Endeksler
                                        
         GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYE EDİLECEK            
           EŞYA HAKKINDA DÖNER SERMAYE KANUNU             
                                        
  Kanun Numarası       : 3007                     
  Kabul Tarihi        : 16/5/1984                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 24/5/1984 Sayı: 18410         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 94        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Amaç, Kapsam ve Kuruluş               
  Amaç ve kapsam:                               

  Madde 1 - Gümrük denetimindeki sundurma, antrepo ve depolarda bulunan ve  
Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tasfiyesi öngö- 
rülen eşyanın satış ve tasfiyesi amacıyla gerekli yerlerde ve sayıda tasfiye iş-
leri döner sermaye işletmeleri kurmak ve 100 milyon lirası cari yılda genel büt-
çeden ödenmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığına bir milyar lira sermaye tahsis 
edilmiştir.                                   
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 2 - Döner sermaye işletmelerinin bütün mali ve idari işlerini bir mer-
kezden düzenlemek ve yönetmek üzere Saymanlığı bulunan "Tasfiye İşleri Döner  
Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü" kurulur. Genel Müdürlük işletmelerinin büt-
çesini yapmak, bilançosunun, kar ve zarar hesabını çıkarmakla görevli olup, dö- 
ner sermaye işletmeleri mali ve idari yönden bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak ça-
lışır.                                     
                                        
  Döner sermaye ile yapılacak iş ve faaliyetler:               

  Madde 3 - Tahsis edilen döner sermaye ile yapılacak iş ve faaliyetler şun- 
lardır:                                     
  a) Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine gö-
re tasfiye edilecek hale gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler  
uyarınca tasfiyesini yapmak,                          
  b) Tasfiye edilecek eşyayı dahilde ve gümrüksüz satış mağazalarında satmak 
veya sattırmak,                                 
  c) Gümrüklerde veya diğer yerlerde depolar, mağazalar ve satış reyonları aç-
mak veya açtırmak,                               
  d) Tasfiye edilebilir duruma gelen eşyadan yurt dışında satış imkanı olanla-
rı ihraç etmek veya ettirmek,                          
  e) Tasfiye edilebilecek hale gelen eşyanın satışa sunulmadan önce, özellik- 
lerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yaptırmak veya yapmak,      
gerektiğinde parça halinde satışını temin etmek,                
  f) Kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile yolcu beraberi eşya için sun-
durmalar, antrepolar, ambarlar ve açık sahalar işletmek,            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Özellikle karayolu sınır gümrük kapılarında her türlü tahmil, tahliye,  
nakliye, aktarma ve hamallık işlerini yürütmek.                 
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
              Sermaye, Gelir ve Giderler              
  Döner sermayenin kaynakları:                        

  Madde 4 - Tahsis edilen döner sermaye, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine 
bu amaçla konulan ödeneklerle, ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden  
elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.               
  Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın ser-
mayeye ilave olunur.                              
  Döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere işletmeye ve-
rilen malların bedeli tahsis edilen sermayeye mahsup edilir.          
  Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermaye tahsis  
edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur.        
  Ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen 
karlar, hesap dönemini izleyen yılın mart ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir 
kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır. Zamanında yatırılmayan karlar  
için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
hesaplanacak gecikme zamları döner sermaye ita amiri ve saymanından yarı yarıya 
tahsil olunur. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ek süre verilmesi halinde bu süre 
için gecikme zammı aranmaz.                           
  Sermayenin işletmeler arasında dağılımı:                  

  Madde 5 - Döner sermayenin işletmeler arasında dağılımı, artırılıp azaltıl- 
ması veya geri alınması Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yapılır.  
  Sermayenin artırılması:                           

  Madde 6 - İhtiyaç duyulması halinde birinci maddeye göre tahsis olunan ser- 
maye, Bakanlar Kurulu Kararı ile yeterli ölçüde artırılabilir. Bu suretle artı- 
rılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır.                 
  Tasfiye edilecek malların döner sermaye işletmelerine teslimi:       

  Madde 7 - Döner sermaye işletmelerince tasfiye suretiyle elden çıkarılacak 
eşya,"Gümrüğe Terkedilen,Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesi-
ne ilişkin Tüzük Hükümleri"ne uygun olarak ilgili idarelerden belgeleri ile tes-
lim alınır. Bu suretle teslim alınan eşyanın satışından doğan hasılat aylık dö- 
nemler itibariyle, % 10'u döner sermaye işletmesinin geliri olarak indirildikten
sonra satış tarihini izleyen ayın 15 inci günü çalışma saati sonuna kadar ilgili
saymanlığa yatırılır.                              
  Giderlerin karşılanması:                          

  Madde 8 - 3 üncü maddede belirtilen iş ve faaliyetlerin gerektirdiği gider 
veya harcamalar ile döner sermaye kadrolarında istihdam edilen personele, genel 
hükümlere göre yapılacak ödemeler döner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden 
bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz.                 
  Döner sermayeden yapılan harcamalarla elde edilen gayrimenkuller, kullanım 
hakkı döner sermayeye ait olmak üzere Hazine adına tescil edilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                 Çeşitli Hükümler                
                                        
  Bilanço, gelir ve gider belgelerinin gönderilmesi:             

  Madde 9 - Hesap dönemini izleyen iki ay içerisinde her türlü gelir ve gider 
belgeleri ile bilanço ve ekleri Sayıştaya; bilanço ve eklerinin onaylı birer ör-
nekleri de aynı süre içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına (Muhasebat Genel  
Müdürlüğüne) gönderilir.                            
                                        
  Hesap dönemi:                                

  Madde 10 - Döner sermayenin hesap dönemi takvim yılıdır.          
                                        
  Yönetmelik:                                 

  Madde 11 - Döner sermaye işletmelerinin her türlü mali ve idari işlemlerinin
yürütülme şekli ve muhasebe usulleri hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
Bu yönetmelik Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde hazır-
lanır ve Resmi Gazete ile yayımlanır.                      
                                        
  Uygulanmayacak hükümler:                          

  Madde 12 - Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hü-
kümlerine tabi değildir.                            

  Geçici Madde 1 - (3007 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde bulunan Tasfiye Daire Başkanlığı kal- 
dırılmıştır.                                  
  Bu Kanunun 2 nci maddesinde kurulması öngörülen "Tasfiye İşleri Döner Serma-
ye İşletmeleri Genel Müdürlüğü" 13/12/1983 tarih ve 174 sayılı Kanun Hükmünde  
Kararname hükümlerine göre teşkilatlandırılır. Teşkilatlanma tamamlanıncaya ka- 
dar hizmetler mevcut Tasfiye Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye devam olu- 
nur.                                      
  Yeni teşkilatlanma nedeniyle sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyen  
Tasfiye Dairesi Başkanlığı personeli, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, Tas-
fiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmış sayı- 
lır, değişenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanırlar. Bu persone-
lin eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları 
yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.   
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.