Endeksler
                                        
           TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE          
          MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK         
            MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA              
           MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN           
                                        
  Kanun Numarası         : 3002                   
  Kabul Tarihi          : 8/5/1984                 
  Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih: 15/5/1984 Sayı: 18402       
  Yayımlandığı Düstur       : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 83       
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanunda, Türk vatandaşları hakkında yabancı devlet mahkemele- 
rinden verilen ceza mahkümiyetlerinin Türkiye'de; yabancılar hakkında Türk mah- 
kemelerinden verilen ceza mahkümiyetlerinin de hükümlünün uyruğu bulunduğu dev- 
lette yerine getirilmesine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.         
                                        
  Genel esas                                 

  Madde 2 - Mütekabiliyet esasları ve andlaşmalarda öngörülen hükümler mahfuz 
kalmak kaydıyla;                                
  1. Türk vatandaşları hakkında yabancı ülkelerde verilen hürriyeti bağlayıcı 
ceza ve emniyet tedbirlerinin Türkiye'de yerine getirilmesine,         
  2. Yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı  
ceza ve emniyet tedbirlerinin yerine getirilmesinin, yabancının uyruğu olduğu  
devlete bırakılmasına,                             
  Bu Kanundaki esaslar dairesinde karar verilebilir.             
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
      Yabancı Ülke Mahkemeleri Tarafından Türk Vatandaşları Hakkında    
           Verilen Ceza Mahkümiyetlerinin Türkiye'de         
                Yerine Getirilmesi                
                                        
  Yerine getirme şartları                           

  Madde 3 - Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden verilip  
kesinleşen mahkümiyetlerin Türkiye'de yerine getirilebilmesi için aşağıdaki   
şartların bulunması gereklidir.                         
  1. Yabancı ülke yetkili makamınca talepte bulunulması ve talepnameye;    
  a) Kesinleşen ve infazı gereken mahkümiyet kararının tasdikli örneğinin ve 
uygulanan kanun maddeleri metinlerinin,                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Hükümlünün nakle rıza gösterdiğine dair hakim huzurunda veya irade beya- 
nını tespite yetkili Türk konsolosluk görevlisi tarafından alınmış yazılı beya- 
nının,                                     
  c) İnfazı gereken, bakiye cezayı gösteren belgenin,             
  d) (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelerin Türkçe tercümelerinin,  
  Eklenmesi.                                 
  2. Yabancı mahkeme kararında kabul edilen subut sebeplerine bağlı kalınmak 
kaydıyla suç konusu fiilin, Türk mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı ceza ve  
emniyet tedbirini gerektiren bir suç teşkil etmesi,               
  3. İlgili taraflar arasında ayrıca kararlaştırılmadıkça, talep tarihinde,  
hükümlünün yerine getirilmesi gereken bakiye en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı 
cezasının bulunması,                              
  4. Yabancı mahkeme hükmündeki subut sebeplerine göre Türkiye'de tayin oluna-
cak ceza müeyyidesinin zamanaşımına uğramamış bulunması,            
  5. Hükümlü hakkında mahkümiyetine esas olan fiil sebebiyle, Türkiye'de ayrı-
ca soruşturma veya kovuşturma yapılmamış olması,                
  6. Mahkümiyete esas olan fiilin siyasi, askeri veya bunlara murtabit cürüm- 
lerden bulunmaması,                               
  7. Yerine getirme talebinin Türk hukuk düzenine aykırı düşmemesi.      
  (Ek:26/6/1996 - 4147/1 md.) Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahke- 
melerinden verilip kesinleşen mahkumiyetlerin Türkiye'de yerine getirilmesi için
yukarıdaki şartların bulunması halinde Adalet Bakanlığı da talepte bulunabilir. 
  Talebin incelenmesi                             

  Madde 4 - Yabancı ülkede verilen mahkümiyet kararlarının Türkiye'de yerine 
getirilmesine Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından  
karar verilebilir.                               
  Görev ve yetki                               

  Madde 5 - Yabancı mahkeme ceza ilamına Türkiye'de uygulanacak müeyyidenin  
tayin edilmesi konusunda karar vermeye, yabancı mahkümiyet ilamına esas teşkil 
eden suçun niteliği veya cezanın miktar ve mahiyetine göre görev yönünden teka- 
bül eden Ankara mahkemesi yetkilidir.                      
  Yerine getirme kararı                            

  Madde 6 - Mahkemece yabancı ülkede verilen mahkümiyet kararının aşağıda be- 
lirtilen şekilde yerine getirilmesine en geç 15 gün içinde karar verilir.    
  1. Yabancı mahkeme kararında subutu kabul edilen suça, Türk kanunlarına göre
verilmesi gereken ceza müeyyidesi veya bu suça en yakın ceza müeyyidesi tayin  
olunur. Bu suretle tayin edilen ceza miktarı yabancı mahkeme kararında tayin  
edilmiş ceza süresini geçemez. Fiil Türk hukukuna göre daha hafif cezayı gerek- 
tirdiği takdirde müeyyide buna göre tayin olunur.                
  2. Yerine getirmeyi isteyen devlette tutuklulukta veya hükümlülükte geçen  
süreler cezadan mahsup edilir.                         
  Yerine getirme kararının verilmesi sırasında cezadan mahsup işlemi yapılma- 
mış veya mahsup şartları daha sonra ortaya çıkmışsa bu hallerde de mahkemece  
gerekli karar verilir.                             
  Acele itiraz                                

