Endeksler
                                        
                                        
                                        
         İSKELELERİN NE SURETLE İDARE EDİLECEĞİNE DAİR         
                    KANUN                  
  Kanun Numarası      : 3004                      
  Kabul Tarihi       : 8/6/1936                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih :13/6/1936 Sayı:3329           
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip 3 Cilt: 17 Sayfa: 417         
                                        

  Madde 1 - Vilayet hususi idarelerile belediyelerin ve köylerin elinde bulu- 
nan iskele ve rıhtım ve umumi seyrüsefere yarıyan kanal ve kayık ve sallardan  
kanunlara müsteniden alınmakta olan müruriye resim ve ücretlerine dair tarife- 
ler,İktisad Vekaletince tetkik ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik edil- 
dikten sonra tatbik olunur.                           
  İcra, Vekilleri Heyeti bu tarifeler üzerinde lüzum gördüğü şekilde tadiller 
yapmak ve iktisadi icablara müsteniden bazı limanlarda bazı eşyayı bu resimden 
muaf tutmak salahiyetini haizdir.                        
                                        

  Madde 2 - Vilayet hususi idarelerile belediyelerin ve köylerin elinde bulu- 
nan iskelelerle rıhtım ve kanallardan ve kayıklar ve sallar ile geçecek olan  
yolculardan ve cinslerine göre eşyalardan her mali sene alınacak ücretlere aid 
tarifeler,bu idareler bütçelerinin tanzimi sırasında tertib edilir ve İktısad  
Vekaletine gönderilir.                             
  Bu tarifeler, birinci madde hükümleri dairesinde tasdik ve bütçe yapmak üze-
re toplanan meclislerin içtimaından evvel mahallerine iade olunur.       
                                        

  Madde 3 - Vilayet hususi idarelerile belediyelerin elinde bulunan ve mahalli
mahiyeti haiz olmayıp iktısadi veya askeri ehemmiyeti olan iskele ve rıhtımlar 
ile umumi seyrüsefere yarıyan kanallardan lüzum görülenleri,birden veya kısım  
kısım tedricen bu idarelerden alıp ayrı bir teşekküle idare ettirmeğe Hükümet  
mezundur.                                    
                                        
  Birinci derece iskelelerden madud olup büyük liman yapılması derpiş edilen 
yerlerdeki tesisatın tevsii veya son şekil yükleme ve boşaltma vasıtaları ile  
teçhiz edilmesi için Hükümet tarafından verilecek planları tatbik edebilecek va-
ziyette olan vilayet hususi idarelerile belediyelerin elindeki iskele ve rıhtım 
ve umumi seyrüsefere yarıyan kanalların,bu teşekkül tarafından idare edilmesi  
tecil olunur.                                  
                                        

  Madde 4 - Yukarıki maddede yazılı iskele ve rıhtım ve kanalları bir elden  
idare ve bunları ihtiyaca göre inşa ve ıslah etmek vazifesini yapmak üzere 2248 
numaralı kanunun esasları dairesinde bir idare tesisine veya bu vazifeleri İkti-
sad Vekaletinin deniz teşekküllerinden birine yaptırmağa Hükümet salahiyetlidir.
                                        

  Madde 5 - Ayrı bir teşekkülün idaresine alınmış olan iskele, rıhtım ve ka- 
nalların her seneki gayrı safi varidatının yüzde otuzu, bunların alındığı vila- 
yet hususi idarelerile belediyelere tediye olunur.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu tesisatı karşılık göstererek taahhüd altına girmiş bulunan hususi idare- 
lerle belediyelerin hisseleri, bu vecibeleri ödeninciye kadar yüzde elli nisbe- 
tinde tesbit ve tediye edilir.                         
  Varidatın mütebakisi memlekette umuma mahsus iskele ve rıhtım ve kanallar  
inşa, tamir ve idaresi işlerine sarfedilir.                   
                                        

  Madde 6 - Üçüncü madde mucibince; ayrı bir teşekkül tesis edildikten sonra 
idaresi bu teessüse geçecek olan iskele ve rıhtımların ve umumi seyrüsefere ya- 
rıyan kanalların tamiri ve ıslahı ve bu yerlerde yenilerinin yapılması bu teşek-
küle aiddir.                                  
                                        

  Madde 7 - Vilayet hususi idarelerile belediyelerin ellerinde bulunan iskele 
ve rıhtım ve kanalları karşılık göstererek yeni vecibeler almaları İktısad Veka-
letinin muvafakatına bağlıdır.                         
                                        

  Madde 8 - İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun ve belediye kanunlarının bu ka- 
nun icablarile taaruz eden hükümleri tatbik edilmez.              
                                        

  Madde 9 - Bu kanun 1/1/1937 tarihinden muteberdir.             
                                        

  Madde 10 - Bu kanun hükümlerinin icrasına, İcra Vekilleri Heyeti memurdur.