Endeksler
        MEŞHUD SUÇLARIN MUHAKEME USULÜ KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası     : 3005                        
  Kabul Tarihi      : 8/6/1936                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1936 Sayı : 3329           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 17 Sayfa: 241           
                                        
               *                         
               * *                        
                                        
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız             
       "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri           
            Külliyatı", Cilt:1 Sayfa:241               
                                        
               *                         
               * *                        
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 27/6/1938 - 3498/1 md.)                 
  Faili suçu işlediği sırada veya pek az sonra yakalanan:           
  A) Ağır ceza mahkemesinin vazife gördüğü yerlerdeki belediye sınırları için-
de işlenen ağır cezalı meşhud cürümler;                     
  B) (Değişik:1/12/1980 - 2349/1 md.) Asliye teşkilatı olan yerlerdeki beledi-
ye sınırları içinde ve panayırlarda işlenen ağır ceza mahkemelerinin vazifeleri 
dışındaki meşhud cürümlerle Türk Ceza Kanununun 529,534,536,537,539,545,547,548,
551,565,567,568,571,572,573,574,575 ve 576 ncı maddeleri ile 540 ncı maddenin  
ikinci fıkrasında yazılı meşhud olarak işlenen kabahatlar hakkında takip ve   
duruşma bu Kanun hükümlerine tabidir.                      

   Madde 2 - Şikayet üzerine veya şahsi dava yolile takib olunan suçlarda,suç-
tan zarar görenlerin zabıta memurlarına ağızdan şikayetleri,şikayet ve şahsi da-
va açmak hakkındaki umumi usullere göre yapılacak muamele hükmünde sayılır.   

  Madde 3 - Siyasi suçlarla hususi muhakeme usullerine ve takibi izin veya ka-
rar istihsaline bağlı olan suçlar hakkında bu kanun tatbik edilmez.       

  Madde 4 - (Değişik:20/12/1939 - 3749/1 md.)                 
  Ağır cezalı cürümler dışında meşhut bir suç işlendiği zaman zabıta,yakalanan
şahsı tanzim edeceği zabıt varakası ve elde edeceği maddi sübut delilleriyle  
birlikte vakit geçirmeksizin aynı günde Cumhuriyet Müddeiumumiliğine teslim   
eder.                                      
  Zabıt varakası yakalanan şahsın kim olduğunu,sübut delili olacak maddelerin 
ve izlerin neden ibaret bulunduğunu ve şahitlerin hüviyetlerini ihtiva eder.  
  Şikayet veya şahsi dava yoliyle takip edilen suçlarda şikayet edildiğinin  
zabıt varakasına yazılması ve şikayet edenin bu varakayı imzalaması lazımdır.  
  Cumhuriyet Müddeiumumisi yakalanan şahsı sorguya çektikten sonra amme dava- 
sını açmağa lüzum görür ve umumi hükümlere göre takibat yapılmasını za-     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ruri kılacak sebepler mevcut bulunmazsa duruşma yapılmak üzere maznunu iddianame
ile o gün vazifeli mahkemeye gönderir.                     
  Bundan evvelki fıkralarda,delillerin tesbitine mütaallik olmak üzere zabıta-
ya verilmiş olan vazife,ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhut cürümler-
de münhasıran Cumhuriyet Müddeiumumisine aittir.                
  Cumhuriyet Müddeiumumisi ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhut cü- 
rümlerde şahitlerin ifadelerini zabtettikten ve yakalanan şahsı da sorguya çek- 
tikten ve lüzum göreceği diğer tahkikatı da yaptıktan sonra amme davası açmağa 
lüzum görür ve umumi hükümlere tevfikan takibat yapılmasını zaruri kılacak   
sebepler mevcut bulunmazsa duruşma yapılmak üzere maznunu iddianame ile vazifeli
mahkemeye gönderir.Cumhuriyet Müddeiumumisinin tahkikatı fasılasız yapması ve  
işi azami üç gün içinde mankemeye tevdi etmesi lazımdır.            
                                        

  Madde 5 - Cumhuriyet Müddeiumumisi,suçun bu kanunun şümulüne girip girmedi- 
ğini veya amme davasını açmak icab edip etmediğini tayin için işin incelenmesine
lüzum görürse bu bakımlardan tahkikat yapılmak üzere maznunun mahkemeye sevkini 
yakalandığının ertesi gününe bırakabilir.                    
                                        

  Madde 6 - (Mülga: 15/1/1951 - 5699/1 md.)                  
                                        

  Madde 7 - Zabıta,zabıt varakasında tesbit ettiği şahidlerle Cumhuriyet Müd- 
deiumumisi ve sorgu sırasında maznun tarafından gösterilen şahid ve ehli hibre 
ile mahkemece lüzum görülecek diğer şahidleri ve ehli hibreyi ve suçtan zarar  
gören şahsı Cumhuriyet Müddeiumumisinin yazılı veya şifahi emrile mahkemede   
hazır bulundurmaya mecburdur.                          
  Bu emir çağrılanlar hakkında zabıtaya ihzar müzekkeresinde olduğu gibi zor 
kullanmak salahiyetini de verir.                        
                                        