  Madde 7 - Mahkemece verilen karara karşı Cumhuriyet savcısı, hükümlü veya  
vekili tarafından acele itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz merciinin tayininde
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 299 uncu maddesi hükmü uygulanır.       
  Yerine getirme                               

  Madde 8 - Kesinleşen yerine getirme kararları genel hükümler dairesinde in- 
faz olunur ve adli sicile kaydedilir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kanun yolu                                 

  Madde 9 - Mahkümiyetin esasına taallük eden itiraz ve taleplerin incelenme- 
si, hükmün esasına karar veren yabancı mahkemeye aittir.            
                                        
  Tutuklama:                                 

  Madde 10 - 3 üncü maddeye uygun olarak bir ceza mahkümiyetinin yerine geti- 
rilmesi talebi alındığında, mahkümiyetine karar verilen kimsenin Türkiye'de bu- 
lunup da kaçma şüphesini uyandıracak vakıaların mevcudiyeti halinde mahkemece  
tutuklanmasına karar verilebilir.                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
     Türk Mahkemeleri Tarafından Yabancılar Hakkında Verilen Ceza      
        Mahkümiyetlerinin Hükümlünün Uyruğu Olduğu Ülkede        
               Yerine Getirilmesi                
  Talep şartları                               

  Madde 11 - Yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağ-
layıcı ceza ve emniyet tedbirlerinin yabancı ülkede yerine getirilmesi için aşa-
ğıdaki şartların bulunması gereklidir:                     
  1. Türk mahkemelerince verilen mahkümiyet hükmünün, hükümlünün uyruğu olduğu
devlet tarafından aynen veya karardaki subut sebepleri ile bağlı kalınmak kay- 
dıyla o devlet kanunlarında aynı nev'iden fiil için öngörülen hürriyeti bağlayı-
cı ceza ve emniyet tedbiri şeklinde uygulanacağının taahhüt edilmesi,      
  2. Hükümlünün Türkiye'de belli ikametgahı veya işyerinin bulunmaması,    
  3. Yabancı hükümlü hakkındaki cezanın uyruğu olduğu devlette infazına hakim 
veya o devletin irade beyanını tespite yetkili konsolosu önünde muvafakat etmiş 
olması,                                     
  4. Mahkümiyet kararında ayrıca para cezasına ve şahsi hakka hükmedilmiş ise 
bunların ve mahkeme masraflarının ödenmiş olması,                
  5. Hükümlünün belirli bir siyasi, dini ve ırki görüşe sahip olması sebebiyle
kovuşturmaya tabi tutulacağına veya cezalandırılacağına dair ciddi sebeplerin  
bulunmaması.                                  
                                        
  Yerine getirme kararı                            

  Madde 12 - Türk mahkemelerince yabancı uyruklular hakkında verilen mahkümi- 
yet kararlarının, hükümlünün uyruğu olduğu devlette yerine getirilmesine Adalet 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir.   
                                        
  Yerine getirme muamelesinin tamamlanması                  

  Madde 13 - Mahkümiyet kararının yabancı ülkede yerine getirildiğinin bildi- 
rilmesini müteakip keyfiyet Adalet Bakanlığınca hükmü veren mahkemeye intikal  
ettirilir. Yabancı ülkenin yerine getirme muamelelerini tamamlamaması halinde, 
Türkiye'de infazla ilgili muamelere devam olunur.                
                                        
  Kanun yolu                                 

  Madde 14 - Mahkümiyetin esasına taallük eden talepler, hükmü veren mahkemece
incelenir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Nakil muameleleri                              

  Madde 15 - Bu Kanun hükümleri dairesinde Türkiye'ye getirilecek veya yabancı
ülkeye gönderilecek hükümlülerin nakilleri, ilgili taraflar arasında sağlanacak 
mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilir. Nakil masrafları, taraflarca aksi ka- 
rarlaştırılmadığı takdirde talep eden devlet tarafından karşılanır. Bu amaçla  
her yıl Adalet Bakanlığı bütçesine ödenek konur.                
  (Ek: 26/6/1996 - 4147/2 md.) Nakil masraflarını hükümlünün karşılamayı is- 
temesi halinde, hükümlünün bulunduğu ülkeden Türkiye'ye getirilebilmesi için  
gerekli masraflar, hükümlü veya onun adına herhangi bir kimse tarafından Ada-  
let Bakanlığınca bir Devlet bankası nezdinde bu maksatla açılan hesaba yatırı- 
lır. Nakilden sonra bakiye para hükümlü veya kanuni temsilcisine iade olunur.  
Nakil masraflarından görevlilere ilişkin olanların hesabı, 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu hükümlerine göre yapılır.                        
  Kaldırılan hüküm                              

  Madde 16 - 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin 
birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.                   
  Yürürlük                                  

  Madde 17 - Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.       
  Yürütme                                   

  Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               6408-1                      
                                        
      3002 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                            Yürürlüğe     
 No      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi    
-------    ----------------------------------------   ---------------   
4147           ----                30.6.1996     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              6408-2