Endeksler
        ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ            
         HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN              
        DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)             
                                        
  Kanun Numarası     : 2992                       
  Kabul Tarihi      : 29/3/1984                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1984 Sayı: 18365           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt:23 Sayfa: 59            
                 *                       
                * *                       
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                *                        
                * *                       
            BİRİNCİ KISIM                      
           Amaç, Görev, Teşkilat                   
  Amaç :                                   

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve 
denetimi, adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukuki düzenlemelerin yapıl-
ması, bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının 
Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun incelenmesi ve kanun-
larla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığının ku- 
rulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.       
                                        
  Görev :                                   

  Madde 2 - Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır:             
  a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak,  
ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve tür- 
deki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim  
ve denetimini yapmak ve geliştirmek,                      
  b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konu-  
larında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,         
  c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına ver-
diği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,       
  d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,  
  e) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,          
  f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği gö-  
revleri yapmak,                                 
  g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri
yerine getirmek,                                
  h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki  
düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,                     
  i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının 
Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniği- 
ne uygunluğunu incelemek,                            
  j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,   
---------                                    
(1) Bu Kanun evveliyatını teşkil eden 13/12/1983 tarih ve 175 sayılı KHK.    
  14/2/1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek, 
  l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.                
  Teşkilat:                                  

  Madde 3 - Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı  
kuruluşlardan meydana gelir.                          
                 İKİNCİ KISIM                 
              Bakanlık Merkez Teşkilatı              
  Merkez Teşkilatı:                              

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri, danışma ve dene- 
tim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.              
  Bakanlık merkez teşkilatı Ek - I sayılı cetvelde gösterilmiştir.      
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Bakanlık Makamı                
  Bakan:                                   

  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- 
rinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlığın faali-
yet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağ- 
lamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                 
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatının ve bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.                 
  Müsteşar:                                  

 

 
  Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hiz- 
metlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın amaç  
ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümle- 
rine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç  
Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip  
eder ve sağlar.                                 
  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so- 
rumludur.                                    
  Müsteşar Yardımcıları:                           

  Madde 7 - Adalet Bakanlığında anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı  
birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müs- 
teşar Yardımcısı görevlendirilebilir.                      
                                        
             İKİNCİ BÖLÜM                     
           Anahizmet Birimleri                    
                                        
  Anahizmet Birimleri:                            

  Madde 8 - Adalet Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:       
  a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,                       
  b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,                      
  c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,                  
  d) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,                
  e) Kanunlar Genel Müdürlüğü.                        
  f) (Ek: 18/8/1993 - KHK - 520/1 md.;İptal:Ana.Mah.nin 6/10/1993 tarih ve  
E.1993/35,K.1993/34 sayılı kararı ile,;Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK-528/1 
md.; İptal: Ana.Mah.'nin 8/7/1994 tarih ve E.1994/54, K.1994/49 sayılı kararı  
ile)                                      
  g) (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/5 md.) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı. (1)                                 
--------------                                 
(1) Bu bent harfi; 18/5/1994 tarih ve 528 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle "g" 
  bendi olarak değiştirilmiştir.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ceza İşleri Genel Müdürlüğü:                        

  Madde 9 - Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: (1)      
  a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet Baka-
nına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemleri yapmak,         
  b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına ver-
diği yetkinin kullanılmasıyla ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,        
  c) Hakim tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtayca incelenmeksizin   
kesinleşen karar ve hükümlere ilişkin yazılı emir işlemlerini yürütmek,     
  d) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri
yapmak,                                     
  e) Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikayetleri inceleyip gereğini yapmak, 
  f) Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin 
işlemlerini yürütmek,                              
  g) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına kanunlarla verilen cezai işlerle 
ilgili işlemleri yürütmek,                           
  h) Cezai işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,         
  i) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına iliş-
kin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük ta- 
sarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kulla-  
nılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,     
  j) Kanunlarla gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak.    
                                        
  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü:                        

  Madde 10 - Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: (2)     
  a) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri yapmak ve 
ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ile mercie tevdi etmek,      
  b) Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince Bakanlıkça yapıl- 
ması gereken işlemleri yürütmek.                        
  c) İcra ve İflas Dairesi memurları hakkında ihbar ve şikayetleri incelemek 
ve ceza verilmesi gereken hallerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek,    
  d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliği ve aksaklığına ilişkin
inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarı- 
ları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma 
alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,        
  e) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,     
  f) Hukuki işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,        
  g) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
-----------------------                             
(1) Bu maddenin (h) ve (i) bentleri 18.5.1994 tarih ve 528 sayılı KHK'nin    
  3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış; mevcut (j), (k), (1) bent    
  harfleri (h), (i) ve (j) olarak değiştirilmiştir.              
(2) Bu maddenin (a), (e) ve (f) bentleri 18.5.1994 tarih ve 528 sayılı     
  KHK'nin 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır; bent harfleri    
  yeniden teselsül ettirilerek (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) olarak   
  metne işlenmiştir.