vazifelerini ve bu vazifeleri gören bütün me- 
murların hallerini tetkik ve umumi sıhhata aid bu işlerin kanun, nizam, talimat 
ve emirlere tevfikan yapılıp yapılmadığını takib ve lüzumunda tahkik etmekle mü-
kelleftirler.                                  
  Görülecek lüzum üzerine mıntakaları dahilinde vekaletin emredeceği teftiş ve
tahkikatı da yaparlar.                             
  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlükleri                   

  Madde 29 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürleri:              
  Her vilayet merkezinde bir sıhhat ve içtimai muavenet müdürü ve lüzumu kadar
idari memurlardan mürekkeb bir bürosu ve icab eden yerlerde sıhhat ve içtimai  
muavenet müdürlerine yardım etmek üzere müdür müavini ve mütehassıs tabib bulu- 
nur.                                      

  Madde 30 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürleri; vilayetin en büyük sıhhi  
amiri ve valinin sıhhi müşaviri olup bulundukları vilayetin sıhhi ve içtimai bü-
tün muamelelerinden vali ile beraber mesul ve kanunlar, nizamnameler, talimatna-
melerle tayin edilen vazifeleri yapmakla mükelleftirler.            
  Her vilayette hususi kanunlarla idare ve murakabesi Sıhhat ve İçtimai Muave-
net Vekilliğine mevdu sıhhi ve içtimai işlerle bütün sıhhi ve içtimai teşkilat 
ve müesseseler oranın sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlerinin murakabesi altın- 
dadır.                                     
  Hükümet Tabiblikleri                            

  Madde 31 - Hükümet tabibleri:                        
  Her vilayet merkezinde ve kazalarda ve icabında tam teşekküllü nahiyelerde 
lüzumuna göre bir veya daha ziyade Hükümet tabibi bulunur.           
  Hükümet tabibleri; kaymakamların sıhhi müşaviridir. Sıhhi işlerde vilayet  
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürünün emri altındadır. Hükümet tabibleri; kanun- 
lar, nizamnameler ve talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri yapmakla mükellef-
tirler.                                     
  Adli tabib bulunmıyan yerlerde munzam vazife olarak bunlara aid işleri de  
yaparlar.                                    

  Madde 32 - (Değişik birinci fıkra: 15/6/1942 - 4258/1 md.) Küçük sıhhat me- 
murları:                                    
  Vilayet, kaza ve nahiyelerde Hükümet tabiplerinin emri altında lüzumu kadar 
küçük sıhhat memuru bulunur.                          
  Küçük sıhhat memurları; merkez ve köylerde hastalıklardan korunma ve bunlar-
la mücadele ve hıfzıssıhha ve içtimai muavenet işlerinde Hükümet tabiblerinin  
yardımcıları olup tabibden alacakları emirler ile talimatnamelerinde yazılı şe- 
kilde                                      
----------------------                             
(1) 25/6/1927 tarih ve 1164 sayılı Umumi Müfettişlik teşkiline dair Kanun,   
  21/11/1952 tarih ve 5990 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldı-
  rılmıştır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
vazife görürler. Köylerde vazife gören seyyar sıhhat memurlarına kendi maaşla- 
rından başka ayrıca hayvanı için yem bedeli verilir. Her muayene ve tedavi evin-
de ayrıca bir veya daha ziyade küçük sıhhat memuru bulunur.           
                                        
  Tıbbi ve Sıhhi ve İçtimai Müesseseler