Endeksler
                                        
                                        
                                        
           KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK OKULLARI          
              ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası    : 3007                        
  Kabul tarihi     : 8/6/1936                      
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih :16/6/1936 Sayı:3331              
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip:3 Cilt:17,Sayfa:444              
                                        

  Madde 1 - Ertik okullarına atanacak öğretmenlerin aşağıda yazılı şartları  
taşımaları lazımdır:                              
  A) Orta tecim okullarile tecim liselerinde ertik dersleri öğretmenliğine  
atanmak için, yüksek derecede bir tecim okulu diplomasını almış olmak;     
  B) Kız enstitülerinde ertik dersleri öğretmeni olmak için,bu ertik dersle- 
rinin uzmanlarını yetiştiren yüksek bir okuldan veya kız ertik öğretmen okulu  
ihtisas sınıfından veya yabancı memleketlerde bu derecede veya üstün sayılan  
bir derecede öğrenim veren bir okuldan diploma almış olmak;           
  C) Kız enstitülerinde atölye öğretmenliklerine atanmak için, kız ertik   
öğretmen okulu ihtısas sınıfında veya yabancı memleketlerde bu derecede veya  
daha üstün sayılan bir dereceden öğrenim veren bir okuldan diploma almış olmak; 
  D) Erkek sanat okullarında ertik dersleri öğretmeni olmak için, yüksek de- 
recede bir teknik okulundan veya teknikumdan veya o derecedeki bir okuldan dip- 
loma almış olmak;                                
  E) Erkek sanat okullarında atölye öğretmenliğine atanmak için, bir erkek  
sanat okulunu bitirdikten sonra bir teknikum veya bu derecede sayılan bir ertik 
okulundan veya erkek ertik öğretmen okulundan diploma almış olmak;       
  F) Yapı ustası veya terzilik ve kürkçülük okullarında veya bu gibi ertik  
okullarında ertik veya atölye öğretmenliklerine atanmak için, yapı ustası veya 
terzilik ve kürkçülük okullarından veya bu gibi okullarda gösterilen derslerin 
uzmanlarını yetiştiren bir okuldan diploma almış olmak.             
                                        

  Madde 2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlar iki yıl için stajiyer ola-
rak alınır. İşbu staj müddeti içinde vekaletçe tesbit edilecek usuller dairesin-
de ehliyeti görülenler asaleten atanır ve stajiyerlikte geçen zaman kıdem ve  
tekaüdlüğünde fiili hizmetten sayılır. Ehliyet göstermiyenlerin vazifelerine  
nihayet verilir. (1)                              
                                        

  Madde 3 - Ertik okullarında genel kültür dersleri öğretmenliklerine atan-  
mak için orta öğretim öğretmenliği şartlarını taşımak lazımdır.         
                                        

  Madde 4 - Ertik okulları öğretmenlerinin, öğrenim derecelerine göre, gire- 
cekleri aylık dereceleri, maaşların Tevhid ve Teadülüne dair olan 1452 sayılı  
kanunla eklemelerine ve sözü geçen kanunu değiştiren başka kanunların ilgili hü-
hümlerine göre tesbit olunur.                          
-----------------------                             
(1) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 135/28. md. gereğince bu maddenin 
   emekliye ayırma ile ilgili hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Ders saatlerinin azlığından dolayı tek başına ve aylıklı bir öğ- 
retmen kullanılmasına lüzum görülmiyen öğretmenliklere, başlangıç aylığının tu- 
tarını geçmemek şartile, ücretle de öğretmen atanabilir.            
                                        

  Madde 6 - (Mülga : 5/3/1964 - 439/15 md.)                  

  Madde 7 - (Mülga : 5/3/1964 - 439/15 md.)                  

