Endeksler
                                        
                                        
                                        
          ENDÜSTRİYEL MAMULATIN MALİYET VE SATIŞ            
         FİATLARININ KONTROLÜ VE TESBİTİ HAKKINDA           
                 KANUN                     
                                        
  Kanun Numarası       : 3003                     
  Kabul Tarihi        : 8/6/1936                   
  Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 13/6/1936 Sayı : 3329         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 3 Cilt : 17 Sayfa : 416       
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için,"Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                    *                    
                    * *                   
                                        

  Madde 1 - İktisad Vekilliği endüstri şubeleri mamulatından lüzum gördükleri-
nin maliyet ve toptan satış fiatlarını kontrol ve tesbit etmeğe ve bu maksatla 
işletme ve idare şartlarını,umumi iktisadi vaziyetlerini ve buna dair evrak ve 
vesikalarını tetkika salahiyetlidir.                      
  Tesbit edilen satış fiatları ilan olunur.                  
                                        

  Madde 2 - Memleket içinde istihlak edilecek malları birinci maddeye göre  
tesbit edilmiş olan toptan satış fiatlarından fazlaya satan müessese sahiplerile
salahiyetli şahıslar bir aydan bir seneye kadar hapis ve beş yüz liradan beş bin
liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar.               
                                        

  Madde 3 - Maliyet ve toptan satış fiatlarının kontrol ve tesbiti için birin-
ci maddeye göre yapılan tetkik neticesinde vakıf olacakları sırları makbul sebe-
be müstenid olmaksızın ifşa eden memurların bir aydan bir seneye kadar hapisle- 
rine ve üç sene müddetle Devlet hizmetinde kullanılmamalarına hükmolunur.    
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun tatbik şekli İktisad Vekaletince hazırlanacak bir ni- 
zamname ile tesbit olunur.                           
                                        

  Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve İktisad Vekilleri memur- 
dur.                                      
                                        
                                        
                                        
 KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)