  Madde 8 - Maznun yakalandığı günde mahkemeye sevk edileceği sırada çalışma 
zamanı bitmiş veya herhangi bir tatil gününe tesadüf etmiş ise Cumhuriyet Müd- 
deiumumisi mahkemeyi hemen çalışmaya davet edebileceği gibi maznunun mahkemeye 
sevkini ertesi güne de bırakabilir.                       
  Şu kadar ki Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından dördüncü maddede yazılı se- 
bepten dolayı maznunun mahkemeye sevki ertesi güne bırakılmış ise yukarıki fık- 
rada yazılı sebeplede olsa maznunun mahkemeye sevki ikinci bir teahhura uğratı- 
lamaz.                                     
                                        

  Madde 9 - (Değişik:27/6/1938 - 3498/1 md.)                 
  Vazifeli mahkeme,Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından sevkedilir edilmez   
başka işlere tercih ederek maznunun duruşmasına başlar.             
  Mahkemece duruşmanın bir celsede bitirilmesi lazımdır.Şu kadar ki kanuni  
zaruretler dolayısiyle işin bir celsede karara bağlanması mümkün olmazsa,duruş- 
ma,bu imkansızlığı doğuran noksanların en çabuk vasıtalarla ikmali için lazım  
gelen müddet göz önünde tutularak ona göre başka bir güne tehir edilebilir.   
  Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde mahkeme,umumi hü- 
kümlere göre takibat yapılması lüzumuna kanaat getirirse bu dairede takib edil- 
mek üzere evrakın Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdiine resen dahi karar vere- 
bilir.Bu karar kat'idir.                            
                                        

  Madde 10 - Maznun ve Cumhuriyet Müddeiumumisi suçun bu kanunun şümulüne   
girmediğini mahkemede iddia edebilir.Mahkeme gerek resen ve gerek bu      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
iddialar üzerine suçun bu kanunun şümulüne girmediğine karar verirse duruşmaya 
umumi hükümler dairesinde devam eder.                      
  Ancak bu suretle duruşmanın devamına kanuni sebepler dolayısile imkan olmı- 
yan hallerde evrakın Cumhuriyet Müddeiumumiliğine geri verilmesine karar verir. 
  İddialarının reddine dair olan mahkeme kararını taraflar ancak esas hakkın- 
daki kararla birlikte temyiz edebilirler.                    

  Madde 11 - Duruşma bir celsede neticelenemeyip de başka güne bırakılacaksa 
Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından hakkında tevkif müzekkeresi verilmiş olan  
maznunun kefaletle veya kefaletsiz tahliyesine mahkemece karar verilebilir.   

  Madde 12 - (İptal : Ana.Mah.'nin 16/6/1992 tarih ve E.1992/8, K.1992/39  
Sayılı Kararıyla.)                               

  Madde 13 - (Mülga: 15/1/1951-5699/1 md.)                  

  Madde 14 - (Mülga: 7/6/1962 -52/1 md.)                   

  Madde 15 - Ceza işlerini gören asliye mahkemesi her hangi bir sebeple çalı- 
şamadığı hallerde meşhud suç hakkındaki duruşmayı oranın asliye hukuk işlerine 
bakan mahkeme görür.                              
  Sulh mahkemelerinin göreceği meşhud suçların muhakemesi sulh hakimi bulunma-
dığı zaman asliye mahkemesinde görülebileceği gibi asliye mahkemesinin çalışma- 
dığı zamanlarda bu mahkemeye aid işler sulh hakimi tarafından da görülebilir.  

  Madde 16 - Bu kanun hükümleri 1 birinci teşrin 1936 tarihinde yürümeğe baş- 
lar.                                      

  Madde 17 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
KANUNLAR,KASIM 1992 (Ek-14)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3005 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın    
                      ------------------------------    
     Yürürlükten Kaldırılan                        
    Kanun veya Kanun Hükümleri     Tarihi   Sayısı   Maddesi   
--------------------------------------   ------   ------   -------   
8/6/1936 - 3005 Sayılı Kanunun 6 ve 13 üncü                   
maddeleri                  15/1/1951  5699    1      
                                        
8/6/1936 - 3005 Sayılı Kanunun 14 üncü mad-                   
desi                     7/6/1962   52    1      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3005 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe      
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi     
------     ---------------------------------------   ------------     
                                        
3498               -             13/7/1938     
                                        
3749               -             26/12/1939     
                                        
5699               -             19/1/1951     
                                        
 52               -             14/6/1962     
                                        
2349               -             4/12/1980