  Madde 8 - (Mülga : 5/3/1964 - 439/15 md.)                  
                                        

  Madde 9 - Bu kanunda yazılı şartları taşıyıp da ertik okullarında ücretle  
çalışan öğretmenlerin geçecekleri aylık dereceleri, öğrenim durumlarına ve bu  
kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine göre ertik okulları öğretmenliğine ilk giriş-
lerinde alacakları dereceden başlıyarak geçen kıdem müddetlerine göre tayin olu-
nur.                                      
                                        

  Madde 10 - Bu kanunda yazılı şartları taşımadıkları halde, bundan önce ertik
okullarına öğretmen olarak ücretle atanmış olan ertik dersleri öğretmenlerile  
atölye öğretmenleri, en az orta okul derecesinde öğrenim görmüş olmaları ve Kül-
tür Bakanlığınca açılacak ertik okulları öğretmenliği sınavlarını kazanmaları  
şartile birinci maddeye göre aylıklı öğretmenliğe atanırlar.          
                                        

  Madde 11 - Ertik dersleri ile atölye öğretmenlikleri için bu Kanunun birinci
maddesinde yazılı şartları taşıyan öğretmenler bulunmazsa, Kültür Bakanlığı işbu
ertik ve atölye öğretmenliklerine kadrodaki ücretlerle öğretmen atayabilir. Şu- 
kadar ki bu gibiler sonradan aylıklı bir vazifeye geçmek isterlerse ertik ve  
atölye öğretmeni olarak aldıkları ücretler kendileri için edinilmiş bir hak teş-
kil etmez.                                   
                                        

  Madde 12 - 1452 sayılı kanuna bağlı bulunan 2 sayılı çizelgenin Kültür Ba- 
kanlığı sanat okulları kadroları kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı A cetveli
konmuştur.(1)                                  
                                        

  Madde 13 - Orta öğretim okullarile ertik okulları öğretmenlerinin terfi mua-
meleleri her yıl Ağustos 15 e kadar bitirilir ve her öğretmenin girdiği derece- 
nin kıdemi Ağustosun 30 uncu Zafer Bayramı gününden başlar.           
  Her yıl terfi eden öğretmenlerin yıl, ay ve gün hesabile kıdem cetvelleri  
Resmi Gazete ile ilan olunur.                          
                                        

  Madde 14 - 1702 sayılı kanunun 6 ncı maddesi lağvedilmiştir.        
                                        

  Madde 15 - 439, 789, 1702, 1880 ve 2517 sayılı kanunların ve 1452 sayılı ka-
nunla bunun ekleme ve değişkelerinin bu Kanuna aykırı olmıyan hükümleri ertik  
okulları öğretmenleri hakkında da tatbik olunur.                
                                        

  Geçici Madde 1 - (3007 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup 
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  12 nci maddeye bağlı (A) işaretli cetvelde yazılı memuriyetlerden (B) işa- 
retli cetvelde derece ve adedleri gösterilenler 1936 Mali Yılı Umumi Muvazene  
Kanununun 11 inci maddesine bağlı (L) cetveline eklenmiştir. (1)        
                                        

  Madde 16 - Bu kanunun hükmü 1 Ağustos 1936 tarihinden başlar.        

  Madde 17 - Bu kanunun hükümlerini Finans ve Kültür Bakanları yürütür.    
                                        
----------------------------                          
(1) Bu kanuna bağlı kadro cetvelleri 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 25 
  inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        3007 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN      
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                                        
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
                      -------------------------------   
    Yürürlükten Kaldırılan                         
    Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi   Sayısı  Maddesi   
------------------------------------     ------   ------  -------   
1702 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi (Bütün ek ve                 
değişiklikleriyle) 3007 sayılı Kanunun 6 ıncı mad-               
desi. 3007 Sayılı Kanunun 6836 Sayılı Kanunla de-                
ğişik 7 ve 8 inci maddeleri. 4274 Sayılı Kanunun                
46 ncı maddesinin 6234 Sayılı Kanunla değişik                  
birinci fıkrası. 3829 Sayılı Kanunun 14 üncü mad-                
desi. 7143 Sayılı Kanun            5/3/1964   439    15     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      3007 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                               Yürürlüğe  
 No.        Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
-------      ---------------------------------------     ------------ 
 3656                -                8/7/1939 
 5434                -                1/1/1950 
 6836                -                10/9/1956 
 439       Ders sayıları ile ilgili hükümleri        12/3/1964 
          Akşam Okulları ile ilgili hükümleri        1/4/1964 
          Diğer ücretlerle ilgili hükümleri         1/3/1964